Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia odkryć geograficznych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-HOG1-WH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia odkryć geograficznych I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy
Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z postępującym poszerzaniem horyzontu geograficznego: od starożytności do końca epoki wielkich odkryć geograficznych.

Pełny opis:

Wykład ma na celu pokazanie etapów, kierunków i sposobów poznawania świata. Ukazane są zmiany (poszerzanie) horyzontu geograficznego różnych narodów od starożytności do XV wieku. Omawiane są czynniki stymulujące poznawanie świata, prezentowane są konkretne wyprawy oraz sylwetki odkrywców ( w układzie chronologicznym). Charakterystyka każdego etapu poznania świata rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem - przypomnieniem podstawowych informacji o stopniu poznania świata (w danym momencie), układzie sił politycznych, rozwoju cywilizacyjnym (możliwościach technicznych) oraz stopniu uniezależnienia się od sił przyrody.

Przy prezentowaniu wypraw cytowane są fragmenty zachowanych opisów podróży, mapy i szkice, ale także omawiane są reakcje współczesnych na informacje o nowo odkrytej ziemi, czy odkryciu innej cywilizacji.

W trakcie wykładów przedstawiane są także przeszkody jakie musiał pokonać podróżnik - odkrywca wyruszający w nieznane - poza granice poznanego świat

Literatura:

1. D.J. Boorstin, Odkrywcy dzieje ludzkich odkryć i wynalazków; 2001.

2. K. Farrington, Największe podboje i wyprawy świata;

3. L. Bergreen, Poza krawędź świata; 2005.

4. P. Małyszko, Wielkie podróże; 2007.

5.T. Słabczyński, Encyklopedia odkryć i odkrywców; 2004.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna najważniejsze etapy poszerzania horyzontu geograficznego

2. zna sylwetki głównych odkrywców - podróżników

3. zna zachowane materialy kartograficzne dokumentujące poznanie świata

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie wyjaśnić przyczyny i skutki głównych wypraw

POSTAWY

1. ocenia cechy charakteru podróżników

2. ocenia znaczenie wiarygodności, bezstronności i rzetelności w opisach nowoodkrytych terenów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Przygotowanie pracy pisemnej - eseju - na podany temat. W eseju przy ocenie brana jest także pod uwagę strona ilustracyjna (mapy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)