Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Idee kształtują przestrzeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-IKP-WH
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Idee kształtują przestrzeń
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Brak.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot należący do grupy przedmiotów humanistycznych, ale uwzględniono środowisko przyrodnicze jako miejsce działania człowieka. Zostaną scharakteryzowane różnorodne przestrzenie, podjęta będzie próba ich uporządkowania w kontekście ich kształtowania, zmian oraz znaczenia dla człowieka. Będą odniesienia do przestrzeni omawianych na innych przedmiotach. Świat to przestrzeń, a właściwie świat składa się z różnych przestrzeni (np.:przyjaznych, groźnych) ich analiza , rozróżnienie - niekiedy subiektywne - będzie przedmiotem wykładu. Wprowadzenie to próba interpretacji pojęć "idea" i "przestrzeń" z punktu widzenia filozofii, psychologii, matematyki i geografii.

Pełny opis:

Główne (podstawowe) rodzaje przestrzeni są omawiane zarówno teoretycznie jak i na konkretnych przykładach. Każda z prezentowanych przestrzeni charakteryzowana jest pod kątem dalszych wewnętrznych podziałów, znaczenia, adaptacji do potrzeb człowieka, potencjalnych konfliktów, projektowania, przekształcania. Omawiane przestrzenie to: przestrzeń przyrodnicza, sakralna, zurbanizowana, publiczna, społeczna, komunikacji, edukacji, kultury, historyczna, turystyczna, porzucona. Analiza przestrzeni prowadzona jest na przykładach z Polski i ze świata.

Wykład prowadzony jest w formie interaktywnej. Studenci zachęcani są do podawania i charakteryzowania przykładów wybranych przez siebie przestrzeni. Podejmowane są również próby oceny podziałów i klasyfikacji przestrzeni. Prezentowane są przykłady przestrzeni wspólnych o różnorodnych funkcjach.

Literatura:

Przykładowe artykuły podawane są na wykładach.

Do wybranych przestrzeni można korzystać z prac: M. Durydiwki, M.Grochowskiego, A. Kowalczyka, S. Liszewskiego, U.Myga-Piątek, S.Staszewskiej, T. Zaryckiego

Efekty uczenia się:

Student pozna i zrozumie :

1.poglądy dotyczące ładu przestrzennego, projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego oraz ich ewolucji. (K_W01);

2.podstawowe procesy zachodzące w przestrzeni; wie, jakie generują one potrzeby w zakresie praktyki planistycznej, zarządzania i procesów politycznych, a także rozumie ich wpływ na koszty społeczne oraz ekonomiczne funkcjonowania przestrzeni.(K_W03):

3.sposoby prowadzenia negocjacji i mediacji społecznych w wybranych przestrzeniach.(K_W06)

Student potrafi:

1.wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania (K_U01);

2.rozważyć argumenty podmiotów i grup o zróżnicowanych oczekiwaniach wobec przestrzeni i zaproponować najkorzystniejsze z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego rozwiązanie w skali lokalnej, regionalnej lub ponadregionalnej (K_U04);

3.w sposób jasny i precyzyjny (z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii) informować o zjawiskach i procesach przestrzennych, a także zaprezentować je różnym odbiorcom, w tym decydentom oraz opinii publicznej (K_U010).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową formą zaliczenia jest esej na temat "znaczenia przestrzeni w życiu człowieka". Na konkretnym przykładzie należy scharakteryzować wybraną przestrzeń jak wygląda co się w niej dzieje, dlaczego jest ważna.

Wykład jest interaktywny punktowana jest więc aktywność na zajęciach. Można więc też zaliczyć przedmiot na podstawie zebranych w trakcie semestru punktów. Ostatnią formą zaliczenia może być podcast na temat wybranej przestrzeni (może być realizowany w grupie).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)