Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-Z1SOPO-OB00
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia polityki
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ZAOCZNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs Socjologii Polityki odbywa się w formie konwersatorium w wymiarze 18 godzin. Zajęcia prowadzone są w semestrze zimowym. Kurs ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi społecznych i kulturowych podstaw życia politycznego. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć i teorii socjologii polityki. Omówiona zostanie problematyka związana z różnymi psycho-społecznymi aspektami sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych. W szczególności omówiona zostanie problematyka dotycząca podmiotów polityki, dynamiki życia politycznego i kulturowych aspektów polityki. Studenci w trakcie zajęć konwersatoryjnych samodzielnie analizują teksty źródłowe, doskonalą umiejętności prezentacji i uzasadniania własnego stanowiska, a także polemiki i dyskusji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i teorie socjologii polityki.

Psycho-społeczne aspekty sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych.

Podmioty polityki, dynamika życia politycznego, kulturowe aspekty polityki.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Władza i jej legitymizacja. Typy definicji władzy. Władza - wpływ - autorytet - przemoc. Koncepcja władzy (Macht) i panowania (Herrschaft) Maxa Webera. Sposoby definiowania władzy. Funkcje i atrybuty władzy politycznej. System polityczny. Analiza systemowa procesów i mechanizmów polityki. Przesłanki legitymizacji politycznej. Trzy typy panowania M Webera. Ograniczenia Weberowskiej koncepcji legitymizacji. Wymiary legitymizacji władzy wg D. Beethama. Poziomy legitymizacji D. Eastona. Alternatywne źródła stabilności władzy. Legitymizacja władzy w demokratycznych i autorytarnych systemach politycznych.

2. Teorie elit. Elity a demokracja. Elitaryzm a demokracja. Koncepcje V. Pareto, G. Moski, R. Michelsa. Cyrkulacja elit. Ograniczenia klasycznych teorii elit. Rola elit w nowoczesnych demokracjach. Funkcjonalne i konfliktowe teorie elit. Instytucjonalizm C. W. Millsa. Porozumienie elit, jako warunek demokratycznej konsolidacji. Polskie elity polityczne III RP.

3. Grupy interesu i ich rola w systemach demokratycznych. Geneza grup interesu - przegląd teorii. Klasyfikacje grup interesu. Modele polityki grup interesu. Formy kooperacji z instytucjami publicznymi. Rola grup nacisku w systemie demokratycznym. Lobbing w systemach politycznych i strukturach międzynarodowych.

4-5. Demokracja i jej społeczne korzenie. Procesy demokratyzacji na świecie. Różne typy demokracji. Demokracja jako zaufanie - kapitał społeczny. Poliarchia demokratyczna. Proceduralna koncepcja demokracji. Konsocjonalizm i demokracja konsensualna. Modele demokratyzacji. „Trzecia fala" demokratyzacji i jej przyczyny.

6. Systemy monocentryczne. Totalitaryzm i autorytaryzm. System społeczny a system polityczny. Totalitaryzm i autorytaryzm – podobieństwa i różnice. Psychospołeczne determinanty powstawania systemów niedemokratycznych. Funkcjonowanie władzy politycznej w reżimach niedemokratycznych. Psychologiczne podstawy autorytaryzmu. Typ osobowości społecznej a system niedemokratyczny (osobowość autorytarna).

7. Rewolucje. Geneza oraz charakter procesów rewolucyjnych. Społeczne korzenie rewolucji. Rewolucje w wymiarze procesualnym. Podmioty rewolucji, dynamika procesów rewolucyjnych.

8. Kultura polityczna. Komponenty kultury politycznej. Procesy rozwoju i integracji kultur politycznych. Typy kultur politycznych. Socjalizacja i świadomość polityczna. Funkcje, formy, treści socjalizacji. Cechy kultury politycznej społeczeństwa polskiego. Kultura polityczna w okresie transformacji systemowej.

9. Komunikowanie polityczne – formy, atrybuty, narzędzia. Atrybuty, kanały i narzędzia komunikacji politycznej. Komunikacja polityczna w systemach demokratycznych i niedemokratycznych. Mediatyzacja sfery politycznej.

10. Opinia publiczna: geneza i funkcje w społeczeństwie demokratycznym. Opinia publiczna, jako podmiot polityki. Geneza opinii publicznej. Definicje zjawiska. Funkcje opinii publicznej. Problemy metodologiczne w badaniach opinii publicznej. Rola opinii publicznej w społeczeństwie demokratycznym.

11. Partycypacja polityczna Czy partycypacja jest zawsze dobrowolna? Partycypacja konwencjonalna i niekonwencjonalna. Partycypacja legalna i nielegalna. Partycypacja nieformalna i sformalizowana. Partycypacja legitymowana i nielegitymowana. Formy i modele partycypacji politycznej. Protesty społeczne a partycypacja polityczna. Próg legitymizacji oraz próg społecznej dopuszczalności różnych form partycypacji niekonwencjonalnej.

12. Zachowania wyborcze. Psychospołeczne uwarunkowania procesu wyborczego. Geneza partycypacji wyborczej. Stabilność i lojalność zachowań wyborczych. Frekwencja wyborcza w Polsce okresu transformacji ustrojowej: wskaźniki, determinanty, trendy.

13. Przywództwo polityczne. Dyskusje wokół pojęcia przywództwa. Typologie przywództwa politycznego. Badania nad przywództwem politycznym.

14. Biurokracja państwowa i polityka. Typ idealny biurokracji M. Webera. Biurokratyczne dysfunkcje. Biurokratyczne aparaty państwowe a instytucje demokratyczne i grupy nacisku.

Literatura:

1. Władza i jej legitymizacja.

Literatura podstawowa:

• S. Lukes, Władza w ujęciu radykalnym. WTS-1

• M. Weber, Trzy czyste typy prawomocnego panowania. ETS, SP [lub w:] W. Weber, Typy panowania. SL

• D. Beetham, Legitymizacja władzy, EDW. WiS-1

Literatura dodatkowa:

• P. Bachrach, M. S. Baratz, Władza, władza prawomocna, wpływ i siła. WiP, SP, str. 261-265

• A. Czajkowski, Władza polityczna. Analiza pojęcia, [w:] Studia z teorii polityki. T.1, pod. red., A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1996

• K. Pałecki, Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej, [w:] Wprowadzenie do Nauki o państwie i polityce, p. red., B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2007, str. 183-225

• D. Easton, Analiza systemów politycznych. ETS, SP

• A. Antoszewski, System polityczny jako kategoria analizy politycznej, [w:] Studia z teorii polityki. p. red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1996 r.

• S. Lukes, Władza i panowanie. SL

• M. Foucault, Trzy typy władzy. WTS-1

• P. Bourdieu, Przemoc symboliczna. SL

• J. MacGregor Burns, Władza przywódcza. WiS-1: paragraf: „Dwie cechy władzy"

• G. Almond, G. Powell: System polityczny, jego otoczenie, wejścia i wyjścia. WiP.

• W. Sokół, Legitymizacja polityczna, [w:] Wprowadzenie do Nauki o państwie i polityce, p. red., B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2007, str. 219-236.

• W. Sokół, Stabilizacja, legitymacja i legitymizacja ładu społecznego- problemy teoretyczne i aksjologiczne, [w:] Społeczeństwo, państwo, władza, pod red., M. Chmaja, M. Żmigrodzkiego, Lublin 1995.

• L. Sobkowiak, Legitymizacja polityczna, [w:] Studia z teorii polityki. T. 2. p. red. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1997

2. Teorie elit. Elity a demokracja.

Literatura podstawowa:

• K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, r. VIII „Teoria elit” str. 271-293

• T. B. Bottomore, Elita: pojęcie i ideologia, WiP, SP

• M. Burton, R. Gunther, J. Higley, Elity a rozwój demokracji, EDW str. 27-44.

Literatura dodatkowa:

• E. Halevy-Etzioni, O autonomii elit, WiS-2

• V. Pareto, Krążenie elit, SP

• J. Blondel, F.Müller-Rommel: Elity polityczne, (w:) J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Zachowania polityczne, t. 2, Oxford-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 415-434.

• W. Wesołowski, Teoria polityczna warstwy rządzącej G. Mosci, SP

• C.W. Mills, Elita władzy, Warszawa 1961, r. „Elita władzy"

• W. Sokół, M. Żmigrodzki, Elity polityczne, [w:] Wprowadzenie do Nauki o państwie i polityce, p. red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2007, str.55-475.

3. Grupy interesu i ich rola w systemach demokratycznych.

Literatura podstawowa;

• P. Sabatier, Przynależność do grup interesów a ich organizacja: przegląd teorii, WiS

• R. Herbut, Interes polityczny – proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele, [w:] Wprowadzenie do Nauki o państwie i polityce, p. red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2007, str. 379-392.

Literatura dodatkowa:

• G. Almond, G. B. Powell, Grupy interesu, SP, WiP

• B. Klandermans, Kolektywne działanie polityczne, [w:] D. O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.) Psychologia polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, str. 211-232

• A. McFarland, Grupy interesów i proces kształtowania polityki: źródła przeciwwagi sił w Ameryce, WiS

• R. Dowse, J. Hoghes, Pluralistyczny model polityki, WiP, SP.

4-5. Demokracja i jej społeczne korzenie. Procesy demokratyzacji na świecie.

Literatura podstawowa:

• S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, EDW

• P. C. Schmitter, T.L. Karl, Czym jest demokracja... i czym nie jest. WiS

• D. Held: Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2010, przekład: Wojciech Nowicki

• A. Antoszewski: Współczesne teorie demokracji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 146-220.

Literatura dodatkowa:

• F.A. von Hayek, Rządy większości, (w:) Socjologia Polityki. Wybór tekstów pomocniczych do konwersatorium, Autorzy wyboru: B. Gołębiowski, J. Szczupaczyński. Instytut Nauk Politycznych. Warszawa 1993.

• R. Dahl, Poliarchia, WiP (lub książka R. Dahla).

• R. Putnam, Społeczny kapitał a sukces instytucji, SL

• A. Antoszewski, Modele demokracji przedstawicielskiej, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, pod red., A. Andrzejewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1997, str. 15-39.

• S. M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki. PWN Warszawa 1995, Cz. I., r. 2, 3; cz. VI. r. 14

• P. Sztompka, Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji. SL

• A. Lijphard, Demokracja w społeczeństwach sfragmentaryzowanych. WiS, EDW

• R. Dahl, Opozycja polityczna w zachodnich demokracjach. WiP

• D. Rouschemeyer, E. H. Stephens, J. D. Stephens, Kapitalizm i demokracja w krajach rozwiniętych. WiS

6. Systemy monocentryczne. Totalitaryzm i autorytaryzm.

Literatura podstawowa:

• J. Linz, Totalitaryzm i autorytaryzm, WiS-1

• B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Autorytaryzm i totalitaryzm, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.) Lublin 2007.

Literatura dodatkowa:

• C. J. Friedrich, Z. Brzeziński, Dyktatury totalitarne, WiP, SP

• T. W. Adorno, Osobowość autorytarna, Warszawa 2010.

• J. Linz, Kryzys, katastrofa i powrót do równowagi, WiS-2

• A. Walicki, Totalitaryzm i posttotalitaryzm. Próba definicji, [w:] Społeczeństwa przemian, Z. Sadowski (red.), Warszawa 1991.

• J. Linz, Reżim autorytarny, WiP

• E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1976, PWN

• S. M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, PWN, Warszawa 1995, Cz. I., r. 4, 5

7. Rewolucje.

Literatura podstawowa:

• Ch. Tilly, Rewolucja i rebelia. WiS

• T. Skocpol, Francja, Rosja i Chiny: strukturalna analiza rewolucji społecznych. WiS

Literatura dodatkowa:

• J. Davies, Przyczynek do teorii rewolucji. WTS-2

• T. Skocpol, Państwo jako struktura o janusowym obliczu. WTS

• T. R. Gurr, Relatywna deprywacja a impuls przemocy. SL

• E. A. Tiryakian, Od Durkheima do Managui: rewolucje jako odrodzenie religijne. SL.

8. Kultura polityczna.

Literatura podstawowa:

• G. A Almond, G. B. Powell, Kultura polityczna. WiS2

• K.B. Janowski, Kultura polityczna, (w:) B. Szmulik, M. Źmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2010

Literatura dodatkowa:

• J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski. Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym. Warszawa 2004. r. 1.3, 1.4, r. 2.1-2.5 (r. 6)

• J. Garlicki, Tradycje i dynamika kultury politycznej społeczeństwa polskiego, [w:] Dylematy polskiej transformacji, p. red., J. Błuszkowskiego, Warszawa 2008, str. 197-218

• J. Garlicki, Kultura polityczna polskich Internautów, [w:] Kultura polityczna Internautów w Polsce, pod red. J. Garlickiego, "Studia Politologiczne", vol. 21, Warszawa 2011, s. 13 – 50

• J. Garlicki, Dynamika kultury politycznej i partycypacji politycznej Internautów w Polsce, [w:] Elity polityczne a Internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów, pod red. J. Garlickiego i D. Midera, "Studia Politologiczne", vol. 26, Warszawa 2012, s. 15 – 40

• L. Sobkowiak, Świadomość i socjalizacja polityczna, A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Studia z teorii polityki, t.1. Wrocław 1999

• A. W. Jabłoński, Kultura polityczna i jej przemiany. [w:] Studia z teorii polityki t. 2, pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wrocław 1998

• M. Urban, Socjalizacja polityczna w okresie polskiej transformacji ustrojowej, [w:] Studia Politologiczne vol. 11, Społeczne uwarunkowania procesu transformacji systemowej w Polsce, pod red., J. Garlickiego, Warszawa 2007, str. 135-146

• E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, r. 7

• J. Garlicki, Kultura polityczna młodzieży studenckiej, Warszawa 1991, r. 1 i r. ostatni

• G. A. Almond, Socjalizacja i rekrutacja polityczna, SP, str. 313-318

• D. Fuchs, Paradygmat kultury politycznej, (w:) J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Zachowania polityczne, t. 1, Oxford-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

9. Komunikowanie polityczne – formy, atrybuty, narzędzia.

Literatura podstawowa:

• L. Sobkowiak, Komunikacja polityczna, [w:] Studia z teorii polityki. T. 1. pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1996

• G. C. Woodward: Cztery odmiany korupcji dyskursu politycznego. WiS-2.

• T. Godlewski, Sondaże polityczne jako forma komunikowania z wyborcą, „Studia Politologiczne” 2012, Vol. 12.

• J. Garlicki, D. Mider, Wykorzystanie internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami, „Studia Politologiczne” 2012, Vol. 12.

Literatura dodatkowa:

• B. Dobek-Ostrowska, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001, rozdział 4

• K. Danton, G. C. Woodward, Jak zdefiniować komunikację polityczną. WiS-2

• H.A. Semetko: Komunikacja polityczna, (w:) J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Zachowania polityczne, t. 1, Oxford-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 157-179.

10. Opinia publiczna: geneza i funkcje w społeczeństwie demokratycznym.

Literatura podstawowa:

• A. W. Jabłoński, Opinia publiczna, [w:] B. Szmulik, M, Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007;

• J. Zaller, Definicje opinii publicznej, [w:] Władza i społeczeństwo. T. 2, J. Szczupaczyński (wybór i opracowanie), Warszawa 1998;

Literatura dodatkowa:

• K. R. Popper, Opinia publiczna a zasady liberalne. SP

• R. Staniszewski, Opinia publiczna – teoretyczny sens i zakres pojęcia, [w:] Komunikowanie polityczne. Wybrane zagadnienia, pod red. E. M. Marciniak, "Studia Politologiczne", vol. 25, Warszawa 2012, s. 108 – 124

• E. Młyniec, Opinia publiczna, [w:] A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Studia z teorii polityki, t.1. Wrocław 1999;

• M. Czyżewski, Opinia publiczna czy opublikowane nastroje? O niektórych warunkach społeczeństwa obywatelskiego, Przegląd Socjologiczny, t. XLV, 1996;

• A. Sułek, Socjologia a badania opinii publicznej, [w:] Przegląd Socjologiczny, t. XLV, 1996;

• A. Sułek, Funkcje badań opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] A. Sułek, Sondaż polski, Warszawa 2001;

11. Partycypacja polityczna

Literatura podstawowa:

• J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Obywatele a zachowania polityczne, (w:) J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Zachowania polityczne, t. 1, Oxford-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 33-62.

• B. Klandermans: Kolektywne działanie polityczne, (w:) D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis: Psychologia polityczna, Wydawnictwo UJN, Kraków 2008.

Literatura dodatkowa:

• J. Garlicki, Demokracja i integracja europejska. Studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, str. 113 – 118 i 144-188

• B. Misztal, Zagadnienia społecznego uczestnictwa i współdziałania, Ossolineum, Wrocław 1977, str. 179-203.

• J. Lubecki, L. Szczegóła, O źródłach apatii politycznej w transformującym się społeczeństwie, [w:] Studia politologiczne vol. 11: Społeczne uwarunkowania transformacji systemowej w Polsce, J. Garlicki (red.,) Warszawa 2007.

12. Zachowania wyborcze.

Literatura podstawowa:

• J. Raciborski, Zachowania wyborcze Polaków, [w:] M. Marody (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002, str. 225-231

• M. Cześnik, Uczestnictwo wyborcze, stosunek do demokracji, legitymizacja władzy. Przypadek Polski, [w:] Populizm a demokracja, pod Red. R. Markowskiego, ISP PAN, Warszawa 2004, str. 123-141

• B. Berelson. P.F. Lazarsfeld, W.N. McPhee, Psychologia decyzji wyborczych, Władza i społeczeństwo, Wybór i opracowanie: J. Szczupaczyński; Wydawnictwo Naukowe Scholar; Warszawa 1995.

Literatura dodatkowa:

• B. I. Page, Elekcje i społeczne wybory, EDW

• R. A. Teixeira: Znikający wyborca w Ameryce, WiS-2

• A. Blais: Frekwencja wyborcza, (w:) J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Zachowania polityczne, t. 2, Oxford-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 237-256.

13. Przywództwo polityczne.

Literatura podstawowa:

• J. McGregory Burns, Władza przywódcza. WiS-1

• A. Antoszewski, Przywództwo polityczne, [w:] Wprowadzenie do Nauki o państwie i polityce, p. red., B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2007,

14. Biurokracja państwowa i polityka.

Literatura podstawowa:

* Ch. Tilly: Formowanie się państw narodowych w Europie Zachodniej. WiS-2

* P. Blau: Pojęcie biurokracji. WiP, SP.

* G.B. Peters: Polityka i biurokracja państwowa. WiS-1

Literatura dodatkowa:

* D. Beetham: M Weber o biurokracji. „Warsztat" 1983/3 4-5

* A. Kamiński: Władza i racjonalność. Warszawa 1976; s. 227-256 (lub: S.N.Eisenstadt: Biurokracja, biurokratyzacja i odbiurokratyzowanie. ETS, SP)

Skróty polecanej literatury:

WiP - Władza i Polityka. Wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, pod red. M. Ankwicza Warszawa 1988.

ETS - Elementy teorii socjologicznej, pod red A. Derczyńskiego, A. Jasińskiej-Kani, J. Szackiego; Warszawa 1975.

SP - Socjologia Polityki. Wybór tekstów pomocniczych do konwersatorium, Autorzy wyboru: B. Gołębiowski, J. Szczupaczyński. Instytut Nauk Politycznych. Warszawa 1993.

EDW - Elity, demokracja, wybory, Wybór i opracowanie: J. Szczupaczyński; Agencja Scholar; Warszawa 1993.

WIS-1 - Władza i społeczeństwo, Wybór i opracowanie: J. Szczupaczyński; Wydawnictwo

Naukowe Scholar; Warszawa 1995.

WIS-2 - Władza i społeczeństwo, T. 2. Wybór i opracowanie: J. Szczupaczyński; Wydawnictwo Naukowe Scholar; Warszawa 1998.

SS-P - „Studia Socjologiczno-Polityczne".

SS - „Studia Socjologiczne".

SL - Socjologia (lektury), p. red. P. Sztompki i M. Kuci, Wyd. ZNAK, Kraków 2006.

WTS-1 - Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski Wydawnictwo Naukowe Scholar; Warszawa 2006.

WTS-2 - Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski Wydawnictwo Naukowe Scholar; Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W05 – Po zakończeniu zajęć student zna i rozumie struktury socjologiczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe kluczowe dla życia społecznego oraz zachodzące w nich zmiany.

K_W06 – Po zakończeniu zajęć student zna i rozumie zasady funkcjonowania systemów politycznych oraz mechanizmów społeczno-politycznych z perspektywy socjologicznej.

K_W10 – Po zakończeniu zajęć student zna i rozumie społeczne zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 – Po zakończeniu zajęć student potrafi samodzielnie analizować (z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej) i wyjaśniać rolę struktur społecznych we współczesnym świecie.

K_U03 – Po zakończeniu zajęć student potrafi wskazać zależności pomiędzy polityką a zjawiskami i procesami społecznymi.

KOMPETENCJE

K_K03 – Po zakończeniu zajęć student jest gotów do reprezentowania w różnoraki sposób (w tym zinstytucjonalizowany) zróżnicowanych interesów grup społecznych, uwzględniając polityczne aspekty podejmowanych inicjatyw.

K_K05 – Po zakończeniu zajęć student jest gotów do prawidłowego identyfikowania oraz rozstrzygania dylematów (w tym etycznych) pojawiających się w życiu społecznym w związku z wykonywaniem zawodu i działalnością w sferze publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu Socjologia polityki jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w formie pisemnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje dodatkową pracą, np. koniecznością zaliczenia zajęć na dyżurze prowadzącego zajęcia. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć. Na ocenę końcową ma także wpływ obserwacja i ewaluacja intensywności i jakości aktywności studenta podczas zajęć, a także ocena aktywności fakultatywnych, np. przygotowanie prezentacji.

Metody oceny pracy studenta / Liczba punktów/udział w ocenie końcowej

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) / 20%

egzamin pisemny / 70%

kontrola obecności / 10%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szczupaczyński
Prowadzący grup: Jerzy Szczupaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i teorie socjologii polityki.

Psycho-społeczne aspekty sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych.

Podmioty polityki, dynamika życia politycznego, kulturowe aspekty polityki.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Władza i jej legitymizacja. Typy definicji władzy. Władza - wpływ - autorytet - przemoc. Koncepcja władzy (Macht) i panowania (Herrschaft) Maxa Webera. Sposoby definiowania władzy. Funkcje i atrybuty władzy politycznej. System polityczny. Analiza systemowa procesów i mechanizmów polityki. Przesłanki legitymizacji politycznej. Trzy typy panowania M Webera. Ograniczenia Weberowskiej koncepcji legitymizacji. Wymiary legitymizacji władzy wg D. Beethama. Poziomy legitymizacji D. Eastona. Alternatywne źródła stabilności władzy. Legitymizacja władzy w demokratycznych i autorytarnych systemach politycznych.

2. Teorie elit. Elity a demokracja. Elitaryzm a demokracja. Koncepcje V. Pareto, G. Moski, R. Michelsa. Cyrkulacja elit. Ograniczenia klasycznych teorii elit. Rola elit w nowoczesnych demokracjach. Funkcjonalne i konfliktowe teorie elit. Instytucjonalizm C. W. Millsa. Porozumienie elit, jako warunek demokratycznej konsolidacji. Polskie elity polityczne III RP.

3. Grupy interesu i ich rola w systemach demokratycznych. Geneza grup interesu - przegląd teorii. Klasyfikacje grup interesu. Modele polityki grup interesu. Formy kooperacji z instytucjami publicznymi. Rola grup nacisku w systemie demokratycznym. Lobbing w systemach politycznych i strukturach międzynarodowych.

4-5. Demokracja i jej społeczne korzenie. Procesy demokratyzacji na świecie. Różne typy demokracji. Demokracja jako zaufanie - kapitał społeczny. Poliarchia demokratyczna. Proceduralna koncepcja demokracji. Konsocjonalizm i demokracja konsensualna. Modele demokratyzacji. „Trzecia fala" demokratyzacji i jej przyczyny.

6. Systemy monocentryczne. Totalitaryzm i autorytaryzm. System społeczny a system polityczny. Totalitaryzm i autorytaryzm – podobieństwa i różnice. Psychospołeczne determinanty powstawania systemów niedemokratycznych. Funkcjonowanie władzy politycznej w reżimach niedemokratycznych. Psychologiczne podstawy autorytaryzmu. Typ osobowości społecznej a system niedemokratyczny (osobowość autorytarna).

7. Rewolucje. Geneza oraz charakter procesów rewolucyjnych. Społeczne korzenie rewolucji. Rewolucje w wymiarze procesualnym. Podmioty rewolucji, dynamika procesów rewolucyjnych.

8. Kultura polityczna. Komponenty kultury politycznej. Procesy rozwoju i integracji kultur politycznych. Typy kultur politycznych. Socjalizacja i świadomość polityczna. Funkcje, formy, treści socjalizacji. Cechy kultury politycznej społeczeństwa polskiego. Kultura polityczna w okresie transformacji systemowej.

9. Komunikowanie polityczne – formy, atrybuty, narzędzia. Atrybuty, kanały i narzędzia komunikacji politycznej. Komunikacja polityczna w systemach demokratycznych i niedemokratycznych. Mediatyzacja sfery politycznej.

10. Opinia publiczna: geneza i funkcje w społeczeństwie demokratycznym. Opinia publiczna, jako podmiot polityki. Geneza opinii publicznej. Definicje zjawiska. Funkcje opinii publicznej. Problemy metodologiczne w badaniach opinii publicznej. Rola opinii publicznej w społeczeństwie demokratycznym.

11. Partycypacja polityczna Czy partycypacja jest zawsze dobrowolna? Partycypacja konwencjonalna i niekonwencjonalna. Partycypacja legalna i nielegalna. Partycypacja nieformalna i sformalizowana. Partycypacja legitymowana i nielegitymowana. Formy i modele partycypacji politycznej. Protesty społeczne a partycypacja polityczna. Próg legitymizacji oraz próg społecznej dopuszczalności różnych form partycypacji niekonwencjonalnej.

12. Zachowania wyborcze. Psychospołeczne uwarunkowania procesu wyborczego. Geneza partycypacji wyborczej. Stabilność i lojalność zachowań wyborczych. Frekwencja wyborcza w Polsce okresu transformacji ustrojowej: wskaźniki, determinanty, trendy.

13. Przywództwo polityczne. Dyskusje wokół pojęcia przywództwa. Typologie przywództwa politycznego. Badania nad przywództwem politycznym.

14. Biurokracja państwowa i polityka. Typ idealny biurokracji M. Webera. Biurokratyczne dysfunkcje. Biurokratyczne aparaty państwowe a instytucje demokratyczne i grupy nacisku.

Literatura:

1. Władza i jej legitymizacja.

Literatura podstawowa:

• S. Lukes, Władza w ujęciu radykalnym. WTS-1

• M. Weber, Trzy czyste typy prawomocnego panowania. ETS, SP [lub w:] W. Weber, Typy panowania. SL

• D. Beetham, Legitymizacja władzy, EDW. WiS-1

Literatura dodatkowa:

• P. Bachrach, M. S. Baratz, Władza, władza prawomocna, wpływ i siła. WiP, SP, str. 261-265

• A. Czajkowski, Władza polityczna. Analiza pojęcia, [w:] Studia z teorii polityki. T.1, pod. red., A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1996

• K. Pałecki, Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej, [w:] Wprowadzenie do Nauki o państwie i polityce, p. red., B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2007, str. 183-225

• D. Easton, Analiza systemów politycznych. ETS, SP

• A. Antoszewski, System polityczny jako kategoria analizy politycznej, [w:] Studia z teorii polityki. p. red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1996 r.

• S. Lukes, Władza i panowanie. SL

• M. Foucault, Trzy typy władzy. WTS-1

• P. Bourdieu, Przemoc symboliczna. SL

• J. MacGregor Burns, Władza przywódcza. WiS-1: paragraf: „Dwie cechy władzy"

• G. Almond, G. Powell: System polityczny, jego otoczenie, wejścia i wyjścia. WiP.

• W. Sokół, Legitymizacja polityczna, [w:] Wprowadzenie do Nauki o państwie i polityce, p. red., B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2007, str. 219-236.

• W. Sokół, Stabilizacja, legitymacja i legitymizacja ładu społecznego- problemy teoretyczne i aksjologiczne, [w:] Społeczeństwo, państwo, władza, pod red., M. Chmaja, M. Żmigrodzkiego, Lublin 1995.

• L. Sobkowiak, Legitymizacja polityczna, [w:] Studia z teorii polityki. T. 2. p. red. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1997

2. Teorie elit. Elity a demokracja.

Literatura podstawowa:

• K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, r. VIII „Teoria elit” str. 271-293

• T. B. Bottomore, Elita: pojęcie i ideologia, WiP, SP

• M. Burton, R. Gunther, J. Higley, Elity a rozwój demokracji, EDW str. 27-44.

Literatura dodatkowa:

• E. Halevy-Etzioni, O autonomii elit, WiS-2

• V. Pareto, Krążenie elit, SP

• J. Blondel, F.Müller-Rommel: Elity polityczne, (w:) J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Zachowania polityczne, t. 2, Oxford-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 415-434.

• W. Wesołowski, Teoria polityczna warstwy rządzącej G. Mosci, SP

• C.W. Mills, Elita władzy, Warszawa 1961, r. „Elita władzy"

• W. Sokół, M. Żmigrodzki, Elity polityczne, [w:] Wprowadzenie do Nauki o państwie i polityce, p. red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2007, str.55-475.

3. Grupy interesu i ich rola w systemach demokratycznych.

Literatura podstawowa;

• P. Sabatier, Przynależność do grup interesów a ich organizacja: przegląd teorii, WiS

• R. Herbut, Interes polityczny – proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele, [w:] Wprowadzenie do Nauki o państwie i polityce, p. red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2007, str. 379-392.

Literatura dodatkowa:

• G. Almond, G. B. Powell, Grupy interesu, SP, WiP

• B. Klandermans, Kolektywne działanie polityczne, [w:] D. O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.) Psychologia polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, str. 211-232

• A. McFarland, Grupy interesów i proces kształtowania polityki: źródła przeciwwagi sił w Ameryce, WiS

• R. Dowse, J. Hoghes, Pluralistyczny model polityki, WiP, SP.

4-5. Demokracja i jej społeczne korzenie. Procesy demokratyzacji na świecie.

Literatura podstawowa:

• S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, EDW

• P. C. Schmitter, T.L. Karl, Czym jest demokracja... i czym nie jest. WiS

• D. Held: Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2010, przekład: Wojciech Nowicki

• A. Antoszewski: Współczesne teorie demokracji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 146-220.

Literatura dodatkowa:

• F.A. von Hayek, Rządy większości, (w:) Socjologia Polityki. Wybór tekstów pomocniczych do konwersatorium, Autorzy wyboru: B. Gołębiowski, J. Szczupaczyński. Instytut Nauk Politycznych. Warszawa 1993.

• R. Dahl, Poliarchia, WiP (lub książka R. Dahla).

• R. Putnam, Społeczny kapitał a sukces instytucji, SL

• A. Antoszewski, Modele demokracji przedstawicielskiej, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, pod red., A. Andrzejewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1997, str. 15-39.

• S. M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki. PWN Warszawa 1995, Cz. I., r. 2, 3; cz. VI. r. 14

• P. Sztompka, Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji. SL

• A. Lijphard, Demokracja w społeczeństwach sfragmentaryzowanych. WiS, EDW

• R. Dahl, Opozycja polityczna w zachodnich demokracjach. WiP

• D. Rouschemeyer, E. H. Stephens, J. D. Stephens, Kapitalizm i demokracja w krajach rozwiniętych. WiS

6. Systemy monocentryczne. Totalitaryzm i autorytaryzm.

Literatura podstawowa:

• J. Linz, Totalitaryzm i autorytaryzm, WiS-1

• B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Autorytaryzm i totalitaryzm, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.) Lublin 2007.

Literatura dodatkowa:

• C. J. Friedrich, Z. Brzeziński, Dyktatury totalitarne, WiP, SP

• T. W. Adorno, Osobowość autorytarna, Warszawa 2010.

• J. Linz, Kryzys, katastrofa i powrót do równowagi, WiS-2

• A. Walicki, Totalitaryzm i posttotalitaryzm. Próba definicji, [w:] Społeczeństwa przemian, Z. Sadowski (red.), Warszawa 1991.

• J. Linz, Reżim autorytarny, WiP

• E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1976, PWN

• S. M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, PWN, Warszawa 1995, Cz. I., r. 4, 5

7. Rewolucje.

Literatura podstawowa:

• Ch. Tilly, Rewolucja i rebelia. WiS

• T. Skocpol, Francja, Rosja i Chiny: strukturalna analiza rewolucji społecznych. WiS

Literatura dodatkowa:

• J. Davies, Przyczynek do teorii rewolucji. WTS-2

• T. Skocpol, Państwo jako struktura o janusowym obliczu. WTS

• T. R. Gurr, Relatywna deprywacja a impuls przemocy. SL

• E. A. Tiryakian, Od Durkheima do Managui: rewolucje jako odrodzenie religijne. SL.

8. Kultura polityczna.

Literatura podstawowa:

• G. A Almond, G. B. Powell, Kultura polityczna. WiS2

• K.B. Janowski, Kultura polityczna, (w:) B. Szmulik, M. Źmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2010

Literatura dodatkowa:

• J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski. Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym. Warszawa 2004. r. 1.3, 1.4, r. 2.1-2.5 (r. 6)

• J. Garlicki, Tradycje i dynamika kultury politycznej społeczeństwa polskiego, [w:] Dylematy polskiej transformacji, p. red., J. Błuszkowskiego, Warszawa 2008, str. 197-218

• J. Garlicki, Kultura polityczna polskich Internautów, [w:] Kultura polityczna Internautów w Polsce, pod red. J. Garlickiego, "Studia Politologiczne", vol. 21, Warszawa 2011, s. 13 – 50

• J. Garlicki, Dynamika kultury politycznej i partycypacji politycznej Internautów w Polsce, [w:] Elity polityczne a Internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów, pod red. J. Garlickiego i D. Midera, "Studia Politologiczne", vol. 26, Warszawa 2012, s. 15 – 40

• L. Sobkowiak, Świadomość i socjalizacja polityczna, A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Studia z teorii polityki, t.1. Wrocław 1999

• A. W. Jabłoński, Kultura polityczna i jej przemiany. [w:] Studia z teorii polityki t. 2, pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wrocław 1998

• M. Urban, Socjalizacja polityczna w okresie polskiej transformacji ustrojowej, [w:] Studia Politologiczne vol. 11, Społeczne uwarunkowania procesu transformacji systemowej w Polsce, pod red., J. Garlickiego, Warszawa 2007, str. 135-146

• E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, r. 7

• J. Garlicki, Kultura polityczna młodzieży studenckiej, Warszawa 1991, r. 1 i r. ostatni

• G. A. Almond, Socjalizacja i rekrutacja polityczna, SP, str. 313-318

• D. Fuchs, Paradygmat kultury politycznej, (w:) J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Zachowania polityczne, t. 1, Oxford-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

9. Komunikowanie polityczne – formy, atrybuty, narzędzia.

Literatura podstawowa:

• L. Sobkowiak, Komunikacja polityczna, [w:] Studia z teorii polityki. T. 1. pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1996

• G. C. Woodward: Cztery odmiany korupcji dyskursu politycznego. WiS-2.

• T. Godlewski, Sondaże polityczne jako forma komunikowania z wyborcą, „Studia Politologiczne” 2012, Vol. 12.

• J. Garlicki, D. Mider, Wykorzystanie internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami, „Studia Politologiczne” 2012, Vol. 12.

Literatura dodatkowa:

• B. Dobek-Ostrowska, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001, rozdział 4

• K. Danton, G. C. Woodward, Jak zdefiniować komunikację polityczną. WiS-2

• H.A. Semetko: Komunikacja polityczna, (w:) J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Zachowania polityczne, t. 1, Oxford-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 157-179.

10. Opinia publiczna: geneza i funkcje w społeczeństwie demokratycznym.

Literatura podstawowa:

• A. W. Jabłoński, Opinia publiczna, [w:] B. Szmulik, M, Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007;

• J. Zaller, Definicje opinii publicznej, [w:] Władza i społeczeństwo. T. 2, J. Szczupaczyński (wybór i opracowanie), Warszawa 1998;

Literatura dodatkowa:

• K. R. Popper, Opinia publiczna a zasady liberalne. SP

• R. Staniszewski, Opinia publiczna – teoretyczny sens i zakres pojęcia, [w:] Komunikowanie polityczne. Wybrane zagadnienia, pod red. E. M. Marciniak, "Studia Politologiczne", vol. 25, Warszawa 2012, s. 108 – 124

• E. Młyniec, Opinia publiczna, [w:] A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Studia z teorii polityki, t.1. Wrocław 1999;

• M. Czyżewski, Opinia publiczna czy opublikowane nastroje? O niektórych warunkach społeczeństwa obywatelskiego, Przegląd Socjologiczny, t. XLV, 1996;

• A. Sułek, Socjologia a badania opinii publicznej, [w:] Przegląd Socjologiczny, t. XLV, 1996;

• A. Sułek, Funkcje badań opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] A. Sułek, Sondaż polski, Warszawa 2001;

11. Partycypacja polityczna

Literatura podstawowa:

• J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Obywatele a zachowania polityczne, (w:) J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Zachowania polityczne, t. 1, Oxford-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 33-62.

• B. Klandermans: Kolektywne działanie polityczne, (w:) D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis: Psychologia polityczna, Wydawnictwo UJN, Kraków 2008.

Literatura dodatkowa:

• J. Garlicki, Demokracja i integracja europejska. Studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, str. 113 – 118 i 144-188

• B. Misztal, Zagadnienia społecznego uczestnictwa i współdziałania, Ossolineum, Wrocław 1977, str. 179-203.

• J. Lubecki, L. Szczegóła, O źródłach apatii politycznej w transformującym się społeczeństwie, [w:] Studia politologiczne vol. 11: Społeczne uwarunkowania transformacji systemowej w Polsce, J. Garlicki (red.,) Warszawa 2007.

12. Zachowania wyborcze.

Literatura podstawowa:

• J. Raciborski, Zachowania wyborcze Polaków, [w:] M. Marody (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002, str. 225-231

• M. Cześnik, Uczestnictwo wyborcze, stosunek do demokracji, legitymizacja władzy. Przypadek Polski, [w:] Populizm a demokracja, pod Red. R. Markowskiego, ISP PAN, Warszawa 2004, str. 123-141

• B. Berelson. P.F. Lazarsfeld, W.N. McPhee, Psychologia decyzji wyborczych, Władza i społeczeństwo, Wybór i opracowanie: J. Szczupaczyński; Wydawnictwo Naukowe Scholar; Warszawa 1995.

Literatura dodatkowa:

• B. I. Page, Elekcje i społeczne wybory, EDW

• R. A. Teixeira: Znikający wyborca w Ameryce, WiS-2

• A. Blais: Frekwencja wyborcza, (w:) J.D. Russell, H.-D. Klingemann: Zachowania polityczne, t. 2, Oxford-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 237-256.

13. Przywództwo polityczne.

Literatura podstawowa:

• J. McGregory Burns, Władza przywódcza. WiS-1

• A. Antoszewski, Przywództwo polityczne, [w:] Wprowadzenie do Nauki o państwie i polityce, p. red., B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2007,

14. Biurokracja państwowa i polityka.

Literatura podstawowa:

* Ch. Tilly: Formowanie się państw narodowych w Europie Zachodniej. WiS-2

* P. Blau: Pojęcie biurokracji. WiP, SP.

* G.B. Peters: Polityka i biurokracja państwowa. WiS-1

Literatura dodatkowa:

* D. Beetham: M Weber o biurokracji. „Warsztat" 1983/3 4-5

* A. Kamiński: Władza i racjonalność. Warszawa 1976; s. 227-256 (lub: S.N.Eisenstadt: Biurokracja, biurokratyzacja i odbiurokratyzowanie. ETS, SP)

Skróty polecanej literatury:

WiP - Władza i Polityka. Wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, pod red. M. Ankwicza Warszawa 1988.

ETS - Elementy teorii socjologicznej, pod red A. Derczyńskiego, A. Jasińskiej-Kani, J. Szackiego; Warszawa 1975.

SP - Socjologia Polityki. Wybór tekstów pomocniczych do konwersatorium, Autorzy wyboru: B. Gołębiowski, J. Szczupaczyński. Instytut Nauk Politycznych. Warszawa 1993.

EDW - Elity, demokracja, wybory, Wybór i opracowanie: J. Szczupaczyński; Agencja Scholar; Warszawa 1993.

WIS-1 - Władza i społeczeństwo, Wybór i opracowanie: J. Szczupaczyński; Wydawnictwo

Naukowe Scholar; Warszawa 1995.

WIS-2 - Władza i społeczeństwo, T. 2. Wybór i opracowanie: J. Szczupaczyński; Wydawnictwo Naukowe Scholar; Warszawa 1998.

SS-P - „Studia Socjologiczno-Polityczne".

SS - „Studia Socjologiczne".

SL - Socjologia (lektury), p. red. P. Sztompki i M. Kuci, Wyd. ZNAK, Kraków 2006.

WTS-1 - Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski Wydawnictwo Naukowe Scholar; Warszawa 2006.

WTS-2 - Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski Wydawnictwo Naukowe Scholar; Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)