Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D3ERP
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia rynku pracy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest wyjaśnienie ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania współczesnego rynku pracy. Wyjaśnienie to bazować będzie na wybranych koncepcjach teoretycznych, które będą poddawane testom empirycznym i krytycznym interpretacjom. Punktem wyjścia do dyskusji na temat współczesnych rynków pracy będzie neoklasyczna teoria ekonomii, która jednak będzie uzupełniana o aspekty dotyczące tzw. niedoskonałych rynków pracy oraz analizę procesów istotnie wpływających na rynki pracy (kwestie demograficzne, mobilność i migracje). Zakładamy, że istotną rolę w kształtowaniu formuły zajęć będą mieć sami studenci, którzy – między innymi – będą poddawać samodzielnej analizie wybrane aspekty funkcjonowania rynków pracy i zderzać swoje opinie z poglądami innych studentów (warsztaty i debaty oraz prezentacje wybranych zagadnień na forum grupy).

Skrócony opis:

Konwersatorium skupia się na analizie i interpretacji procesów zachodzących na współczesnych rynkach pracy. Celem będzie wyjaśnienie ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania tych rynków z wykorzystaniem wybranych koncepcji teoretycznych oraz dostępnej literatury empirycznej. Co istotne, istotną rolę w kształtowaniu formuły zajęć będą mieć sami studenci, którzy – między innymi – będą poddawać samodzielnej analizie wybrane aspekty funkcjonowania rynków pracy i zderzać swoje opinie z poglądami innych studentów (warsztaty i debaty oraz prezentacje wybranych zagadnień na forum grupy).

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest wyjaśnienie ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania współczesnego rynku pracy. Wyjaśnienie to bazować będzie na wybranych koncepcjach teoretycznych, które będą poddawane testom empirycznym i krytycznym interpretacjom. Punktem wyjścia do dyskusji na temat współczesnych rynków pracy będzie neoklasyczna teoria ekonomii, która jednak będzie uzupełniana o aspekty dotyczące tzw. niedoskonałych rynków pracy oraz analizę procesów istotnie wpływających na rynki pracy (kwestie demograficzne, mobilność i migracje). Zakładamy, że istotną rolę w kształtowaniu formuły zajęć będą mieć sami studenci, którzy – między innymi – będą poddawać samodzielnej analizie wybrane aspekty funkcjonowania rynków pracy i zderzać swoje opinie z poglądami innych studentów (warsztaty i debaty oraz prezentacje wybranych zagadnień na forum grupy).

Na zajęcia składać się będą cztery zasadnicze elementy:

- prezentacja i krytyczna dyskusja wybranych koncepcji teoretycznych (modele funkcjonowania rynku pracy)

- weryfikacja empiryczna dyskutowanych aspektów funkcjonowania rynków pracy;

- wprowadzenie do praktycznych aspektów analizy rynków pracy;

- samodzielna i grupowa praca studentów, którzy będą prezentować wnioski ze swoich analiz w trakcie kilku zaplanowanych warsztatów i debat oraz w ramach własnych prezentacji wybranych zagadnień.

Szczegółowy program zajeć:

1. Współczesne rynki pracy – wprowadzenie

2. Podaż pracy: indywidualne i kolektywne determinanty podaży pracy i ich konsekwencje

3. Popyt na pracę: podejście neoklasyczne i możliwe modyfikacje

4. Równowaga na rynku pracy

5. Kapitał ludzki

6. Statystyczne i ekonometryczne metody analizy rynków pracy (włączając aspekty wizualizacyjne)

7. Warsztaty / debata: przyszłość rynków pracy

8. Wynagrodzenia: struktura, determinanty i kwestie regulacyjne

9. Bezrobocie: systematyzacja i poszukiwanie wyjaśnień teoretycznych i empirycznych

10. Dyskryminacja na rynku pracy

11. Warsztaty / debata: Polityki antydyskryminacyjne i ich efektywność

12. Mobilność (wewnętrzna i zewnętrzna) a rynki pracy: uwarunkowania i skutki procesów migracyjnych

13. Warsztaty / debata: Czy (i dlaczego) potrzebujemy imigrantów?

14. Zmiana technologiczna / automatyzacja a rynki pracy

15. Debata: Czy powinniśmy obawiać się robotów?

16. Niedoskonałe rynki pracy

Literatura:

Boeri T., J.van Ours, Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Warszawa 2011

Borjas, Labor Economics, MC Graw-Hill 2020

Ehrenberg R.G, Smith R., Modern Labor Economics. Theory and Public Policy, Routledge2018

Góra M., U. Sztanderska: Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Warszawa 2006

Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa 2002.

oraz podawana na bieżąco literatura uzupełniająca (m.in. Handbook of Labor Economics, Elsevier 2011).

Efekty uczenia się:

Studenci znają mechanizmy funkcjonowania zarówno doskonałych, jak i niedoskonałych rynków pracy; wiedzą, jakie są determinanty podaży pracy (aktywności zawodowej) oraz popytu na pracę zgłaszanego przez pracodawców; rozumieją, czym jest równowaga na rynku pracy, z czego wynika bezrobocie i jakie są mechanizmy zróżnicowania wynagrodzeń.

Studenci rozumieją rolę państwa w kształtowaniu rynku pracy, w tym zwłaszcza konsekwencje polityki miko- i makroekonomicznej oraz polityk rynku pracy.

Studenci wiedzą, w jaki sposób poszukiwać danych na temat rynków pracy i potrafią się nimi posługiwać w sposób niezbędny do naukowej dyskusji. Są w stanie interpretować procesy rynku pracy oraz wiązać je z innymi zjawiskami społeczno-ekonomicznymi.

Studenci potrafią pracować w grupie i uczestniczyć w debacie naukowej, tj. gromadzić niezbędny materiał teoretyczny i empiryczny, kształtować swoje stanowisko i przedstawiać je na forum grupy.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze) i uzyskanie co najmniej 51 punktów zaliczeniowych i pozytywne zaliczenie kolokwium (I semestr) i egzaminu końcowego (II semestr);

- składowe oceny (łącznie 100 pkt):

1) kolokwium i egzamin (pisemne): 70 pkt

2) przygotowanie i zaprezentowanie wybranego zagadnienia w trakcie zajęć: 30 pkt (trzy komponenty oceny: (1) przygotowanie koncepcji i abstraktu; (2) przygotowanie prezentacji; (3) przedstawienie wybranego zagadnienia i udział w dyskusji).

Dodatkowo możliwe będzie uzyskanie 20 pkt za aktywność w trakcie zajęć, w szczególności w trakcie debat / warsztatów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)