Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D3ERP Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Ekonomia rynku pracy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest wyjaśnienie ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania współczesnego rynku pracy. Wyjaśnienie to bazować będzie na wybranych koncepcjach teoretycznych, które będą poddawane testom empirycznym i krytycznym interpretacjom. Punktem wyjścia do dyskusji na temat współczesnych rynków pracy będzie neoklasyczna teoria ekonomii, która jednak będzie uzupełniana o aspekty dotyczące tzw. niedoskonałych rynków pracy oraz analizę procesów istotnie wpływających na rynki pracy (kwestie demograficzne, mobilność i migracje). Zakładamy, że istotną rolę w kształtowaniu formuły zajęć będą mieć sami studenci, którzy – między innymi – będą poddawać samodzielnej analizie wybrane aspekty funkcjonowania rynków pracy i zderzać swoje opinie z poglądami innych studentów (warsztaty i debaty).

Skrócony opis:

Konwersatorium skupia się na analizie i interpretacji procesów zachodzących na współczesnych rynkach pracy. Celem będzie wyjaśnienie ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania tych rynków z wykorzystaniem wybranych koncepcji teoretycznych oraz dostępnej literatury empirycznej. Co istotne, istotną rolę w kształtowaniu formuły zajęć będą mieć sami studenci, którzy – między innymi – będą poddawać samodzielnej analizie wybrane aspekty funkcjonowania rynków pracy i zderzać swoje opinie z poglądami innych studentów (warsztaty i debaty).

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest wyjaśnienie ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania współczesnego rynku pracy. Wyjaśnienie to bazować będzie na wybranych koncepcjach teoretycznych, które będą poddawane testom empirycznym i krytycznym interpretacjom. Punktem wyjścia do dyskusji na temat współczesnych rynków pracy będzie neoklasyczna teoria ekonomii, która jednak będzie uzupełniana o aspekty dotyczące tzw. niedoskonałych rynków pracy oraz analizę procesów istotnie wpływających na rynki pracy (kwestie demograficzne, mobilność i migracje). Zakładamy, że istotną rolę w kształtowaniu formuły zajęć będą mieć sami studenci, którzy – między innymi – będą poddawać samodzielnej analizie wybrane aspekty funkcjonowania rynków pracy i zderzać swoje opinie z poglądami innych studentów (warsztaty i debaty).

Na zajęcia składać się będą cztery zasadnicze elementy:

- prezentacja i krytyczna dyskusja wybranych koncepcji teoretycznych (modele funkcjonowania rynku pracy)

- weryfikacja empiryczna dyskutowanych aspektów funkcjonowania rynków pracy;

- wprowadzenie do praktycznych aspektów analizy rynków pracy;

- samodzielna i grupowa praca studentów, którzy będą prezentować wnioski ze swoich analiz w trakcie kilku zaplanowanych warsztatów i debat.

Szczegółowy program:

1. Współczesne rynki pracy – wprowadzenie [2h]

2. Podaż pracy: indywidualne i kolektywne determinanty podaży pracy i ich konsekwencje [4h]

3. Popyt na pracę: podejście neoklasyczne i możliwe modyfikacje [2h]

4. Równowaga na rynku pracy [2h]

5. Kapitał ludzki [2h]

6. Statystyczne i ekonometryczne metody analizy rynków pracy (włączając aspekty wizualizacyjne) [2h]

7. Warsztaty / debata: przyszłość rynków pracy [2h]

8. Wynagrodzenia: struktura, determinanty i kwestie regulacyjne [2h]

9. Bezrobocie: systematyzacja i poszukiwanie wyjaśnień teoretycznych i empirycznych [2h]

10. Dyskryminacja na rynku pracy [2h]

11. Warsztaty / debata: Polityki antydyskryminacyjne i ich efektywność [2h]

12. Mobilność (wewnętrzna i zewnętrzna) a rynki pracy: uwarunkowania i skutki procesów migracyjnych [4h]

13. Warsztaty / debata: Czy (i dlaczego) potrzebujemy imigrantów? [2h]

Literatura:

Boeri T., J.van Ours, Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Warszawa 2011

Borjas, Labor Economics, MC Graw-Hill 2020

Ehrenberg R.G, Smith R., Modern Labor Economics. Theory and Public Policy, Routledge2018

Góra M., U. Sztanderska: Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Warszawa 2006

Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa 2002.

oraz podawana na bieżąco literatura uzupełniająca (m.in. Handbook of Labor Economics, Elsevier 2011).

Efekty uczenia się:

Studenci znają mechanizmy funkcjonowania zarówno doskonałych, jak i niedoskonałych rynków pracy; wiedzą, jakie są determinanty podaży pracy (aktywności zawodowej) oraz popytu na pracę zgłaszanego przez pracodawców; rozumieją, czym jest równowaga na rynku pracy, z czego wynika bezrobocie i jakie są mechanizmy zróżnicowania wynagrodzeń.

Studenci rozumieją rolę państwa w kształtowaniu rynku pracy, w tym zwłaszcza konsekwencje polityki miko- i makroekonomicznej oraz polityk rynku pracy.

Studenci wiedzą, w jaki sposób poszukiwać danych na temat rynków pracy i potrafią się nimi posługiwać w sposób niezbędny do naukowej dyskusji. Są w stanie interpretować procesy rynku pracy oraz wiązać je z innymi zjawiskami społeczno-ekonomicznymi.

Studenci potrafią pracować w grupie i uczestniczyć w debacie naukowej, tj. gromadzić niezbędny materiał teoretyczny i empiryczny, kształtować swoje stanowisko i przedstawiać je na forum grupy.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczone są dwie nieobecności w trakcie całego cyklu zajęć) i uzyskanie co najmniej 51 punktów zaliczeniowych;

- składowe oceny (łącznie 100 pkt):

1) kolokwium (pisemne): 70 pkt

2) przygotowanie i zaangażowanie w trakcie warsztatów / debat: 30 pkt (trzy komponenty oceny: (1) aktywność; (2) przygotowanie podsumowania; (3) merytoryczny poziom wypowiedzi).

Dodatkowo możliwe będzie uzyskanie 10 pkt za aktywność w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczmarczyk, Agnieszka Kasperska
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarczyk, Agnieszka Kasperska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.