Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne - tworzenie i realizacja planów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW840-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne - tworzenie i realizacja planów
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dlatego konieczne jest zarejestrowanie się w serwisie:

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-3

i podpisanie umowy szkoleniowej po dokonaniu rejestracji w USOS.

Kurs jest bezpłatny.Skrócony opis:

Kurs jest dedykowany studentom, którzy chcą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z istotą strategii, zarządzania strategicznego oraz ich rolą w zarządzaniu organizacją, jak również roli strategii w realizacji działań i celów personalnych.

Kurs pozwoli opanować umiejętności w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania strategicznego umożliwiających formułowanie strategii, tworzenie i realizację oraz kontrolę planów strategicznych. Pozwoli również zrozumieć jak istotnym narzędziem wsparcia w zakresie realizacji celów (państw, przedsiębiorstw, organizacji non-profit, osób) może być strategia.

Pełny opis:

W ramach interaktywnej pracy opartej na studiach przypadków (zarówno korporacji jak i małych organizacji), będziemy poszukiwać odpowiedzi m. in. na następujące pytania:

• Dlaczego firmom, instytucjom i każdemu z nas potrzebna jest strategia działania ?

• Jakie kluczowe informacje i narzędzia pozwalają dokonać diagnozy stanu organizacji i wyzwań przed nią stojących ?

• Jakie krytyczne czynniki związane z szeroko rozumianym makrootoczeniem powinny być uwzględnione w projektowaniu strategii ?

• Jakie krytyczne czynniki związane z analizą otoczenia konkurencyjnego (otoczenia bliższego) i sektorowego powinny zostać uwzględnione w budowie strategii ?

• Jak rozpoznać kluczowe czynniki sukcesu działania w określonej branży i jakie są najważniejsze metody badania potencjału organizacji ?

• Jakie są podstawowe komponenty zarządzania strategicznego organizacją ?

• Jakie są podstawowe modele przydatne w wyznaczaniu strategii przedsiębiorstwa ?

• Jak definiować cele strategiczne i kaskadować je na poziom strategii funkcjonalnych ?

• Jakie są podstawowe narzędzia wspomagające kontrolę menedżerską ?

• Czym jest kontroling strategiczny i operacyjny ?

• Czym jest strategiczna karta wyników i jakie są jej podstawowe elementy ?

• Jakie narzędzia zastosować aby właściwie rozpoznać ryzyka dla działania przedsiębiorstwa/organizacji ?

• Jak wkomponować w strategię i zarządzanie strategiczne realizację celów klimatycznych i celów zrówno¬¬¬ważonego rozwoju ?

• Jak zaprojektować strategię zrównoważonego rozwoju dla organizacji ?

Zagadnienia

1. Ogólna charakterystyka idei i pojęcia strategii, procesu zarządzania strategicznego; cele, istota i etapy procesu zarządzania strategicznego, ewolucja myślenia strategicznego, główne szkoły i podejścia zarządzania strategicznego,

2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

struktura makrootoczenia przedsiębiorstwa – analiza PESTEL, analiza sektorowa: model konkurencji 5 sił Portera, ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

3. Analiza zasobów przedsiębiorstwa

Aktywa niematerialne i łańcuch wartości jako podstawa identyfikacji silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, analiza kluczowych czynników sukcesu, istota i źródła przewag konkurencyjnych, zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa

4. Cele przedsiębiorstwa

Istota przedsiębiorczości, misja organizacji: istota i proces formułowania strategie, cele strategiczne, taktyczne i operacyjne, model SMARTER

5. Generowanie i ocena opcji strategicznych

macierz SWOT, strategie podstawowe/centralne (corporate): strategie na poziomie jednostek (business), strategie funkcjonalne (functional)

6. Wdrażanie i kontrola strategii

skuteczna realizacja strategii, planowanie zasobów: struktura, przywództwo, zasoby ludzkie, technika, zrównoważona karta wyników, modele biznesowe,

Literatura:

1. Ciszewska M. Obłój K. Wąsowska A. Strategia Korporacji, Wolters Kluwer, 2015

2. K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.

3. M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, 1992 lub późniejsze wydania

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W efekcie procesu kształcenia student:

- potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia i problemy zarządzania strategicznego,

- zna metody analizy strategicznej, identyfikuje różne typologie strategii, kryteria ich wyboru oraz opisuje narzędzia kontroli i monitoringu,

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji, jej celów działania, zasobów, uwarunkowań, otoczenia, etc.

- ma pogłębioną wiedzę na temat zarządzania strategicznego i szkół oraz typologii strategii,

- zna i rozumie konieczność poznawania koncepcji zarządzania strategicznego jako źródła wiedzy i narzędzia do oddziaływania na rozwój organizacji,

- posługuje się wyspecjalizowaną terminologią, schematami i modelami z zakresu zarządzania strategicznego,

- ma bogatą wiedzę z zakresu budowania i uwarunkowań wdrażania strategii przedsiębiorstwa,

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi dokonać analizy otoczenia mikro, mezo i makro, wykorzystując różne metody analizy strategicznej,

- posiada umiejętność krytycznego myślenia i oceny stosowanych strategii dla rozwoju przedsiębiorstwa,

- potrafi samodzielnie definiować problemy i szukać ich w zakresie zarządzania strategicznego,

- posiada umiejętność poszukiwania, doboru, selekcji i oceny informacji na potrzeby formułowania i wdrażania strategii organizacji,

- potrafi stosować metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu strategicznym organizacją,

- posiada umiejętność w zakresie wyznaczania celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz diagnozowania kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa

- posiada umiejętność w zakresie doboru i konstrukcji planów strategicznych oraz strategii przedsiębiorstwa na poziomie całej organizacji, jak i na poziomie funkcjonalnym

- ma świadomość możliwości zarządzania strategicznego jako instrumentu podnoszącego konkurencyjność organizacji,

- potrafi przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko.

Kompetencje społeczne

Na zakończenie kursu student:

- rozumie społeczną odpowiedzialność związaną z zarządzaniem strategicznym,

- potrafi dokonać samooceny kompetencji oraz doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego,

- potrafi określać priorytety służące realizacji celów zarządzania strategicznego,

- potrafi współpracować w grupie jak również samodzielnie analizować studia przypadków,

- rozumie ideę uczenia się przez całe życie,

- zgłasza gotowość do uczestniczenia w projektach,

- rozwija umiejętności przywódcze,

- rozwija krytyczne myślenie,

- potrafi słuchać ze zrozumieniem

- potrafi planować i podejmować wyzwania związane z samokształceniem,

Metody i kryteria oceniania:

Obecność w trakcie zajęć oraz ocena efektów pracy grupowej i samodzielnej na studiach przypadków

Punkty za aktywność w trakcie zajęć (30%) oraz punkty za ocenę efektów pracy grupowej (30%) i samodzielnej (40%) na studiach przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dwórznik, Marcin Michalak, Agnieszka Różycka, Grzegorz Tchorek
Prowadzący grup: Marcin Dwórznik, Marcin Michalak, Grzegorz Tchorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zarządzanie strategiczne

Zajęcia:

Grupa 1

8 listopad w godzinach 17:00 – 18:30

15 listopad w godzinach 17:00 – 18:30

22 listopad w godzinach 17:00 – 18:30

29 listopad w godzinach 17:00 – 18:30

Grupa 2

8 listopad w godzinach 18:45 – 20:15

15 listopad w godzinach 18:45 – 20:15

22 listopad w godzinach 18:45 – 20:15

29 listopad w godzinach 18:45 – 20:15

Grupa 3

Zajęcia #1 2.10.22 9:45 - 14:30

Zajęcia #2 9.10.22 9:45 - 14:30

Grupa 4

Zajęcia #1 23.10.22 9:45 - 14:30

Zajęcia #2 30.10.22 9:45 - 14:30

Grupa 5

Zajęcia #1 16.10.22 9:45 - 14:30

Zajęcia #2 6.11.22 9:45 - 14:30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dwórznik, Marcin Michalak, Agnieszka Różycka, Grzegorz Tchorek
Prowadzący grup: Marcin Dwórznik, Marcin Michalak, Agnieszka Różycka, Grzegorz Tchorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Harmonogram zajeć:

Grupa 1 - dr Grzegorz Tchorek

27.02 17:00 - 18:30

06.03 17:00 - 18:30

13.03 17:00 - 18:30

20.04 17:00 - 18:30

Grupa 2 - dr Grzegorz Tchorek

27.02 18:45 - 20:15

06.03 18:45 - 20:15

13.03 18:45 - 20:15

20.04 18:45 - 20:15

Grupa 3 - dr Marcin Dwórznik

19.03 09:45 - 14:30

26.03 09:45 - 14:30

Grupa 4 - dr Marcin Michalak

14.05 9:00 - 14:00

21.05 9.00 - 14:00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dwórznik, Marcin Michalak, Agnieszka Różycka, Grzegorz Tchorek
Prowadzący grup: Marcin Dwórznik, Marcin Michalak, Grzegorz Tchorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)