Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie pracą zespołu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW841-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie pracą zespołu
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dlatego konieczne jest zarejestrowanie się w serwisie:

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-3

i podpisanie umowy szkoleniowej po dokonaniu rejestracji w USOS.

Kurs jest bezpłatny.Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności tworzenia i zarządzania zespołami projektowymi / zadaniowymi. Współcześnie wiele rodzajów pracy człowieka wymaga łączenia kompetencji, doświadczeń, efektywnego dzielenia i realizacji zadań w zespołach.

Kompetencje z obszaru zarządzania pracą zespołu są uważane za kluczowe umiejętności współczesnego menedżera. Wiedza przekazywana uczestnikom podczas tego przedmiotu zostanie od razu praktycznie wykorzystana w formule warsztatu polegającego na tworzeniu zespołów zadaniowych.

Pełny opis:

W ramach interaktywnej pracy będziemy poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania:

• Co różni zespół od grupy ludzi?

• Jakie są zalety a jakie wady pracy zespołowej (w tym dysfunkcje pracy zespołowej)?

• Jakie są kluczowe zasady tworzenia zespołów?

• Jak zarządzać czasem, zadaniami oraz kompetencjami w zespole?

• W jaki sposób dobierać ludzi do zespołu?

• Jakie kompetencje powinien posiadać kierownik zespołu?

• Jakie są zasady skutecznego przywództwa w zespole?

• Co motywuje członków zespołu do pracy i współpracy?

Kluczowe zagadnienia tworzące szkielet programu zajęć:

1. Zalety, wady i ograniczenia pracy zespołowej, cechy efektywnego zespołu.

2. Planowanie zadań i zarządzanie czasem zespołu.

3. Zasady pracy w zespole oraz role w zespole.

4. Metody skutecznej motywacji członków zespołu.

5. Umiejętności kierownicze i przywódcze.

Formy prowadzenia zajęć:

Program przedmiotu będzie realizowany w interaktywnej formule e-learningowej, opartej na konwersatoriach, analizie studiów przypadków oraz indywidualnych i grupowych ćwiczeniach praktycznych służących doskonaleniu tzw. kompetencji miękkich, w tym poprzez warsztaty negocjacyjne online w oparciu o przygotowane scenariusze dot. pracy zespołowej. Zajęcia będą się odbywały poprzez platformę Moodle oraz za pośrednictwem spotkań live przez Zoom.

Literatura:

• P. Wachowiak, B. Grucza, S. Gregorczyk, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Wyd. Difin, 2004

• M. Jaśniok, A. Całek, K. Kasperek, M. Piłat, G. Polot, Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, Wyd. AE w Katowicach, 2009

• Piotr Wachowiak, Profesjonalny menedżer, Wyd. Difin, 2001

• Baron, A., Armstrong, M., 2008, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer Business

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W efekcie procesu kształcenia student:

• Potrafi zdefiniować zespół,

• Zna role w zespole,

• Rozumie wady i zalety pracy zespołowej,

• Wie, jakie są narzędzie planowania zadań i czasu pracy zespołu,

• Rozumie zasady doboru członków zespołu,

• Wie, jakie są style kierownicze

• Zna różne koncepcje motywacji,

• Rozumie zasady przywództwa w zespole.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

• Potrafi tworzyć cele i zadania dla pracy zespołowej,

• Umie określić potrzebne role w zespole,

• Posiada umiejętność tworzenia i realizacji prostych planów pracy zespołowej,

• Umie w podstawowym zakresie kierować pracą zespołu,

• Potrafi dobierać narzędzia motywacji w procesie kierowania pracą zespołu.

Kompetencje społeczne

Na zakończenie kursu student:

• Rozumie społeczną odpowiedzialność związaną z zarządzaniem zespołem,

• Potrafi dokonać samooceny kompetencji oraz doskonalić swoje umiejętności w zakresie pracy zespołowej,

• Umie określać priorytety służące realizacji celów pracy zespołowej,

• Potrafi współpracować w grupie jak również samodzielnie analizować przebieg procesów pracy zespołowej,

• Rozumie ideę rozwijania swoich kompetencji pracy zespołowej przez całe życie,

• Rozwija umiejętności oraz umie planować swój dalszy rozwój w obszarze pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność w trakcie zajęć, ocena aktywności (uczestnictwa w zadaniach realizowanych podczas zajęć niesynchronicznych oraz live) oraz test końcowy

Punkty za udział w aktywnościach podczas zajęć (50%) oraz ocena z testu końcowego (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski, Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Jarosław Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Grupa 1 – zajęcia stacjonarne

17.11.23 9:45 – 14:45

01.12.23 9:45 – 14:45

Grupa 2 – zajęcia stacjonarne

24.11.23 9:45 – 14:45

08.12.23 9:45 – 14:45

zaliczenie testowe obu grup: 15 grudnia, godz. 13.15

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)