Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

China Under Mao

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-CHUM-ANG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: China Under Mao
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Zajęcia dla studentów Erasmus
Zajęcia obcojęzyczne w WH UW
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs uczy na temat najważniejszych problemów i wydarzeń w historii Chin po II WŚ do roku 1976, kładąc nacisk na dekady przywództwa Mao Zedonga. Studenci będą czytać źródła z tej epoki powstałe w Chinach (w angielskim tłumaczeniu) i poprzez ich lekturę uczyć się metod analizy, interpretacji i narracji historii tego okresu.

Pełny opis:

Kurs skupi się na poniższej tematyce. Odnosi się ona cała do procesu budowania państwa podjętego przez Chińską Partię Komunistyczną pod przywództwem Mao Zedonga.

1. Yan’an: roots of the New China [Yan’an: korzenie Nowych Chin]

2. Wining the Civil War [Wygrywanie Wojny Domowej]

3. Building the state: changing the family and the new state structure [Budowanie państwa: reforma rodziny i nowa struktura państwa]

4. Building the state: changing ownership and eliminating enemies [Budowanie państwa: reforma własności i zniszczenie wrogów]

5. Building the state: new friends and the Five Year Plan [Budwanie państwa: nowi przyjaciele i Pierwszy Plan Pięcioletni]

6. Building the state: reforming culture [Budowanie państwa: reforma kultury]

7. “Hundred Flowers” or intellectual life under Maoism [“Sto kwiatów” lub życie intelektualne pod władzą Mao]

8. Radicalization: The Great Leap plans and Sino-Soviet Split [Radykalizacja: plany Wielkiego Skoku i pęknięcie między ZSRR i ChRL]

9. Radicalization: The Great Leap famine and rural destruction [Radykalizacja: Wielki Skok: wielki głód i zniszczenie wsi

10. Religion and revolution [Religia i rewolucja]

11. Images of power and the power of propaganda [Obrazy władzy i siła propagandy]

12. Cultural Revolution: the politics [Rewolucja Kulturalna: polityka]

13. Cultural Revolution: the youth [Rewolucja Kulturalna: młodzież]

14. Cultural Revolution: the art [Rewolucja Kulturalna: sztuka]

Literatura:

Bianco, Lucien. Stalin and Mao: A Comparison of the Russian and

Chinese Revolutions. Translated by Krystyna Horko. Hong Kong: The

Chinese University Press, 2018.

Bonnin, Michel. The Lost Generation: The Rustication of China’s

Educated Youth (1968-1980). Translated by Krystyna Horko. Hong Kong:

The Chinese University Press, 2013.

Brown, Jeremy and Paul G. Pickowicz, eds. Dilemmas of Victory: The

Early Years of the People’s Republic of China. Cambridge, MA and

London: Harvard University Press, 2010.

Chen, Janet, Pei-Kai Cheng, Michael Lestz, and Jonathan D. Spence.

The Search for Modern China: A Documentary Collection. Third Edition.

New York and London: W. W. Norton & Company, 2014.

Clark, Paul. The Chinese Revolution: A History. Cambridge: Cambridge

University Press, 2008.

De Bary, Theodore and Richard Lufarno. Sources of Chinese Tradition,

Volume 2: From 1600 Through the Twentieth Century. New York:

Columbia University Press, 2000.

Esherick, Joseph W., Paul G. Pickowicz, and Anderw G. Walder, eds.

The Chinese Cultural Revolution as History. Stanford: Stanford University

Press, 2006.

Goossaert, Vincent and David A. Palmer. The Religious Question in

Modern China. Chicago: Chicago University Press, 2011.

Hsia, Tsi-an. The Gate of Darkness: Studies on the Leftist Literary

Movement in China. New Edition. Hong Kong: The Chinese University

Press, 2015.

Idema, Wilt L. The Metamorphosis of Tianxian Pei: Local Opera Under

the Revolution (1949-1956). Hong Kong: The Chinese University Press,

2015.

Lary, Diana. China's Civil War: A Social History, 1945-1949. Cambridge:

Cambridge University Press, 2015.

Ma Jisen. The Cultural Revolution in the Foreign Ministry of China. Hong

Kong: The Chinese University Press, 2004.

Macfarquhar, Roderick and Michael Schoenhals. Mao’s Last Revolution.

Cambridge, MA and London: The Belknap Press of Harvard University

Press, 2008.

Oxfeld, Ellen. Drink Water, But Remember the Source: Moral Discourse

in a Chinese Village. Berkeley: University of California Press, 2010.

Pantsov, Alexander V. and Steven I. Levine. Mao: The Real Story. New

York: Simo & Schuster Paperbacks, 2012.

Pantsov, Alexander V. and Steven I. Levine. Deng Xiaoping: A

Revolutionary Life. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Passin, Herbert. China’s Cultural Diplomacy. New York: Frederick A.

Praeger, Publisher, 1963.

Schoenhals, Michael. Spying for the People: Mao’s Secret Agents, 1949-

1967. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Skinner, G. William. Rural China on the Eve of Revolution: Sichuan

Fieldnotes, 1949-1950. Edited by Stevan Harrell and William Lavely.

Seattle and London: University of Washington Press, 2017.

Smith, Stephen A. Revolution and the People in Russia and China: A

Comparative History. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Smith, Stephen A., ed. The Oxford Handbook of the History of

Communism. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Walder, Andrew G. China under Mao: A Revolution Derailed. Cambridge,

MA: Harvard University Press, 2015.

Westad, Odd Arne. Decisive Encounters: The Chinese Civil War, 1946-

1950. Stanford: Stanford University Press, 2003.

Yang Jisheng. Tombstone: The Untold Story of Mao’s Great Famine.

London: Penguin Books, 2013.

Yang Xianyi. White Tiger, An Autobiography of Yang Xianyi. Hong Kong:

The Chinese University Press, 2002.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

- umiejętność czytania, analizy, interpretacji i dyskutowania nad źródłami dot. dziejów XX w. Chin. Umiejętność rekonstrukcji wydarzeń historycznych na podstawie źródeł,

- umiejętność praccy na różnorodnych źródłach do historii XX w.,

- wiedza na temat podstawowych problemów, wydarzeń i procesów kształtujących XX w. historię Chin,

- umiejętność krytycznego czytania i rozumienia dziejów współczesnych Chin,

- umiejętność wyrażania się w mowie i piśmie na temat dziejów współczesnych Chin,

- świadomość i umiejętność czytania historii XX w. z wschodnioazjatyckiej perspektywy.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach: 70%; prezentacja: 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Chabrowski, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Igor Chabrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Chabrowski, Aneta Pieniądz
Prowadzący grup: Igor Chabrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)