Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityki i instytucje kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SZS-1PIK
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityki i instytucje kultury
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla kierunku Sztuki społeczne, IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przedstawiające system organizacji i finansowania życia kulturalnego w Polsce, zarówno w ujęciu historycznym, jak iporównawczym wobec modeli funkcjonujących w Europie i poza nią.

Krytyka porządku instytucjonalnego ma na celu „odgórne” zapoznanie się z nim, jego strukturą i jej konsekwencjami, a także „oddolne” rozpoznanie potencjalnego miejsca w nim uczestników życia kulturalnego. Analiza obejmie aktorów (indywidualnych, zespołowych, instytucjonalnych – od instytucji państwowych, przez samorządowe, po przedsiębiorstwa i sektor NGO), idee (misje i strategie oraz teksty programowe instytucji różnego rodzaju, dominujące modele myślenia o formach uczestnictwa w kulturze, cele i założenia polityki kulturalnej państwa) oraz relacje pomiędzy zakładaną i realizowaną polityką kulturalną a finansami.

Pełny opis:

Tematy bloków zajęć i szczegółowe zagadnienia:

Jednostka w kulturze: między odbiorem a uczestnictwem – kultura w rozumieniu antropologicznym i artystycznym – działanie w kulturze a praktyki kulturowe – potrzeby kulturalne – obiegi kultury – uczestnictwo fizyczne i wirtualne – od podziału na kulturę „wysoką” i niską do „wszystkożerności” – lęk przed kulturą.

Środowisko kulturalne: społeczność lokalna – napięcie lokalne / globalne – napięcie lokalne / regionalne / narodowe / europejskie – mit „próżni społecznej” – rozumienie przestrzeni/sfery publicznej.

Państwo a kultura: polityka kulturalna państwa – przegląd historyczny (Polska w XX wieku) – przegląd porównawczy (wybrane przypadki, np. Francja, Niemcy, Wlk. Brytania, USA) – ministerstwo kultury po 1989 roku – finansowanie kultury: jak rozumiane / jak realizowane – definiowanie społeczeństwa za pomocą pojęcia kultury.

Instytucje kultury: instytucje kultury państwowe, samorządowe, pozarządowe i nieformalne – struktura organizacji życia kulturalnego w Polsce – analiza wybranych przypadków – zasady organizacji i finansowania instytucji – uspołeczniona instytucja kultury.

Kultura a polityka/polityki kultury: prawo do kultury – potrzeby a prawa – „kultura dostępna” a partycypacja – organizacja życia kulturalnego – kultura jako narzędzie zmiany – kultura jako narzędzie status quo – polityka kulturalna a polityka historyczna.

Literatura:

- Akty prawne i raporty z badań

- Strategie rozwoju kultury i polityki kulturalne wybranych miast i gmin

- Opracowania dotyczące uczestnictwa w kulturze

- Misje instytucji kultury

Efekty uczenia się:

Po zajęciach studentka/ka:

– zna i rozumie w stopniu ogólnym współczesne trendy rozwojowe w dziedzinie polityki, społeczeństwa i kultury;

– zna i rozumie w stopniu pogłębionym wpływ mediów i środków transmisji kultury na kształt procesu kulturowego w kontekście kultury współczesnej;

– zna i rozumie różnorodne praktyki partycypacyjne, zróżnicowane pod względem miejsca i czasu realizacji, uczestników oraz metod;

– zna i rozumie w sposób pogłębiony polityki kulturalne, funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce oraz ich strategie edukacyjne i współpracy z publicznością (z uwzględnieniem jej potrzeb);

– zna i rozumie zasady zarządzania własnością intelektualną

– zna i rozumie różne metody planowania projektu artystyczno-społecznego, tworzenia zespołu, zdobywania funduszy, współpracy międzyinstytucjonalnej;

– zna i rozumie system finansowania kultury (grantodawcy, konkursy, jakie organizują oraz ich wymogi formalne i merytoryczne);

– umie samodzielnie zaplanować i przeprowadzić pogłębione badanie wybranego aspektu rzeczywistości, dobierając odpowiednią metodologię i zaprezentować jego wyniki z uwzględnieniem złożoności kulturowego kontekstu;

– umie wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu działania w kulturze;

– umie zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc – umie zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić dyskusję publiczną;

– jest gotowy/gotowa do dostrzegania wagi działania w kulturze dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju;

– jest gotowy/gotowa do uczestnictwa w debacie publicznej;

– jest gotowy/gotowa do planowania i uzasadniania swoich działań badawczych i społecznych – kierując się stworzoną na podstawie posiadanej wiedzy wizją świata społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

– obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze)

– ocena aktywności

- zaliczenie pisemne lub prezentacja na podstawie przygotowanego materiału

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Dworakowska, Iwona Kurz, Joanna Zięba
Prowadzący grup: Iwona Kurz, Joanna Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)