Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla kierunku Sztuki społeczne, IKP (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Kultury Polskiej)

Jednostka: Instytut Kultury Polskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla kierunku Sztuki społeczne, IKP
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3002-SZS-23WT2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat jest poświęcony praktykom stosowanym w tańcu współczesnym i choreografii eksperymentalnej. Taniec i ruch będą tutaj czymś, co się odkrywa i bada, a nie kopiuje czy uczy. Osoby uczestniczące zostaną zaproszone do działań, które na różne sposoby uruchomią ich ciała oraz zwiększą uważność, czyli to, ile jesteśmy w stanie poczuć i zauważyć w danym momencie. Celem zajęć będzie ośmielenie się do ruchu i doświadczenie swobody w eksperymentowaniu z nim, a także rozpoznanie choreografii jako odrębnej dziedziny sztuki z własną metodologią i historią.

Strona przedmiotu
3002-SZS-23WT3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności kalkulacji i zwinnego zarządzania budżetem projektu, przygotowania montażu finansowego: pozyskiwania i gromadzenia funduszy, zawierania umów sponsorskich na realizację projektów artystyczno-społecznych oraz sprawnego i proceduralnie poprawnego ich wydatkowania. Podczas warsztatu studenci i studentki będą analizować materiały źródłowe oraz omawiać dobre praktyki, wnioski i rekomendacje dotyczące konstruowania budżetów projektów i organizacji. Zdobywaniu wiedzy będą towarzyszyć ćwiczenia praktyczne, zarówno indywidualne, jak i w grupach.

Strona przedmiotu
3002-SZS-23WT1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat podejmuje temat głosu jako narzędzia ekspresji i komunikacji, funkcjonującego w ścisłym związku z ciałem. Celem warsztatu jest:

poszerzenie wiedzy z zakresu fizjologii oddechu i głosu,

doświadczenie oddechu i głosu jako narzędzi samoregulacji i relaksacji,

doświadczenie głosu jako pierwotnego doznania fizycznego, poza kategoriami estetycznymi

Warsztaty poświęcone będą także rozwojowi umiejętności słuchania aktywnego i selektywnego. Staną się okazją do doświadczenia głosu jako drogi do odzyskania poczucia pewności siebie i wolności emocjonalnej.

Ważnym aspektem zajęć będzie odkrywanie potencjału głosu i rytmu jako drogi do integracji grupy i budowania poczucia wspólnoty.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-1WT1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pomyślane są jako rodzaj ćwiczeń z uważnego patrzenia. Bierzemy na warsztat obrazy z zasobów historii malarstwa europejskiego (i nie tylko) i obserwujemy, jakie treści i w jaki sposób mogą być przekazywane (i były przekazywane) przez to medium. Zadaniem warsztatu jest nauczenie studentów aktywnego i świadomego odbioru szerokiego spektrum sztuki wizualnej, a także budzenie i rozwijanie odpowiedniej dyspozycji, potrzebnej do własnego twórczego działania.

Strona przedmiotu
3002-SZS-21WT3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat będzie poświęcony wprowadzeniu w problematykę cyfrowej rejestracji dźwięków otoczenia oraz zapoznaniu z podstawami montażu dźwięku. Podczas warsztatu studenci i studentki stworzą utwory z gatunku tzw. muzyki konkretnej. Zajęcia oraz wieńczące je prace zaliczeniowe będą związane z tematem “Wisła - rzeka, symbol, dziedzictwo”.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-1IZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi koncepcjami zaangażowania społecznego – w ujęciu historycznym i w kulturze współczesnej. Dzięki krytycznej refleksji wokół wybranych tekstów i dokumentacji działań, studenci zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie analizować współczesne zjawiska i praktyki społeczne wpisujące się w nurt społecznego aktywizmu i zaangażowania oraz trafnie osadzać je w kontekście

historycznym.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-1MKW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza i interpretacja praktyk medialnych, rozumianych jako jeden z najważniejszych aspektów współczesności, zwłaszcza w ich wymiarze hybrydycznym i wielomedialnym, a także zbudowanie podstaw krytycznego języka opisu mediów. Zajęcia przyjmują perspektywę glokalną – łączącą procesy i zjawiska globalne ze stałym odniesieniem do sytuacji polskiej.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-MBT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem warsztatu jest zdobycie przez studentów wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia badań terenowych i diagnozy lokalnej.

Warsztat obejmuje uporządkowanie wiedzy o zróżnicowanych metodach badawczych, poczynając od podstawowego rozróżnienia na metody ilościowe i jakościowe, poprzez różnorodne metodologie jakościowe, ze szczególnym uwzględnieniem badań zaangażowanych, aktywizujących, opartych na współpracy, wykorzystujących sztukę.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-1OB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Objazd - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kilkudniowy objazd obejmuje serię wizyt studyjnych w wybranej miejscowości lub regionie, których celem jest rozpoznanie i krytyczna refleksja nad formami kultury lokalnej. W ramach objazdu studenci i studentki odwiedzają najważniejsze ośrodki kultury, biorą udział w warsztatach, spotkaniach i dyskusjach, będą też mieli okazję do pracy seminaryjnej wokół lektur budujących kontekst i umożliwiających refleksję nad kulturotwórcza rolą odwiedzanych miejsc.

W roku akademickim 2023/2024 objazd odbędzie się w Szczecinie.

Terminy:

7.03, g. 9.45-11.15 (czwartek) – spotkanie przygotowujące w IKP

14-17.03 (czwartek-niedziela) – wyjazd

18.03, g. 11.30-13.00 (poniedziałek) – spotkanie podsumowujące w IKP.

Strona przedmiotu
3002-SZS-21WT5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas warsztatu będziemy przyglądać się różnym sposobom tworzenia narracji na temat lokalności. Zastanowimy się nad jej definicją oraz nad tym, z jakich informacji utkane są opowieści o lokalnej historii miejsc i osób. Będziemy czytać teksty reporterskie oraz przyjrzymy się sposobom używania opowieści lokalnych w działaniach społecznych i artystycznych. W trakcie zajęć będziemy pracować nad opowieściami lokalnymi uczestniczek i uczestników zajęć.

Strona przedmiotu
3002-SZS-23WT6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas warsztatu zapoznamy się z problematyką wykluczenia społecznego, metodologią streetworkingu i jego celami. Poznamy techniki pracy – nawiązywania kontaktu, budowania relacji, organizacji różnorodnych zajęć, a także prowadzenia społecznych projektów dziecięcych. Zobaczymy efekty powstałych na przestrzeni lat projektów, których twórcami byli młodzi ludzie, podopieczni streetworkerów – murale, rzeźby, filmy, zdjęcia i wiele innych.

Warsztat składa się z dwóch części: wprowadzenia w sali oraz zajęć terenowych, których celem będzie praktyczna nauka prowadzenia animacji w środowisku dzieci i młodzieży.

Cała wiedza jaka zostanie przekazana podczas zajęć, opierać się będzie na praktyce oraz doświadczeniu streetworkerów i pedagogów ulicy ze Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-1PIK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przedstawiające system organizacji i finansowania życia kulturalnego w Polsce, zarówno w ujęciu historycznym, jak iporównawczym wobec modeli funkcjonujących w Europie i poza nią.

Krytyka porządku instytucjonalnego ma na celu „odgórne” zapoznanie się z nim, jego strukturą i jej konsekwencjami, a także „oddolne” rozpoznanie potencjalnego miejsca w nim uczestników życia kulturalnego. Analiza obejmie aktorów (indywidualnych, zespołowych, instytucjonalnych – od instytucji państwowych, przez samorządowe, po przedsiębiorstwa i sektor NGO), idee (misje i strategie oraz teksty programowe instytucji różnego rodzaju, dominujące modele myślenia o formach uczestnictwa w kulturze, cele i założenia polityki kulturalnej państwa) oraz relacje pomiędzy zakładaną i realizowaną polityką kulturalną a finansami.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-PT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty odbywające się poza Uniwersytetem, w jednej z dzielnic Warszawy i oparte są na współpracy z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych instytucji społecznych i kulturalnych. Pracownia terenowa zakłada stworzenie studenckiej grupy roboczej, która wspólnie przejdzie wszystkie etapy projektu w społeczności lokalnej od diagnozy do przygotowania wydarzenia otwartego. Studenci zdobędą umiejętności prowadzenia podstawowych badań, a także wspólnie stworzą i zrealizują miniprojekty partycypacyjne w przestrzeni publicznej.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-1PRAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania instytucji kultury oraz skonfrontowanie ich z rzeczywistymi warunkami pracy w sektorze kultury.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-2PRAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest zapoznanie studentów i studentek z warunkami pracy w organizacjach i instytucjach kultury, z obowiązującymi regulacjami prawnymi i systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania ze względu na misję instytucji, typ odbiorców, kontekst społeczny i ekonomiczny.

Strona przedmiotu
3002-SZS-23WT5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty skupiają się na badaniu potencjału radykalnej

wyobraźni w teatrze jako narzędzia do projektowania zmian.

Poprzez serię ćwiczeń praktycznych i analizy przypadków,

studenci i studentki będą mieli okazję poznać, jak teatr jest

używany jako narzędzie aktywizmu społecznego i

politycznego. Kurs będzie dotyczył takich współczesnych

problemów, jak wojny, niesprawiedliwość społeczna,

nierówność polityczna i katastrofa ekologiczna. Poprzez

praktyczne ćwiczenia i dyskusje, studenci rozwiną swoją

zdolność do wykorzystywania radykalnej wyobraźni w swojej

własnej pracy twórczej i społecznej.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-2PPZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone podstawowym aspektom skutecznego zarządzania projektami w kulturze. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności związane m.in. z dostrzeganiem wyzwań społecznych, określaniem celów projektów i planowaniem działań, budżetu oraz ewaluacji. Celem pracy warsztatowej będzie stworzenie koncepcji projektu artystyczno-społecznego oraz przedstawienie go w ramach wybranego formularza do wniosku grantowego.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć proseminaryjnych jest przygotowanie studentów do świadomego i krytycznego sformułowania ogólnych założeń własnego projektu dyplomowego oraz przeprowadzenia wstępnej diagnozy środowiska lokalnego na potrzeby planowanych działań.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-2SEM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest pracy ze studentem/studentką nad jego/jej rozprawą magisterską, która obejmuje realizację projektu oraz przygotowanie tekstu będącego krytycznym autorskim komentarzem do zrealizowanego działania.

Strona przedmiotu
3002-SZS-22WT3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl warsztatów organizowanych wspólnie z Inkubatorem UW. Celem cyklu jest zdobycie konkretnych umiejętności technicznych przydatnych w realizacji projektów społeczno-artystycznych, m.in. kodowania, druku 3D, pracy z programem Excel, a także podstaw stolarki czy szycia. Warsztaty odbywają się w trybie nieregularnym, każda osoba sama wybiera warsztaty z oferty Makerspace UW. W ramach cyklu odbędą się także wspólne spotkania poświęcone planowaniu koncepcji miniprojektu, wykorzystującego poznane podczas warsztatów narzędzia i techniki.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-1SAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi ujęciami teoretycznymi pozwalającymi opisywać i analizować kulturowe aspekty współczesnych zjawisk i procesów społecznych. Program podporządkowany jest możliwościom stosowania wiedzy antropologicznej do diagnozowania napotykanych sytuacji kulturowych i podejmowania efektywnych działań w konkretnych społecznościach. Ćwiczenia służą wykształceniu podejścia antropologicznego w pracy animacyjnej, a także przygotowują teoretycznie i metodologicznie do realizacji projektu dyplomowego i pisania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3002-SZS-21WT8 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat podnoszący kompetencje w zakresie wspierania dostępności działań w kulturze – zarówno w formie on- jak i off-line, w instytucjach, jak i poza nimi. Praktyczny wymiar zajęć polega przede wszystkim na zmianie podejścia i perspektywy: zamiast przekazywania wiedzy prowadząca stworzy przestrzeń do samodzielnego uczenia się – przez konkretne przykłady oraz ćwiczenia, pozwalające na praktyczne doświadczenie niepełnosprawności, a także planowanie i testowanie rozwiązań z zakresu dostępności.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-1SPK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem warsztatu jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi projektami artystycznymi, problematyzującymi kwestie uczestnictwa w procesie twórczym, autorstwa i współpracy. Program warsztatu obejmuje przegląd projektów tzw. sztuki partycypacyjnej oraz idei i praktyk stanowiących jej szeroki kontekst, jak np. teatr gromadzki, kultura czynna, sztuka kontekstualna, koncepcja rzeźby społecznej, sztuka publiczna. Warsztat zakłada pracę z tekstami artystów współczesnych, jako inspiracjami do własnej praktyki.

Strona przedmiotu
3002-2SZS-2TRAN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowym, wprowadzające elementy warsztatu tłumacza tekstów anglojęzycznych z zakresu nauk o kulturze.

Strona przedmiotu
3002-SZS-23WT4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Warsztat działań bezpośrednich” to przestrzeń do doświadczeń twórczych, podczas których, poprzez szereg praktycznych zadań zanalizujemy wybrane kategorie artystyczne, by następnie projektować i realizować własne sytuacje twórcze w kontakcie z innymi. Warsztat pomoże, poprzez doświadczanie siebie w rozmaitych sytuacjach na polu sztuki, wypracować własną ścieżkę realizacji „działań bezpośrednich”. Poszukiwania praktyczne, pogłębione dzięki refleksji metodologiczną wzbogacone zostaną przykładami z historii sztuki.

Strona przedmiotu
3002-SZS-21WT7 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat dotyczyć będzie sposobów angażowania użytkowników i użytkowniczek przestrzeni publicznej w jej współtworzenie. Studenci i studentki zapoznają się z autorskimi metodami prowadzenia badań performatywnych Izy Rutkowskiej, zasadami współprojektowania przestrzeni oraz sposobami późniejszego wdrażania pomysłów w życie. Poza częścią teoretyczną i warsztatową, studenci i studentki będą też realizować zadania w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem narzędzi poznanych na zajęciach.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)