Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne życie społeczno-polityczne Serbii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5-WZSP-SER
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie społeczno-polityczne Serbii
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe na trzecimroku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są zagadnienia polityczne i społeczne, reprezentatywne dla formowania się współczesnego państwa serbskiego od rozpadu socjalistycznej Jugosławii po czasy obecne. Na podstawie wybranych tekstów i materiałów audio-wizualnych uczestnicy będą dyskutować (w j. serbskim) na temat kulturowej specyfiki oraz historyczno-cywilizacyjnych uwarunkowań zjawisk i procesów społeczno-politycznych w Serbii przełomu XX i XXI wieku.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów III roku studiów I stopnia, kontynuujących naukę języka serbskiego. Ich formuła zakłada połączenie konwersatorium tematycznego z elementami praktycznej nauki języka kierunkowego. Tematyka zajęć dotyczy zagadnień politycznych i społecznych, reprezentatywnych dla formowania się współczesnego państwa serbskiego od rozpadu socjalistycznej Jugosławii po czasy obecne. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z tą złożoną problematyką na podstawie analizy wybranych tekstów (artykuły prasowe, fora internetowe i in.) oraz materiałów audio-wizualnych (filmy dokumentalne, programy telewizyjne, nagrania radiowe, portale społecznościowe i in.). Zajęcia mają również służyć rozwijaniu kompetencji językowych studentów, przede wszystkim z zakresu rozumienia warstwy językowej i merytorycznej współczesnych tekstów o tematyce politycznej, społecznej oraz ideowej, a także kształceniu umiejętności wypowiadania się w języku serbskim na aktualne tematy społeczne i polityczne.

Moduł I: Podstawy

1. Podział administracyjny Serbii; status Kosowa i Republiki Serbskiej

2. Ustrój polityczny Serbii - konstytucja, główni aktorzy sceny politycznej, rola skupsztiny i prezydenta

3. Serbskie symbole narodowe i kalendarz świąt

4. Przemiany demograficzne i struktura gospodarcza kraju

5. Relacje z krajami i narodami sąsiednimi oraz tendencje polityki zagranicznej Serbii

Moduł II: Kultura władzy

6. Model przywództwa Slobodana Miloševicia (Miloševićev govor na Gazimestanu)

7. Wizja Serbii Zorana Đinđicia

8. Biografia polityczna i model rządów Aleksandra Vučicia

9. Premierka – dyskusja medialna o homoseksualnej premier Anie Brnabić

Moduł III: Kultura oporu – działania i formy instytucjonalizacji

10. Protesty studenckie lat 90. (film Lice revolucije, Otpor, Radio B92)

11. Rewolucja 5 X 2000

12. Projekt „Beograd na vodi” i protest „Ne da(vi)mo Beograd!”

13. Instytucje (Centar za Kulturnu Dekontaminaciju, Žene u Crnom, Krokodil)

Moduł IV: Pamięć społeczna i polityka historyczna

14. Jugonostalgia

15. Shoah w serbskim porządku pamięci (przypadek obozu Staro Sajmište)

16. Srebrenica

17. Trauma bombardowań NATO w 1999 roku

Moduł V: Serbia w Europie

18. Novi Sad – Europejska Stolica Kultury 2022 jako czynnik rozwoju miasta, regionu, państwa

19. Do Europy tak, ale z własną tożsamością - relacje Serbia - Unia Europejska

Moduł VI: Kultura a polityka

20. Srbi svi i svuda - idea wielkiej Serbii i serbski mit polityczny

21. Serbski śpiewnik narodowy

22. Sakralizacja polityki i upolitycznienie religii

23. "Serbian epics" i "Sve te gusle" - folklor w polityce

Literatura:

Literatura i inne teksty kultury dostosowane do tematów poszczególnych zajęć oraz stopnia biegłości językowej studentów będą udostępniane sukcesywnie podczas omawiania kolejnych zagadnień.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student/ka będzie znać i rozumieć:

- realia kulturowe i społeczne Serbii K_W03

- podstawowe zasady analizy tekstów kultury z różnych dziedzin praktyk społecznych K_W04

- funkcjonowanie sfery publicznej oraz systemu symbolicznego w Serbii oraz jej uwarunkowania polityczne i historyczne K_W09

- miejsce Serbii w przestrzeni kulturowej i politycznej Europy K_W011

- zasady funkcjonowania sfery publicznej Serbii S_W01

- historyczne uwarunkowania współczesnego systemu społecznego i wyobrażeń kulturowych Serbii S_W02

- czynniki warunkujące kształtowanie się sfery symbolicznej kultury serbskiej S_W07

- związki między kształtowaniem się i aktualnym stanem kultury serbskiej a kulturowym i instytucjonalnym kontekstem europejskim S_W09

UMIEJĘTNOŚCI

Student/ka będzie potrafić:

- wykorzystywać zróżnicowane źródła w procesie analizy zjawisk kulturowych charakterystycznych dla Serbii i przygotować materiał weryfikujący wysuniętą tezę K_U01

- wykorzystać odpowiednie metody i narzędzia w celu przeprowadzenia rozumowania, analizy oraz udowodnienia bądź obalenia postawionej tezy K_U02

- brać udział w debacie oraz prowadzić uargumentowaną dyskusję K_U03

- wykorzystywać różne źródła i teksty kultury w celu analizy zjawisk społecznych i kulturowych na gruncie serbskim S_U01

- przeprowadzić samodzielną analizę i interpretację wybranego zjawiska w kulturze serbskiej S_U02

- tworzyć logiczne i uzasadnione wypowiedzi pisemne oraz ustne analizujące wybrany problem badawczy w języku polskim oraz w języku serbskim S_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student/ka będzie gotów/gotowa do:

- respektowania zasad komunikacji społecznej charakterystycznych dla kultury serbskiej S_K01

- poznawania i rozumienia specyfiki kultury serbskiej S_K02

- nawiązywania kontaktów z uczestnikami kultury serbskiej oraz popularyzowania kultury serbskiej w Polsce S_K03

Metody i kryteria oceniania:

Obecności na zajęciach (dopuszczone są wyłącznie 2 nieobecności). Aktywny udział w zajęciach. Opracowanie wypowiedzi/prezentacji sprawdzającej umiejętność analityczno-krytycznej pracy z materiałem źródłowym.

Po II semestrze egzamin pisemny i ustny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Jerzy Molas
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska, Jerzy Molas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)