Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fonetyki i fonologii litewskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA1PFL
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy fonetyki i fonologii litewskiej
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak.

Osiągnięcie przez studenta zdefiniowanych efektów kształcenia wspomoże uczestnictwo w innych kursach dla I roku filologii bałtyckiej, wprowadzających w kulturę Litwy i Łotwy.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka litewskiego dla studentów filologii bałtyckiej, rozpoczynających naukę tego języka. Poziom biegłości po zakończeniu kursu: A2+ według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

Pełny opis:

Kurs języka litewskiego dla studentów filologii bałtyckiej, rozpoczynających naukę tego języka. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy osiągają biegłość w zakresie 4 działań językowych (percepcji, produkcji, interakcji i mediacji) na poziomie A2+ według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Podczas kursu studenci:

a) uczą się rozpoznawać i odróżniać głoski i połączenia dźwiękowe języka litewskiego, ćwiczą poprawną wymowę litewską;

b) objaśniają mechanizmy tworzenia podstawowych form i konstrukcji gramatycznych języka litewskiego, rozpoznają te formy i konstrukcje, tworzą je;

c) poznają podstawowe, użyteczne słownictwo oraz wyrażenia związane z najbliższym otoczeniem, życiem codziennym, typowymi, przewidywalnymi sytuacjami komunikacyjnymi;

d) uczą się konstruować proste wypowiedzi pisemne (notatka, opis, opowiadanie) oraz formułować krótkie, lecz wystarczające i zrozumiałe wypowiedzi ustne (poprawne reakcje w przewidywalnych sytuacjach komunikacyjnych);

e) uzyskują podstawową kompetencję socjokulturową;

f) poznają i stosują praktycznie strategie kompensacyjne;

g) wykształcają nawyki niezbędne w procesie uczenia się języka litewskiego, uczą się efektywnie korzystać ze słowników dwujęzycznych, także internetowych, tabel gramatycznych, innych pomocy dydaktycznych.

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów uczenia się:

a) liczba godzin kontaktowych: 240 godz. (8 ECTS)

b) bieżące przygotowanie do zajęć (ok. 5 godz. tygodniowo): 180 godz. (6 ECTS)

c) przygotowywanie dłuższych prac pisemnych: 60 godz. (2 ECTS)

d) przygotowanie do krótkich sprawdzianów leksykalnych i gramatycznych, do wygłaszania tekstów z pamięci: 60 godz. (2 ECTS)

e) przygotowanie do testów śródsemestralnych (2 w semestrze), semestralnych (2 w c. roku) i egzaminu końcowego: 60 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Podręczniki:

1. V. Stumbrienė, A. Kaškelevičienė , Nė dienos be lietuvių kalbos, Vilnius 2001.

2. M. Ramonienė, L. Vilkienė: Po truputį. Podręcznik do nauki języka litewskiego dla początkujących. Książka dla ucznia, wyd. II, Vilnius 1999. (wybrane fragmenty)

3. M. Ramonienė, L. Vilkienė: Po truputį. Podręcznik do nauki języka litewskiego dla początkujących. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia, wyd. II, Vilnius 1999. (wybrane fragmenty)

(wraz z 2 kasetami magnetofonowymi lub płytą kompaktową z nagranymi tekstami lekcji)

Słowniki:

1. V. Vaitkevičiūtė, Lenkų-lietuvių kalbų žodynas. Slownik polsko-litewski, Vilnius 2001 (i wyd. wcześn.).

2. V. Vaitkevičiūtė, Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas, t. 1-2, Wielki słownik polsko-litewski, t. 1-2, Vilnius 2003 (z CD).

3. A. Kalėda, B. Kalėdienė. M. Niedzviecka, Lietuvių-lenkų kalbų žodynas. Słownik litewsko-polski, Vilnius 1991.

4. Z. Babickienė, A. Bareikytė, Lithuanian Pictorial Dictionary. Lietuviškas paveikslėlių žodynas, Vilnius 1996.

Pomoce dydaktyczne:

1. Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących.

2. I. Kruopienė, Ištark… Taisyklingos tarties mokomoji knyga, Vilnius 2004.

3. A. Pakerys, A. Pupkis, Lietuvių kalbos bendrinė tartis (z płytą CD), Vilnius 2004.

4. V. Žulienė, Lietuvių kalbos pratybos kitakalbiams, Kaunas 2000.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- rozpoznaje i właściwie objaśnia poznane podczas kursu struktury gramatyczne oraz wyrażenia leksykalne;

- opisuje mechanizmy tworzenia prostych struktur gramatycznych;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- rozumie proste, formułowane w sposób przejrzysty i zrozumiały wypowiedzi mówione i pisane dotyczące znanych mu zagadnień;

- odnajduje poszukiwane dane w prostych tekstach informacyjnych: rozkładach jazdy, prospektach, plakatach, ogłoszeniach;

- konstruuje krótkie wypowiedzi ustne i pisemne (notatka, list prywatny) dotyczące znanych mu zagadnień;

- sprawnie wypełnia danymi osobowymi ankiety, kwestionariusze;

- reaguje dość spontanicznie, maksymalnie wykorzystując ograniczone środki językowe w przewidywalnych sytuacjach komunikacyjnych;

- stosuje strategie kompensacyjne;

- efektywnie korzysta ze słowników dwujęzycznych, tabel gramatycznych, innych pomocy dydaktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczony pod warunkiem terminowego zaliczenia przez niego ćwiczeń.

Obowiązkowe jest uzyskanie zaliczenia od każdego z prowadzących; zaliczenia za semestr zimowy student musi uzyskać najpóźniej w sesji poprawkowej semestru zimowego, a zaliczenie za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu końcowego.

Warunki uzyskania zaliczenia semestralnego (na ocenę):

a) kontrola obecności – dopuszczająca (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze u każdego z wykładowców, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób wcześniej uzgodniony z prowadzącym; nieobecność na 50 % zajęć (u każdego z prowadzących) wyklucza uzyskanie zaliczenia;

b) pozytywne oceny ze sprawdzianów pisemnych śródsemestralnych (2 w semestrze) i semestralnych (2 w roku);

c) zaliczenie wszystkich krótkich sprawdzianów pisemnych i ustnych (w tym prezentacji tekstów z pamięci);

d) terminowe złożenie wszystkich dłuższych prac pisemnych zadanych przez prowadzących;

e) aktywność na zajęciach;

f) bieżące przygotowanie do zajęć.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej sprawdzane są: a) wiedza z zakresu form i konstrukcji gramatycznych (opisywanie i tworzenie form, transformacje), b) opanowanie leksyki (podawanie znaczeń słów, znaczenia w kontekście, znajomość podstawowych zwrotów i wyrażeń), c) rozumienie i tworzenie tekstu pisanego. W części ustnej sprawdzane są: a) umiejętność wypowiadania się na znany temat; b) sprawność komunikacyjna (komunikatywność i kreatywność, adekwatność reakcji językowych, stosowanie strategii kompensacyjnych).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Agnieszka Rembiałkowska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Agnieszka Rembiałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)