Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium litewskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB1TLT
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium litewskie
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: litewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego co najmniej na poziomie B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami translatorskimi oraz kształtowanie ich kompetencji tłumaczeniowej w zakresie języka litewskiego.

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz rozwijać umiejętności tłumaczenia różnego rodzaju tekstów: literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, w oparciu o rozmaite strategie tłumaczeniowe.

Poprzez praktyczne ćwiczenia na wyselekcjonowanych tekstach uczestnicy translatorium zapoznają się z metodologią pracy translatorskiej, poznają potencjalne pułapki, jakie czyhają na tłumacza, uczą się odpowiedzialności za podejmowane przez siebie wybory interpretacyjne i rozstrzygnięcia dotyczące strategii tłumaczeniowej.

Szacunkowy nakład pracy:

translatorium – 60 godz. (2 ECTS)

samodzielne przygotowywanie się do zajęć i przygotowanie tekstu na zaliczenie – 60 godz. (2 ECTS)

RAZEM = 120 godzin (4 ECTS)

Literatura:

Literatura pomocnicza

Reikalų raštai ir dokumentai. Warszawa-Puńsk, 2005.

Kanceliarinės kalbos patarimai. Opr. P. Kniūkšta, Vilnius, 2002 i n. oraz wydanie internetowe, Lietuvių kalbos institutas 2007 – http://lkz.mch.mii.lt/Kanceliarinis/

Kalėda A., Kalėdienė B., Niedzviecka M., Lietuvių-lenkų kalbų žodynas, Vilnius 1991.

Kierzkowska D., Poznański J. i inni, Kodeks tłumacza przysięgłego, Warszawa 2007 (fragmenty).

Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1952-2002 lub wersja elektroniczna www.lkz.lt

Legowicz E., Polsko-litewski słownik prawniczy dla policjantów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1996.

Ojcewicz G. Podręczny słownik administracji: polski, białoruski, litewski, rosyjski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2008.

Ojcewicz G. Praktyczny słownik policyjno-prawniczy: polski, białoruski, litewski,

rosyjski, ukraiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2006.

Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas (ketvirtas pataisytas ir papildytas

leidimas), Vilnius 2007.

Vaitkevičiūtė V. Didydis lenkų-lietuvių žodynas, t. 1-2, Marijampolė 2003.

Strony internetowe www.infolex.lt; http://lex.pl

Lista lektur zostanie ostatecznie ustalona po konsultacjach z uczestnikami zajęć. W ten sam sposób zostaną wyselekcjonowane teksty do opracowania translatorskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

– zna podstawowe zasady tłumaczenia tekstów i stosuje je w praktyce;

– posiada odpowiedni zasób słownictwa, terminów i zwrotów stosowanych w stylu urzędowym języka litewskiego i polskiego (w zakresie prowadzonych tłumaczeń);

Umiejętności:

– samodzielnie tłumaczy różnego rodzaju teksty, dbając o precyzję przekładu i poprawność językową;

– dba o zgodność treści tłumaczenia z oryginałem i w tym celu wykorzystuje informacje dostępne w źródłach specjalistycznych (wydania książkowe i internetowe);

– zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej (np. w kwestii cytowania)

Kompetencje społeczne:

– ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej;

– rozumie potrzebę aktywnego uczestniczenia we własnym uczeniu się oraz konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności i bieżącego przygotowania do zajęć, pisemna praca zaliczeniowa (samodzielne opracowanie translatorskie wybranego tekstu).

Student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna powinna być zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącym.

Podczas zajęć studenci mogą posługiwać się narzędziami SI np. do zbierania materiałów, opracowania stanu badań oraz tworzenia bibliografii. Wykluczone jest stosowanie narzędzi SI w celach interpretacyjnych, do tworzenia wypowiedzi pisemnej czy do opracowywania fragmentów tekstu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Agnieszka Rembiałkowska, Inesa Szulska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Agnieszka Rembiałkowska, Inesa Szulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)