Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne metody prowadzenia badań terenowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-MWMBT
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne metody prowadzenia badań terenowych
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Skrócony opis:

Obowiązkowy przedmiot uzupełniający dla studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie studiowali wcześniej etnologii i antropologii kulturowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów samoświadomości badawczej w etnografii i antropologii kulturowej. W ramach konwersatorium będziemy omawiali metody i sposoby budowania wiedzy antropologicznej oraz sposoby jej artykułowania; będziemy też starali się pokazać strategie budowania jawnej i niejawnej obecności antropologa w tekście, a także odsłaniać konteksty tworzonej przez niego wiedzy - jej historyczne, kulturowe i biograficzne uwikłania.

Literatura:

V. Amit (red.), Constructing the Field, London: Routledge, 2000.

M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: PWN.

Badania jakościowe. Podejścia i teorie. t.1,2, red. D. Jemielniak, Warszawa : PWN.

P. Cichocki, Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, Warszawa, 2012

J. Clifford, Kłopoty z kulturą, Warszawa: Wyd. KR 2000.

J. Clifford, Notes on Field Notes, w: red. R. Sanjek, Fieldnotes. The Makings of Anthropology, London 1990.

G.A. Fine, Dziesięć kłamstw etnografii – dylematy etyczne w terenie, [w:] Etyczne problemy badań antropologicznych, red. K. Kaniowska, N. Modnicka, Łódź 2010.

K. Hastrup, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, tłum. Ewa Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

O. Löfgren, The Black Box of Everyday Life. Entanglements of Stuff, Affects, and Activities, w: Cultural Analysis. What’s in a Discipline?, 2014, tom 13, s. 77-98.

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2005.

M. Krajewski (red.) , Niewidzialne miasto, Warszawa 2012.

K. Kaźmierska, Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne. w: Biografia a tożsamość. Narodowa, Łódź, 1997.

S. Pink, Uruchamiając etnografię wizualną. Wytwarzanie szlaków, miejsc i obrazów, w; Badania wizualne w działaniu M. Frąckowiak i M. Olechnicki, Warszawa 2011.

Rakowski T. (red). Etnografia / animacja / sztuka. Warszawa: NCK, 2013.

G. Rose , Interpretacja materiałów wizualnych. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Studenci poznają narzędzia badawcze stosowane we współczesnej antropologii. Zapoznaje się także ze specyfiką prowadzenia badań terenowych. Potrafi dokonać analizy dostępnych narzędzi badawczych i możliwości ich zastosowania w pracy antropologa.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć, przygotowanie i zrealizowanie wszystkich ćwiczeń z zakresu metod i narzędzi badań etnograficznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cichocki, Anna Ptak
Prowadzący grup: Piotr Cichocki, Anna Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cichocki
Prowadzący grup: Piotr Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)