Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja biologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-EB-qZS
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ewolucja biologiczna
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Zwierzęta i środowisko" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Biologia na poziomie licealnym – poziom podstawowy.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych z teorią ewolucji i historią życia na Ziemi. Poruszane też będą zaganienia związane z odbiorem społecznym teorii ewolucji i jej krytyką.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić podstawy współczesnego ewolucjonizmu w ujęciu dostępnym dla osób bez specjalistycznego przygotowania w dziedzinie biologii. Uzupełnieniem wykładu będzie lista samodzielnych lektur, które dyskutowane będą na kolejnych zajęciach. Tematyka wykładu obejmuje następujące zagadnienia:

• podstawowe pojęcia: próba zdefiniowania terminu „życie”, pojęcie metabolizmu, informacji genetycznej i jej replikacji oraz ekspresji

• znaczenie pojęcia „ewolucja” w naukach biologicznych na tle potocznych znaczeń tego słowa

• historia poglądów na pochodzenie i ewolucję życia od starożytności do Darwina

• podstawy teorii ewolucji Darwina, historia jej powstania i wczesnej recepcji

• metody badania ewolucji i dowody wspierające teorię ewolucji

• współczesny ewolucjonizm jako kontynuacja teorii Darwina (syntetyczna teoria ewolucji, ewolucja molekularna)

• zagadnienie powstania życia (biogenezy)

• przegląd dziejów ewolucji życia na Ziemi

• ewolucja człowieka i przyszłość naszego gatunku

• znaczenie ewolucji dla nauk przyrodniczych: ewolucja jako przedmiot badań i jako narzędzie badawcze, ekologia w biologii molekularnej, ekologia ewolucyjna, medycyna ewolucyjna, psychologia ewolucyjna

• percepcja teorii ewolucji w społeczeństwie – spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem (historia i nurty współczesne), stosunek różnych religii do teorii ewolucji, najczęstsze błędy i nieporozumienia w odbiorze teorii ewolucji. Ewolucja biologiczna w kulturze.

Literatura:

Richard Dawkins „The greatest show on Earth: The evidence for evolution” i „Selfish gene” (fragments)

Jerry A. Coyne „Why evolution is true”

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

-Ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

-Rozumie zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

-Zna najnowszee osiągnięcia metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

-Rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

-Zdaje sobie sprawę z dynamiki rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (maksymalnie 3 nieobecności w semestrze)

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Golik
Prowadzący grup: Paweł Golik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)