Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akademia Filmowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8111-AF7-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Akademia Filmowa I
Jednostka: Fundacja Pro Art-Tech
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Fundacji Pro Arttech
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Strona przedmiotu: http://www.akademiafilmowa.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Warszawskim przedmiot pt. „Akademia Filmowa” będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim.

Skrócony opis:

Akademia Filmowa to cykl regularnych spotkań, na które składają się wykłady połączone z projekcją filmową. Przedmiotem wykładów jest historia filmu od kina niemego po współczesność. Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z historii kina.

Zajęcia odbywają się on-line po zarejestrowaniu się na stronie www.akademiafilmowa.pl

Pełny opis:

OSOBY KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ, MAJĄ OBOWIĄZEK WYKUPIĆ KARNET.

W PRZYPADKU NIEWYKUPIENIA KARNETU NALEŻY WYREJESTROWAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTU W CZASIE TRWANIA II TURY REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.akademiafilmowa.pl

oraz Facebooku www.facebook.com/Akademia.Filmowa

Akademia Filmowa jest jedynym w Polsce cyklicznym studium historii kina na poziomie akademickim, jej wykłady są uznawane jako zajęcia fakultatywne przez 19 uczelni, w tym: Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademię Medyczną w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W gronie jej wykładowców byli prof. Jerzy Toeplitz, prof. Andrzej Werner, dr Jerzy Płażewski, dr Rafał Marszałek, zaś w gronie absolwentów można spotkać twórców filmowych i telewizyjnych, krytyków i dziennikarzy filmowych, producentów i dystrybutorów a także dyrektorów stacji telewizyjnych. Obecnie zajęcia Akademii prowadzą prof. Tadeusz Szczepański i dr Mateusz Werner, wykładowcy akademiccy ze znaczącym dorobkiem naukowym i dużym doświadczeniem dydaktycznym.

Akademia Filmowa działa blisko 50 lat i wykształciła wiele pokoleń młodzieży akademickiej. Współorganizatorem Akademii Filmowej była Filmoteka Narodowa a wspierają ją dotacjami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Kultury Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. W całym okresie swej działalności Akademia została nagrodzona wieloma nagrodami i wyróżnieniami, w tym prestiżową nagrodą „Laterna Magica” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji filmowej.

Akademia Filmowa posiada własną stronę internetową www.akademiafilmowa.pl. Zawarte na niej opisy filmów, podobnie jak kalendarz projekcji publikowany na Facebooku, stanowią integralną część programu Akademii Filmowej. Wszystkie opracowania są ujednolicone i obejmują następujące treści, ułatwiające interpretację oraz poznanie kontekstu dzieła:

> podstawowe dane o filmie

> okoliczności historyczne powstania dzieła

> miejsce i rola w określonym nurcie lub szkole (np. ekspresjonizm, surrealizm, neorealizm)

> charakterystyka warstwy problemowo-filozoficznej

> analiza strony warsztatowej i estetycznej

> prezentacje postaci twórców

> szczegółowy wykaz lektur pomocniczych

Tym samym każdy opis filmu stanowi rodzaj szczegółowej fiszki filmograficznej, zaś całość opracowań układa się w rodzaj elektronicznego podręcznika obejmującego dzieje filmu od jego początków po współczesność. Podręcznik ten spełnia dwie funkcje. Po pierwsze leksykonu zawierającego opisy najwybitniejszych dzieł, umożliwiającego wielokrotny powrót do nich i przyswojenie najistotniejszych zagadnień; po drugie de facto zarysu historii kina, ukazującego od utworu do utworu rozwój sztuki filmowej, z charakterystyką jej najbardziej fundamentalnych zjawisk. Opisy filmów umieszczone na stronie internetowej Akademii Filmowej; są łatwo dostępne dla studentów, jak i dla wszystkich zainteresowanych. Materiał dydaktyczny uzupełnia stale aktualizowana bibliografia.

W ramach zajęć słuchacze śledzą rozwój gatunków filmowych, języka filmowego, kształtowanie się dramaturgii, narracji i estetyki filmowej, powstanie nowych stylów kierunków i szkół filmowych.

Zaliczenia zajęć odbywają się w formie pisemnej, terminy zaliczeń podane są w programie.

Cykl programu Akademii Filmowej jest powtarzany co 4 lata. W zajęciach można uczestniczyć, rozpoczynając od dowolnego semestru. Brakujące semestry można uzupełnić w następnych cyklach.

Akademia Filmowa zaznajamia słuchaczy ze 125-letnią historią filmu w trakcie czteroletniego kursu.

Fundacja Pro Art-Tech została powołana do życia we wrześniu 2003 roku.

Celem jej powołania było ocalenie dorobku i dziedzictwa DKF-u „Kwant”, a zwłaszcza jego działalności edukacyjnej w postaci Akademii Filmowej. Fundacja Pro Art-Tech jest organizacją typu non-profit i ma zadanie wspierać uzdolnioną młodzież kształcącą się na kierunkach filmowych oraz upowszechniać kulturę filmową, drogą organizowania seminariów, festiwali, przeglądów, pokazów, wystaw, a także przez działalność wydawniczą. W obszarze kultury filmowej Fundacja zwraca szczególną uwagę na wartości edukacyjne.

Fundacja jest kontynuatorką DKF-u "Kwant". Dyskusyjny Klub Filmowy „Kwant” założony przez 35 studentów Politechniki Warszawskiej 30 IV 1965 roku zyskał ogromną popularność w latach 70. i 80. jako prężny ośrodek krzewienia kultury, nie tylko filmowej. Gośćmi Kwantu byli między innymi: David Puttnam, Völker Schlöndorff, Lindsay Anderson, Fernando Arrabal, Julio Cortazar, Miklos Jancsó, Andriej Konczałowski, Sydney Lumet, Bernardo Bertolucci, Marcello Mastroianni, Nikita Michałkow, Roman Polański, Istvan Szabó, Liv Ullmann i Andrzej Żuławski. Tu odbywały się premiery większości filmów polskich, zwłaszcza Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Kazimierza Kutza czy twórców z kręgu tzw. kina moralnego niepokoju. Z klubem współpracowali czołowi polscy krytycy i znawcy kina, jak Aleksander Jackiewicz, Konrad Eberhardt czy Krzysztof Mętrak. Najsłynniejszym wydarzeniem w dziejach Kwantu była światowa prapremiera filmu „Zawód: reporter” z udziałem Michelangelo Antonioniego w 1975 roku. W tym samym roku DKF Kwant uruchomił Akademię Filmową pod kierunkiem prof. Aleksandra Jackiewicza.

Literatura:

Literatura zalecana:

T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Historia kina tom 3 – Kino epoki nowofalowej, Kraków 2015

T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Historia kina tom 4 – Kino końca wieku, Kraków 2020

T. Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2015

J. Płażewski, Historia filmu 1895–2005, Warszawa 2005

R. Syska, J. Wojnicka Historia filmu. Od Edisona do Nolana, Kraków 2015

A. Garbicz, Kino wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż czwarta (1967–1973), Kraków 2005; Podróż piąta (1974–1981), Kraków 2005

R. Syska, Ł. Plesnar, Mistrzowie kina amerykańskiego. Bunt i nostalgia, Kraków 2010

R. Syska, Ł. Plesnar, Mistrzowie kina amerykańskiego. Współczesność, Kraków 2010

T. Miczka, Kino włoskie, Gdańsk 2009

J. Płażewski, Historia filmu francuskiego, Warszawa 2005

A. Helman, A. Kamrowska (red.), Autorzy kina azjatyckiego, Kraków 2010

I. Kolasińska-Pasterczyk, Piekła Luisa Buñuela. Wokół problematyki sacrum i profanum, Kraków 2007.

P. Hames, Czechosłowacka Nowa Fala, Gdańsk 2009

T. Lubelski, Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego, Kraków 2000

B. Zmudziński (red.), Michelangelo Antonioni, Kraków 2004

T. Szczepański, Zwierciadło Bergmana, Gdańsk 2007

M. Kornatowska, Fellini, Warszawa 2003

R. Marszałek, Nowy film angielski, Warszawa 1968

G. Stachówna, J. Wojnicka (red.), Autorzy kina europejskiego, Kraków 2003

A. Helman, A. Pitrus (red.), Autorzy kina europejskiego II-VI, Kraków-Warszawa 2005-11

P. Kletowski, Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa, Warszawa 2013

A. Helman, Urok zmierzchu. Filmy Luchino Viscontiego, Gdańsk 2001

Materiały uzupełniające on-line

www.filmpolski.pl Film Polski (witryna biblioteki PWSFTViT)

oraz w języku angielskim

www.imdb.com International Data Movie Base

www.frenchfilms.org Films de France

www.criterion.com strona prestiżowej The Criterion Collection, kolekcji DVD/BD arcydzieł światowego kina

www.german-films.de strona poświęcona kinu niemieckiemu

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student poznaje:

- podstawy historii filmu

- najważniejsze zagadnienia i pojęcia związane z rozwojem sztuki filmowej – początki kinematografii (film niemy); film artystyczny, film popularny; film dźwiękowy – charakterystyczne nurty, szkoły narodowe, indywidualności twórcze; film szerokoekranowy; film stereofoniczny.

- gatunki filmowe (kino gatunków),

- historię kształtowania się dramaturgii, narracji i estetyki filmowej, z powstaniem nowych stylów, kierunków i szkół filmowych.

- podstawy języka filmowego,

W efekcie zajęć student zdobywa umiejętności:

- rozpoznawania charakterystycznych cech filmów pochodzących z różnych okresów, różnych „szkół” filmowych i narodowych, różnych kręgów kulturowych

- identyfikowania najważniejszych dzieł sztuki filmowej

- analizowania filmu jako zjawiska społecznego i artystycznego.

W efekcie zajęć student zna:

- podstawy historii filmu

- najważniejsze zagadnieniach związane z rozwojem sztuki filmowej – początki kinematografii (film niemy); film popularny; film dźwiękowy – charakterystyczne nurty, szkoły narodowe, indywidualności twórcze; film szerokoekranowy; film stereofoniczny.

- gatunki filmowe,

- historię kształtowania się dramaturgii, narracji i estetyki filmowej, z powstaniem nowych stylów, kierunków i szkół filmowych.

- język filmowy,

W efekcie zajęć student umie:

- rozpoznawać charakterystyczne cechy filmów pochodzących z różnych okresów i z różnych szkół

- identyfikować najważniejsze dzieła sztuki filmowej

- analizować film jako zjawisko społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

ocena 3 (dostateczny) na podstawie listy obecności (ilości zalogowań),

oceny wyższe na podstawie końcowego zaliczenia pisemnego (pytania dotyczące treści wykładów i prezentowanych filmów), przeprowadzonego on-line

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 90 godzin, 1200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymańska-Szcześniak, Konrad Zarębski
Prowadzący grup: Tadeusz Szczepański, Mateusz Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

Historia filmu powszechna

Jerzy Toeplitz: Historia sztuki filmowej, tom I-III Warszawa 1955- 1959

Jerzy Płażewski: Historia filmu 1895-2005, Warszawa 2010 (wcześniejsze wydania jako „Historia filmu dla każdego”)

Adam Garbicz, Jacek Klinowski: Kino, wehikuł magiczny. Podróż pierwsza 1913-1949, Kraków 2007

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska: Historia kina – tom I. Kino nieme, Kraków 2009

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska: Historia kina – tom II. Kino klasyczne, Kraków 2011

Andrzej Kołodyński, Konrad J. Zarębski (red.): Historia kina. Wybrane lata, Warszawa 1998

Kronika filmu, Warszawa 1995

Alicja Helman: 100 arcydzieł kina, Kraków 2000

Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz: Słownik wiedzy o filmie, Bielsko Biała 2009

Rafał Syska, Joanna Wojnicka Historia filmu. Od Edisona do Nolana, Kraków 2015

Historia filmu polskiego

Władysław Banaszkiewicz i in.: Historia filmu polskiego, tom I-II, Warszawa 1966-1988

Małgorzata Hendrykowska: Kronika kinematografii polskiej 1895-2011, Poznań 2012

Tadeusz Lubelski: Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2014

Tadeusz Lubelski, Konrad J. Zarębski (red.): Historia kina polskiego, Warszawa 2007

Kinematografie narodowe, trendy i kierunki filmowe

Lotte H. Eisner: Ekran demoniczny, Warszawa 1974

Bogusław Drewniak: Teatr i film Trzeciej Rzeszy, Gdańsk 2011

Andrzej Gwóźdź (red.): Europejskie manifesty kina. Antologia, Warszawa 2002

Alicja Helman (red.): Kino gatunków, Katowice 1991

Aleksander Kwiatkowski: Film skandynawski, Warszawa 1986

Materiały uzupełniające on-line

www.filmpolski.pl Film Polski (witryna biblioteki PWSFTViT)

oraz w języku angielskim

www.imdb.com International Data Movie Base

www.frenchfilms.org Films de France

www.criterion.com strona prestiżowej The Criterion Collection, kolekcji DVD/BD arcydzieł światowego kina

www.german-films.de strona poświęcona kinu niemieckiemu

Uwagi:

Zajęcia płatne. W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena wynosi 350 zł (za semestr)

Sprzedaż karnetów odbywa się on-linie, od dn. 9 X 2023 r. Pierwszeństwo w nabyciu karnetów mają studenci, którzy zarejestrowali się w systemie USOS. Sprzedaż karnetów kończy się z dn. 6 XI br.

OSOBY KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ, MAJĄ OBOWIĄZEK WYKUPIĆ KARNET. W PRZYPADKU NIEWYKUPIENIA KARNETU NALEŻY WYREJESTROWAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTU W CZASIE TRWANIA II TURY REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Zajęcia stacjonarne odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 17:00 - 22:30

Miejsce odbywania zajęć:

Kino Elektronik

ul. Generała Zajączka 7, Warszawa.

Premiera zajęć on-line odbywa się w poniedziałki o godz. 18:00 www.akademiafilmowa.pl. Karnet uprawnia do ponownego zalogowania się w okresie poniedziałek – środa. Zarówno wykłady, jak i filmy prezentowane będą w formie AV.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie i on-line. Początek zajęć stacjonarnych w poniedziałki o godz. 17:00, premiera programu on-line w poniedziałki o godz. 18:00. Karnet daje możliwość wielokrotnego zalogowania się na dane zajęcia w ciągu 48 godzin od premiery – także studentom stacjonarnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)