Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135ST1
Kod Erasmus / ISCED: 11.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka I
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Rachunek prawdopodobieństwa I (potok I) 1000-114aRP1a

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do problematyki statystyki matematycznej. Omówione zostaną teoretyczne podstawy wnioskowania statystycznego oraz dwa podstawowe działy statystyki matematycznej - teoria estymacji oraz teoria weryfikacji hipotez.

Pełny opis:

1. Model statystyczny, charakterystyki próbkowe, podstawowe twierdzenie statystyki matematycznej.

2. Statystyki dostateczne, minimalne statystyki dostateczne, statystyki zupełne.

3. Estymacja parametrów rozkładu: wybrane metody estymacji (estymatory najwiekszej wiarygodności, metoda najmniejszych kwadratów), własności estymatorów (zgodność, asymptotyczna normalność, nieobciążoność), porównywanie estymatorów przy funkcji ryzyka odpowiadajacej kwadratowej funkcji straty, estymatory nieobciążone o minimalnej wariancji, nierówność informacyjna.

4. Weryfikacja hipotez statystycznych : pojęcie testu statystycznego, błąd I i II rodzaju, moc testu, lemat Neymana-Pearsona, testy jednostajnie najmocniejsze dla rodzin z monotonicznym ilorazem wiarygodności, testy oparte na ilorazie wiarygodności, testowanie hipotez w modelach normalnych, testy nieparametryczne ( test Kołmogorowa i test Wilcoxona) , test chi - kwadrat.

5.Przedziały ufności.

Literatura:

P.J. Bickel, K.A. Doksum, "Mathematical Statistics. Basic Ideas and Selected Topics". San Francisco 1977

R. Zieliński, "Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej", (pozycja dostępna na stronie: http://www.impan.gov.pl/~rziel/7ALL.pdf)

J. Bartoszewicz, "Wykłady ze statystyki matematycznej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996

S.D. Silvey, "Wnioskowanie statystyczne", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978

A. Jokiel-Rokita, R. Magiera - Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach (wyd. trzecie rozszerzone), Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)