Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-5D96MN
Kod Erasmus / ISCED: 11.184 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie dla Machine Learning
Seminaria magisterskie na informatyce
Seminaria magisterskie na matematyce
Strona przedmiotu: http://www.mimuw.edu.pl/~przykry/mnmgr
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest metodom numerycznym i ich wykorzystaniu w matematyce obliczeniowej. Interesują nas różne zagadnienia, w których tkwi aspekt numeryczny lub aproksymacyjny. Mogą to być problemy czysto numeryczne jak i problemy z różnego typu zastosowań matematyki, w których istotną częścią jest numeryka, wreszcie zagadnienia z "matematyki czystej", których rozwiązanie wymaga wsparcia numerycznego (tak na przykład jest niekiedy z konstrukcją kontrprzykładów). Osobnym działem funkcjonującym w ramach tego seminarium jest grafika komputerowa. Prowadzone są u nas także prace dotyczące algorytmów równoległych, złożoności obliczeniowej zadań ciągłych i obliczeń kwantowych.

Pełny opis:

Seminarium prowadzone jest przez Zakład Analizy Numerycznej. Tematy prac magisterskich proponowane są zazwyczaj przez członków ZAN i mogą dotyczyć m.in. następujących działów:

  • złożoności obliczeniowej zadań ciągłych i ich rozwiązywaniu, obliczeniom kwantowym,
  • metod dyskretyzacji równań różniczkowych, ich analizy i implementacji, w szczególności algorytmami równoległymi,
  • teorii aproksymacji i jej wykorzystaniu w praktyce obliczeniowej,
  • grafiki komputerowej i wizualizacji danych.

Tematy prac magisterskich mogą być również zaproponowane przez osoby niezwiązane z ZAN, o ile zaproponowany temat zawiera aspekty numeryczne.

Bieżące propozycje można znaleźć na stronach seminarium.

Literatura:

Literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Ma rozeznanie w problematyce metod numerycznych i ich zastosowań.

Zna podstawy dobierania algorytmów numerycznych do rozwiązywania konkretnych zadań, w zależności od rozmiaru zadania, własności analitycznych (np. uwarunkowania) i pożądanej dokładności wyniku.

Umie opowiadać o metodach numerycznych, z uwzględnieniem wiedzy audytorium na ten temat.

Potrafi interpretować wyniki obliczeń numerycznych, z uwzględnieniem podstawowych ograniczeń dokładności i osiągalnych celów.

Potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny matematyki.

Ma umiejętności językowe w zakresie matematyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, wygłoszenie referatów.

Studenci pierwszego roku otrzymują zaliczenie po zatwierdzeniu tematu pracy magisterskiej.

Studenci drugiego roku otrzymują zaliczenie po złożeniu pracy magisterskiej gotowej do obrony.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kiciak, Leszek Plaskota
Prowadzący grup: Przemysław Kiciak, Leszek Plaskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kiciak, Leszek Plaskota
Prowadzący grup: Przemysław Kiciak, Leszek Plaskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)