Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie (INZ)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSINZ12-GES
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (INZ)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II sem. I roku stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu kartowania geologiczno – inżynierskiego i hydrogeologicznego, metodyki badań laboratoryjnych i polowych z zakresu geologii inżynierskiej.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej, realizacji pracy dyplomowej na poziomie magisterskim ze specjalności geologia inżynierska oraz wspomaga w przygotowaniu i wykonaniu kolejnych etapów jej wykonania.

Opracowanie w formie referatu (1-2 w semestrze) bezpośrednio związanego z tematem pracy magisterskiej. Student, po powrocie z rekonesansu obejmującego teren swojej pracy magisterskiej, w semestrze zimowym przedstawia relację z obserwacji poczynionych w terenie, dokonuje konfrontacji istniejących danych geologicznych (np. map) ze stanem faktycznym.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie ma zadanie zapoznania studentów z problemami spotykanymi przy wykonywaniu pracy magisterskiej ze specjalności geologia inżynierska. W semestrze zimowym studenci są już po wyborze tematu pracy jak i po krótkim rekonesansie w terenie. Na pierwszym wystąpieniu (referacie) prezentują swoje obserwacje geologiczne i uwagi odnośnie zgodności istniejących materiałów z rzeczywistością. Zostają uzgodnione główne zadania pracy czyli zagadnienie, na którym zostanie skupiona uwaga magistranta. Referat obejmuje zasadnicze informacje dotyczące budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Omawiane są zagadnienia i kolejne etapy realizacji pracy magisterskiej:

- podstawy metodyczne prowadzenia pracy badawczej,

- podstawy metodyczne wykonania pracy dyplomowej,

- wyniki wstępnych badań terenowych,

- wstępny spis treści – plan pracy magisterskiej,

- badania archiwalne – przegląd literatury dotyczącej terenu badań,

- badania terenowe – przygotowanie planu, metod ich realizacji, oraz ilości i rodzaju pobieranych próbek niezbędnych do wykonania zaplanowanych badań laboratoryjnych,

- badania laboratoryjne – określenie zakresu oraz metodyki ich wykonania.

Literatura:

literatura dotycząca metodyki badań i przygotowania pracy dyplomowej

indywidualny wybór literatury – prac archiwalnych dotyczących terenu badań oraz zagadnienia badawczego studentów biorących udział w zajęciach

GRABOWSKA-OLSZEWSKA B. (red.), 1998. Geologia stosowana. PWN, Warszawa

GDDP, 1998. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cz. 1 i 2. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa

KOWALSKI W.C., 1988. Geologia inżynierska. Wyd. Geol., Warszawa

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, 1999, Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Warszawa

PIG – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 0000 wraz z objaśnieniami

PIG – Centralna Baza Danych – Atlas geologiczno-inżynierski Warszawy w skali 1 : 10 000

PIG, 1999. Instrukcja sporządzania mapy warunków geologiczno-inżynierskich w skali 1 : 10 000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego gminach. Warszawa

literatura geologiczna i geologiczno-inżynierska dotycząca obszaru pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 - ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem hydrogeologii, geologii inżynierskiej, tektoniki i kartografii geologicznej, gospodarki surowcami mineralnymi jak również ochrony środowiska

K_W02 - ma wiedzę na temat wielorakich związków między elementami środowiska, powiązaniami abiotyczno-biotycznymi oraz oddziaływaniami antropogenicznymi, zna podstawowe parametry i schematy opisujące te oddziaływania oraz metody ich zapisu matematycznego i analizy statystycznej

K_W07-zna zasady projektowania, budowy i funkcjonowania konstrukcji hydrotechnicznych i inżynierskich, służących zagospodarowaniu, ochronie oraz bezpiecznemu i racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów surowców i wodnych, ma wiedzę z dziedziny obciążeń działających na podłoże budowli inżynierskich, w tym hydrotechnicznych

K_W12- zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z wdrażaniem europejskich norm

K_W13- posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią. zna również zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w trakcie prac w laboratorium oraz w trakcie pobytu w terenie

Umiejętności

K_U02-korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD czy Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U08- zna zasady przedsiębiorczości w zastosowaniu do podejmowanego przedsięwzięcia badawczego lub praktycznego (np. określenie rodzaju i zakresu prac badawczych w celu obliczeń zasobowych, wybór odpowiedniego sposobu obliczenia zasobów wód podziemnych, dobór odpowiednich technik, np. rodzaj programu obliczeniowego), potrafi zaprojektować i egzekwować prace dla grupy ludzi

K_U10-planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) lub okazy wg odpowiednich technik

K_U11-ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

K_U12- wykazuje umiejętność wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej pod kątem przyszłej kariery zawodowej, umie opracować w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej zadanie geologiczne, w tym pracę magisterską

Kompetencje społeczne

K_K01-rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K02- współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych

K_K03- potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K04- realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania

K_K05- potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych

K_K06- skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań

K_K07- wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych

K_U08- zna zasady przedsiębiorczości w zastosowaniu do podejmowanego przedsięwzięcia badawczego lub praktycznego (np. określenie rodzaju i zakresu prac badawczych w celu obliczeń zasobowych, wybór odpowiedniego sposobu obliczenia zasobów wód podziemnych, dobór odpowiednich technik, np. rodzaj programu obliczeniowego), potrafi zaprojektować i egzekwować prace dla grupy ludzi

K_K09- jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością

Po ukończeniu seminarium student:

- zna podstawy metodyczne redakcji pracy dyplomowej,

- posiada umiejętność przygotowania wstępnego spisu treści – planu pracy, który uwzględnia główne części pracy magisterskiej,

- potrafi dokonywać wyboru i poddać analizie materiały archiwalne,

- posiada ogólną wiedzę o metodach badań geologiczno-inżynierskich terenowych i laboratoryjnych,

- zna podstawowe metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz metody badań specjalistycznych,

- potrafi określić zakres badań terenowych i laboratoryjnych potrzebnych do wykonania postawionych w pracy magisterskiej zadań,

- posiada wiedzę i umiejętność w zakresie kartowania geologiczno-inżynierskiego i hydrogeologicznego,

- potrafi stosować metody geologiczno-inżynierskich badań polowych,

- potrafi opracować wyniki badań geologiczno-inżynierskich,

- poddaje ocenie kryteria złożoności warunków geologiczno-inżynierskich,

- potrafi sporządzać mapy rejonizacji geologiczno-inżynierskiej

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium zaliczane jest na podstawie referatu (1-2 w semestrze), materiałów przygotowanych do jego wygłoszenia oraz obecności.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności w czasie całego semestru, trzecia nieobecność powoduje brak zaliczenia

Wymagania, jakie są brane pod uwagę do zaliczenia seminarium:

- poziom merytoryczny prezentacji i przygotowanych materiałów,

- forma wizualna przedstawionej prezentacji i jej atrakcyjność,

- sposób przekazu zagadnień,

- udział w prowadzonej dyskusji.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Prowadzący grup: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)