Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe (ścieżka społeczno-ekonomiczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-CWT-SE
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe (ścieżka społeczno-ekonomiczna)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Osoba przystępująca do zajęć powinna posiadać niezbędną wiedzę z zakresu metod badań geograficznych, w tym metod badań ankietowych. Rekomendowane jest posiadanie umiejętności pracy z programem SPSS.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w terenie w wybranych dzielnicach Warszawy bądź gminach podwarszawskich, a następnie kontynuowane w pracowni komputerowej. Ich celem jest przekazanie studentom umiejętności z zakresu prowadzenia badań terenowych (w tym badań ankietowych, wywiadów, inwentaryzacji, obserwacji) oraz opracowywania uzyskanych tą drogą informacji.

Zajęcia ściśle łączą się z przedmiotem Metody badań społecznych 1900-1-MBS oraz Systemy Informacji Geograficznej 1900-1-SIG.

Zajęcia są istotne dla dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci:

- poznają wybrane metody badawcze stosowane w geografii społeczno-ekonomicznej oraz kształtują umiejętności ich praktycznego zastosowania;

- poszerzają wiedzę z zakresu złożonych procesów urbanizacji zachodzących w regionach miejskich.

Treść:

- tworzenie narzędzi badawczych służących prowadzeniu obserwacji terenowych;

- współtworzenie kwestionariusza ankiety;

- prowadzenie w kilkuosobowych zespołach kompleksowych badań na wybranym obszarze z zastosowaniem różnorodnych metod badawczych, m.in.: metody ankietowej, wywiadów, inwentaryzacji i różnych technik obserwacji;

- samodzielne prowadzenie analiz statystycznych w programie SPSS;

- opracowywanie w zespołach badawczych materiałów kartograficznych na podstawie danych zebranych z terenu;

- dyskusja na temat narzędzi badawczych opracowanych przed przystąpieniem do badań terenowych oraz formułowanie wniosków końcowych.

Oprócz wykonywania zadać przypisanych do każdego z pięciu dni zajęć, wkładem własnym studenta jest przeczytanie poleconej przez prowadzących lektury oraz dystrybucja ankiet drogą internetową przed przystąpieniem do ćwiczeń.

Literatura:

1. Babbie E., 2001, Badania społeczne w praktyce, PWN

2. Kent F., 2000, Jak przetworzyć miejsce, Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków [http://www.mck.pk.edu.pl/panel/dokumenty/PPS,%20Jak_przetworzyc_miejsce.pdf]

3. Górniak J., Wachnicki J., 2008, Pierwsze kroki w analizie danych: SPSS for Windows, SPSS Polska, Kraków

Dodatkowo przed przystąpieniem do ćwiczeń studenci otrzymują literaturę, której przeczytanie jest warunkiem przystąpienia do ćwiczeń. Literatura związana jest ściśle z tematem badań.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W04, K_W10, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06

WIEDZA: student zna podstawowe metody badawcze i ich zastosowanie; zna też zasady projektowania i prowadzenia badań terenowych.

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi:

- samodzielnie prowadzić prace badawcze w terenie,

- wprowadzać informacje do baz danych,

- formułować problemy badawcze,

- wykonywać podstawowe prace analityczne oraz sporządzać raporty z badań,

- pracować w zespole, uzgadniać wspólne stanowisko, zgłaszać własne propozycje.

POSTAWY: student krytycznie ocenia zastosowane metody oraz wyniki własnej pracy; współpracuje z innymi wykonawcami i koordynatorem; konstruktywnie wspiera badania i proces wnioskowania; jest twórczy i otwarty na pokonywanie trudności w stosowaniu różnorodnych technik badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- uczestnictwa w realizacji projektu badawczego (współpraca z opiekunem, ilość i jakość informacji zebranych w terenie, wprowadzenie pozyskanych informacji do baz danych, opracowanie materiałów kartograficznych),

- aktywności w prowadzeniu analiz statystycznych podczas zajęć w pracowni komputerowej,

- raportu końcowego z badań oraz prezentacji uzyskanych wyników,

- aktywnego uczestnictwa w dyskusji końcowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada, Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)