Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Debaty społeczno-ekonomiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-DSE-GSE
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Debaty społeczno-ekonomiczne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Współczesne trendy w geografii społeczno-ekonomicznej I 1900-3-WTG1-GSE-OW
Współczesne trendy w geografii społeczno-ekonomicznej II 1900-3-WTG2-GSE-OW

Założenia (opisowo):

Student zna procesy zachodzące w przestrzeni społeczno-ekonomicznej w skali lokalnej, regionalne i globalnej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznania studentów metodą debaty. Studenci poznają także sposób prowadzenia debaty oksfordzkiej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznania studentów metodą debaty. Studenci poznają także sposób prowadzenia debaty oksfordzkiej.

Podczas zajęć studenci w pierwszej części zapoznają się z formą debaty - studenci zapoznają się z literaturą przedmiotu.

W drugiej części zajęć studenci przygotowują 4 debaty. Tematy debat dotyczą zjawisk społeczno-gospodarczych, dokładnie z zakresu geografii ekonomicznej, geografii miast, a także turystyki.

Nakład pracy: przygotowanie się do debaty, zebranie i analiza literatury

Literatura:

Kampka Agnieszka, 2014, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kochan Marek (red.), 2014, Sztuka debaty, Instytut Kultury Miejskiej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Lemmermann Heinz, 1994, Szkoła debaty, przeł. B. Sierocka, Wyd. Astrum, Wrocław.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W07, K_W11, K_W13, K_W18, K_U04, K_U06, K_U09, K_U13, K_K01,K_K03, K_U07,

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W11, S1_W13, S1_U04, S1_U06, S1_U09, S1_U13, S1_K01, S1_K03, S1_K07

Student:

- zna zasady prowadzenia debaty, w tym debaty oksfordzkiej

- potrafi gromadzić argumentację na zadany temat

- potrafi ustnie przedstawić swoją argumentację

- potrafi na żywo reagować na kontrargumenty

- potrafi formułować wypowiedź ustną, wykorzystując swoją wiedzę i zgromadzone informacje

WIEDZA - student zna:

1. główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii oraz związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych

2. najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej

3. najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce nauk o Ziemi i środowisku

UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi:

1. wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego

2. prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach

3. prognozować zmiany procesów społecznych

4. wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie wybranej specjalności

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową zajęć składają się 4 oceny uczestnictwa w debatach. Szczegółowe kryteria oceniania zostaną przedstawione i dokładnie omówione podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Madurowicz
Prowadzący grup: Mikołaj Madurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Madurowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)