Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia turystyczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GTP-GSET-OW
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna Polski
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia kierunek Geografia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu geografii Polski w ogóle.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja walorów turystycznych Polski i sposobu ich wykorzystania, a także bazujących na walorach atrakcji i produktów turystycznych w poszczególnych regionach.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane są walory turystyczne Polski oraz stan ich zagospodarowania i wykorzystania. Pierwsza część semestru służy przeglądowemu omówieniu głównych grup walorów (przyrodnicze, kulturowe, specjalistyczne). Druga część zajęć polega na charakterystyce uwarunkowań i stanu rozwoju turystyki w wybranych regionach Polski.

Literatura:

Lijewski, T., Mikułowski, B., & Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

Kruczek Z. (2011). Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka III: Geografia turystyki: Podstawy geografii turystyki

Efekety specjalnościowe: S1_W03, S1_W04, S1_W05, S1_W11, S1_U01, S1_U04, S1_U11, S1_U13

Wiedza: znajomość walorów turystycznych Polski oraz sposobu ich aktualnego wykorzystania.

Umiejętnośći: Umiejętność wyszukiwania danych o atrakcjach oraz zagospodarowaniu turystycznym.

Postawy: Świadomość znaczenia turystyki i krajoznawstwa dla rozwoju kraju.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja dotycząca wybranego regionu kraju (jeśli oceniona jako wyróżniająca, +0,5 stopnia na egzaminie końcowym w przypadku uzyskania oceny pozytywnej).

Egzamin pisemny w formie testu z wiedzy przekazywanej podczas zajęć i lektury dodatkowych materiałów.

Dopuszczalne dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kociszewski
Prowadzący grup: Piotr Kociszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kociszewski
Prowadzący grup: Piotr Kociszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)