Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM1-GKT
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Na seminarium I student nie musi posiadać podstawowej wiedzy z zakresu kartografii ogólnej, geoinformatyki i teledetekcji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium I jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji i ich przedyskutowanie na podstawie literatury polskiej oraz anglojęzycznej.

Pełny opis:

Studenci prezentują wybrane teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej geoinformatyki, kartografii lub teledetekcji na podstawie wybranych przez siebie albo polecanych przez prowadzącego seminarium artykułów lub rozdziałów książek. Pozwala to pozyskać informację o metodach stosowanych przez innych autorów do rozwiązania problemów będących przedmiotem pracy magisterskiej danego studenta.

Pierwsza część zajęć to przedstawienie w formie dyskusji struktury pracy naukowej (wstęp, cele, założenia, hipoteza, opis obszaru badań, przegląd literatury, metodyka, analiza uzyskanych wyników, podsumowanie i wnioski, a także strona formalna pracy, przypisy i odsyłacze).

W trakcie seminarium magisterskiego studenci prezentują 2 referaty:

- analiza wybranego tematu pracy magisterskiej,

- przegląd literatury.

Literatura:

Na seminarium wykorzystywane są wybrane najnowsze pozycje literatury z zakresu prac magisterskich realizowanych w danej grupie.

Plit F., Jędrusik M., 2022, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii? Poradnik bardzo praktyczny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88

Weiner J., 2003: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 3. PWN, Warszawa.

Weiner J., 2009: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 4. PWN, Warszawa, s. 157

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W14, K_W16, K_W19 K_U01, K_U07, K_U11, K_U12, K_U13, K_K01, K_K07

Efekty specjalnościowe: S5_W12, S5_W17, S5_U01, S5_U07, S5_U11, S5_U12, S5_U13, S5_K01, S5_K05

Student zna i rozumie:

najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej (zna literaturę z zakresu przedmiotu pracy magisterskiej)

Student potrafi:

wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego (korzysta z zebranej literatury w realizacji swojej pracy)

wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie wybranej specjalności

przygotować pisemne prace na podstawie literatury i/lub własnych badań (w czasie seminarium powstają kolejne części pracy magisterskiej)

posługiwać się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+ (analiza fachowych tekstów w języku polskim i angielskim)

samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową (realizuje tematykę pracy zgodną ze swoimi preferencjami)

Student jest gotów do:

poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny (przygotowuje własną metodę badawczą, testuje ją, a także ocenia jej skuteczność)

postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych za przyszłość cywilizacji (pisze pracę korzystając z literatury zgodnie z zasadami etyki)

Efektem jest przygotowany i zaakceptowany przez opiekuna tekst rozdziału Przegląd literatury.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy zobowiązany jest uczestniczyć w seminariach. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze w cyklu 30 godzinnym oraz 1 nieobecność w cyklu 15 godzinnym. Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie obecności, oceny zaprezentowanych materiałów (obowiązkowe są prezentacje multimedialne, np. w formacie MS PowerPoint lub równoważnym) oraz zaakceptowanego, w finalnej postaci tekstu: a) seminarium magisterskie I - tekst rozdziału przegląd literatury, b) seminarium magisterskie II - tekst metodyki pracy, c) seminarium magisterskie III - tekst całej pracy do wyników, d) seminarium magisterskie IV - tekst całej pracy. Jeśli tekst pracy nie zostanie zaakceptowany przez opiekuna pracy w porozumieniu z prowadzącym seminarium, to seminarium magisterskie danego semestru nie jest zaliczone.

W terminie poprawkowym student jest zobowiązany spełnić warunki zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchroniczny (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchroniczny (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)