Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teledetekcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-TDT-GKT
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać znajomość obsługi komputera oraz systemu operacyjnego Windows.

W celu pełnego zrozumienia omawianych zagadnień student musi być zaznajomiony z podstawami teledetekcji lotniczej i satelitarnej, pozyskiwania informacji teledetekcyjnej oraz powinien posiadać umiejętności w zakresie interpretacji wizualnej zdjęć.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z dwóch części

1. Metod pozyskiwania informacji teledetekcyjnej oraz przetwarzanie danych rastrowych. Przedstawiane są informacje na temat współczesnych, planowanych misji satelitarnych do obserwacji Ziemi, wizualizacji danych rastrowych, korekcji, operacji algebraicznych, filtrowania, łączenia danych, podstaw klasyfikacji danych, analizy zmian.

3. Skaningu laserowego. Podczas kursu zostaną omówione zagadnienia związane z pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem danych ze skaningu laserowego.

Pełny opis:

Zakres tematów dotyczący pozyskiwania przetwarzania danych rastrowych:

- Informacje dotyczące możliwości pozyskiwania teledetekcyjnych danych do obserwacji Ziemi.

- Metody obrazowania w zakresie widzialnym, podczerwieni i podczerwieni termalnej; satelity wysokorozdzielcze; techniki wielospektralne i hiperspektralne; podstawy obrazowania w zakresie mikrofalowym.

- Planowane misje satelitarne, kierunki rozwoju teledetekcji satelitarnej oraz metod pozyskiwania informacji teledetekcyjnej.

- Formaty danych satelitarnych.

- Pozyskiwanie satelitarnych obrazów rastrowych.

- wizualizacja danych,

- korekcje danych rastrowych,

- operacje algebraiczne na obrazach,

- filtracja obrazów,

- mozaikowanie obrazów,

- podstawy klasyfikacji,

- analiza roślinności,

- analiza zmian na obrazach.

Zakres tematów części skaningu laserowego: uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z historią rozwoju technologii skaningu laserowego oraz z technikami pozyskiwania danych LiDAR. Zaprezentowane zostaną źródła danych 3D oraz metody przetwarzania danych w celu ekstrakcji informacji. Zajęcia będą prowadzone w oprogramowaniu LAStools oraz ArcGIS.

- budowa skanerów laserowych,

- parametry nalotu,

- sposoby wizualizacji danych,

- ocena jakości danych,

- filtracja danych,

- klasyfikacja chmury punktów,

- tworzenie rastrowych produktów pochodnych,

- tworzenie wektorowych produktów pochodnych,

- formaty zapisu i wymiany danych,

- zastosowania danych LiDAR.

Stosowane metody dydaktyczne:

- wykład

- wspólne wykonywanie ćwiczeń w oprogramowaniu razem z prowadzącym

- ćwiczenia wykonywane przed komputerem indywidualnie w ramach zajęć i poza nimi

- wykonanie projektu w grupach - wspólne rozwiązywanie problemu

- prezentacja projektu i wspólna dyskusja nad problemem

- dyskusja

Nakład pracy studenta: 11 ECTS = 1 × 25 h = 275 h (w bezpośrednim kontakcie 0,5 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia:

wykład 45 h (N)

ćwiczenia 45 h (N)

projekt 30 h (N)

konsultacje 20 h (N)

Praca własna studentów:

Przygotowanie do egzaminu 40 h (S)

wykonanie ćwiczeń 40 h (S)

wykonanie projektu 40 h (S)

analiza literatury 15 h (S)

Literatura:

Haritage G. L. (Red.), Large A. R. G. (Red.), 2009, Laser scanning for the environmental sciences, Chichester, Wielka Brytania, Wiley-Blackwell.

Wężyk P. (Red), 2014, Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR, Warszawa.

Jensen J.R., 1996. Introductory digital image precessing – a remote sensing perspective. 2ed ed. Prentice Hall.

Lillesand M.T., Kiefer R.W., Chipman J.W., 2004. Remote sensing and image interpretation, 5th edition. Wiley.

Adamczyk J., Będkowski K., 2005. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wyd. SGGW, Warszawa.

ERDAS Field Guide, przewodnik geoinformatyczny, 1998. GEOSYSTEMS Polska, Warszawa.

Sanecki Józef (2006), Teledetekcja. Pozyskiwanie danych, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Strony internetowe:

http://eospso.gsfc.nasa.gov/index.php

http://www.jaxa.jp/index_e.html

http://www.esa.int/esaEO/index.html

http://www.cnes.fr/web/455-cnes-en.php

http://www.space.gc.ca/asc/eng/default.asp

https://directory.eoportal.org/web/eoportal

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U03, K_K05, K_K08

Efekty specjalnościowe: S5_W06, S5_W07, S5_W09, S5_W15, S5_U02, S5_U03, S5_K06

Student zna i rozumie:

- zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego (metody pozyskiwania danych satelitarnych, korekcji danych, wstępnego przetwarzania oraz pozyskiwania informacji tematycznej)

- podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej (pojęcia dotyczące sensorów lotniczych i satelitarnych, pozyskiwania danych teledetekcyjnych, przetwarzania danych)

- podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych (algorytmy używane w teledetekcyjnym przetwarzaniu danych rastrowych oraz LiDAR)

- podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych (algorytmy używane w teledetekcyjnym przetwarzaniu danych rastrowych oraz LiDAR)

- zaawansowane metody przetwarzania, analizowania i archiwizowania

danych przestrzennych (korekcję danych rastrowych, filtrowanie, analizy ilościowe i jakościowe)

Student potrafi:

- wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych (potrafi wybrać odpowiednią metodę wstępnego przetwarzania, analizy tematycznej danych teledetekcyjnych i opracować wynik oraz przeprowadzić proces w oprogramowaniu dedykowanym do przetwarzania danych teledetekcyjnych)

- wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych (potrafi wybrać odpowiednią metodę wstępnego przetwarzania, analizy tematycznej danych teledetekcyjnych i opracować wynik oraz przeprowadzić proces w oprogramowaniu dedykowanym do przetwarzania danych teledetekcyjnych)

- wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych (potrafi opracować wizualizację wyników uzyskanych w oprogramowaniu dedykowanym do przetwarzania danych teledetekcyjnych)

Student jest gotów do:

- działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych (wspólnej dyskusji nad rozwiązaniem problemu)

- działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji geoinformatycznych projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych (wspólnej dyskusji nad rozwiązaniem problemu, wspólnej realizacji projektów geoinformatycznych).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot składa się z trzech modułów.

Ćwiczenia.

Zaliczenie obu modułów ćwiczeń jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Ocena z ćwiczeń składa się ze średniej arytmetycznej ocen z 2 modułów: oceniana będzie dokładność wykonanych ćwiczeń i projektów, aktywność na zajęciach i terminowość oddawania prac oraz kolokwia. Skala ocen będzie dopasowana do punktacji.

Nieobecność na danym ćwiczeniu wymaga indywidualnego umówienia się z prowadzącym i wykonania zaległego ćwiczenia zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.

W przypadku braku zaliczenia ćwiczeń, student nie jest dopuszczony do egzaminu, co skutkuje brakiem zaliczenia całego przedmiotu. W takiej sytuacji niezbędne jest powtórzenie całego przedmiotu w kolejnym cyklu zajęć.

Wykład.

Część wykładowa kończy się egzaminem ustnym, gdzie egzaminatorzy zadają po dwa pytania z każdego modułu. Ocena końcowa z wykładu to średnia arytmetyczna z czterech pytań. Skala ocen będzie dopasowana do punktacji.

Końcowa ocena z przedmiotu jest składową: 2/5 z oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz 3/5 z egzaminu.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska, Adrian Ochtyra
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Adrian Ochtyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie za pomocą narzędzi Google.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska, Adrian Ochtyra
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Adrian Ochtyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)