Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D4BSLO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z rodzajami zagrożeń bezpieczeństwa w społeczności lokalnej wynikających z przestępczości jako zjawiska społecznego. Wprowadzenie do analizy zjawiska na płaszczyźnie fenomenologicznej oraz etiologicznej, a także wskazanie metod zapobiegania tym zagrożeniom.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W toku realizacji przedmiotu przedstawiane są zagadnienia dotyczące zakresu stosowania prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych, związki korelacyjne między poczuciem bezpieczeństwa a przestrzenią oraz podstawowe zasady zapobiegania przestępczości. Omawia się koncepcję działania w ramach community policing oraz sposoby rozwiązywania problemów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na tematyce bezpieczeństwa społeczności lokalnych - rozważanej zarówno w perspektywie prawnej, instytucjonalnej jak i pod kątem analizy wybranych rozwiązań organizacyjnych i inicjatyw społecznych. Część tematów zostanie wzbogacona analizą przypadków oraz analizą dokumentów programowych i aktów prawnych.

Konwersatorium obejmuje następującą szczegółową problematykę:

1. Społeczność lokalna – jej miejsce w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

2. Zagrożenia bezpieczeństwa społeczności lokalnej – kategorie, trendy i wyzwania

3. Zarys instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego funkcjonującego na rzecz społeczności lokalnej

4. Formy angażowania Policji na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych

5. Analiza działalności straży gminnych (miejskich) w Polsce

6. Komercyjny system bezpieczeństwa i jego znaczenie dla społeczności lokalnych

7. Obywatelski system bezpieczeństwa na rzecz społeczności lokalnych

8. Przestępczość w mieście współczesnym I: koncepcje teoretyczne

9. Przestępczość w mieście współczesnym II: analiza przypadków

10. Terroryzm w mieście I: bezpieczeństwo i ochrona antyterrorystyczna przestrzeni publicznej

11. Terroryzm w mieście II: analiza przypadków

12. Związki korelacyjne pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a przestrzenią

13. Wydarzenia o charakterze masowym – implikacje dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych

14. Sposoby rozwiązywania problemów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym

Literatura:

- Bejgier W., Stanejko B., "Ochrona osób i mienia", Warszawa 2012.

- Czapska J.., Krupiarz W. (red.), "Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999

- Czarnecki B., "Przestrzenne aspekty przestępczości. Metoda identyfikacji czynników zagrożeń w przestrzeni miejskiej", Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011

- Dobrowolska-Opała M., "Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2018

- Fehler W. (red.), "Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym", Warszawa 2009,

- Głowacki R., Łojek K., Urban A. (red.), "Wpływ ukształtowania przestrzeni fizycznej na zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom", Szczytno 2008,

- Hasło Community policing, [w:] J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, M. Dobrowolska-Opała (red.), "Encyklopedia Bezpieczeństwa Wewnętrznego", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2021 oraz inne wybrane hasła

- Jasiński A., "Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna – budynek", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013

- Jeffrey C. Ray, "Crime Prevention through Environmental Design", SAGE Publications 1977

- Kelling G. L., Coles C., Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities, Free Press 1998

- Le Bon Gustaw, "Psychologia tłumu", Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2004

- Marciniak E. M., "Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa", [w:] "Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia", Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009

- Marczuk K. P., Zrównoważone społeczności lokalne i ich bezpieczeństwo: doświadczenia państw anglosaskich, "Studia Politologiczne", vol. 34/2014

- Marczuk K.P., Społeczno-przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa wielkich miast: studium przypadku Chicago, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2013, nr 1,

- Newman O., "Defensible space. Crime Prevention Through Urban Design", Macmillan, 1972

- Serafin T., Parszowski S., "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa", Difin, Warszawa, 2011

- Stefański M., Uspołecznienie Policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2007

- Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

- Waszkiewicz P., "Traktat o dobrej prewencji kryminalnej", Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, Warszawa–Newark 2015

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

5. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

7. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

8. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

9. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

10. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Dokumenty:

1. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

2. „Safer Places: Counter Terrorism Supplement – Consultation Document”, Home Office

Efekty uczenia się:

WIEDZA: K_W02, K_W03, K_W04, K_W05

K_W02: Student zna i rozumie rodzaje więzi społecznych funkcjonujących na poziomie społeczności lokalnych, wpływających na bezpieczeństwo członków tych społeczności.

K_W03: Student zna i rozumie rolę człowieka jako podmiotu konstytuującego strukturę społeczności lokalnej oraz tworzącego podstawy jej bezpieczeństwa.

K_W04: Student zna i rozumie rolę administracji rządowej i samorządowej w utrzymywaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

K_W05: Student zna i rozumie konflikty i kryzysy występujące w społecznościach lokalnych oraz mechanizmy ich rozwiązywania.

UMIEJĘTNOŚCI K_U01, K_U03

K_U01: Student potrafi dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii odnośnie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Potrafi także dyskutować we wskazanym obszarze.

K_U03: Student potrafi gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i prezentować informacje w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

KOMPETENCJE K_K05

K_K05: Student jest gotów do obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych związanych z procesami zapewniania bezpieczeństwa społecznościom lokalnym. Dostrzega wzajemne relacje i zależności pomiędzy zaangażowaniem obywateli, administracji publicznej i sektora prywatnego działających na rzecz bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia przedmiotu: test.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dobrowolska-Opała
Prowadzący grup: Magdalena Dobrowolska-Opała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W toku realizacji przedmiotu przedstawiane są zagadnienia dotyczące zakresu stosowania prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych, związki korelacyjne między poczuciem bezpieczeństwa a przestrzenią oraz podstawowe zasady zapobiegania przestępczości. Omawia się koncepcję działania w ramach community policing oraz sposoby rozwiązywania problemów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.

Pełny opis:

W semestrze letnim 2023/2024 konwersatorium obejmuje następującą szczegółową problematykę:

1. Społeczność lokalna – jej miejsce w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

2. Zagrożenia bezpieczeństwa społeczności lokalnej – kategorie, trendy i wyzwania

3. Zarys instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego funkcjonującego na rzecz społeczności lokalnej

4. Formy angażowania Policji na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych

5. Analiza działalności straży gminnych (miejskich) w Polsce

6. Komercyjny system bezpieczeństwa i jego znaczenie dla społeczności lokalnych

7. Obywatelski system bezpieczeństwa na rzecz społeczności lokalnych

8. Przestępczość w mieście współczesnym I: koncepcje teoretyczne

9. Przestępczość w mieście współczesnym II: analiza przypadków

10. Terroryzm w mieście I: bezpieczeństwo i ochrona antyterrorystyczna przestrzeni publicznej

11. Terroryzm w mieście II: analiza przypadków

12. Związki korelacyjne pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a przestrzenią

13. Wydarzenia o charakterze masowym – implikacje dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych

14. Sposoby rozwiązywania problemów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym

15. Podsumowanie zajęć; test zaliczeniowy.

Literatura:

- Bejgier W., Stanejko B., "Ochrona osób i mienia", Warszawa 2012.

- Czapska J.., Krupiarz W. (red.), "Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999

- Czarnecki B., "Przestrzenne aspekty przestępczości. Metoda identyfikacji czynników zagrożeń w przestrzeni miejskiej", Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011

- Dobrowolska-Opała M., "Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2018

- Fehler W. (red.), "Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym", Warszawa 2009,

- Głowacki R., Łojek K., Urban A. (red.), "Wpływ ukształtowania przestrzeni fizycznej na zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom", Szczytno 2008,

- Hasło Community policing, [w:] J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, M. Dobrowolska-Opała (red.), "Encyklopedia Bezpieczeństwa Wewnętrznego", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2021 oraz inne wybrane hasła

- Jasiński A., "Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna – budynek", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013

- Jeffrey C. Ray, "Crime Prevention through Environmental Design", SAGE Publications 1977

- Kelling G. L., Coles C., Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities, Free Press 1998

- Le Bon Gustaw, "Psychologia tłumu", Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2004

- Marciniak E. M., "Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa", [w:] "Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia", Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009

- Marczuk K. P., Zrównoważone społeczności lokalne i ich bezpieczeństwo: doświadczenia państw anglosaskich, "Studia Politologiczne", vol. 34/2014

- Marczuk K.P., Społeczno-przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa wielkich miast: studium przypadku Chicago, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2013, nr 1,

- Newman O., "Defensible space. Crime Prevention Through Urban Design", Macmillan, 1972

- Serafin T., Parszowski S., "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa", Difin, Warszawa, 2011

- Stefański M., Uspołecznienie Policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2007

- Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

- Waszkiewicz P., "Traktat o dobrej prewencji kryminalnej", Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, Warszawa–Newark 2015

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

5. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

7. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

8. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

9. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

10. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Dokumenty:

1. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

2. „Safer Places: Counter Terrorism Supplement – Consultation Document”, Home Office

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)