Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D3DEMOG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student orientuje się w procesach ludnościowych. Posiada wiedzę o badaniach struktury ludności i rozważaniach na temat procesów ludnościowych od starożytności do czasów współczesnych. Orientuje się w zasadach statystyki ludnościowej. Zna informacje o strukturze ludności w poszczególnych regionach świata, Europy i Polski. Umie praktycznie wykorzystać uzyskaną na zajęciach wiedzę (np. w projektowaniu działań z zakresu polityki ludnościowej w skali regionu).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia demograficzne; teorie demograficzne; problemy ludnościowe w ujęciu globalnym; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; rozwój ludności świata i Polski; przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności Polski; procesy migracyjne; kształtowanie procesów demograficznych w ramach polityki ludnościowej; polityka społeczna wobec procesów ludnościowych.

Pełny opis:

Przedmiot demografii, historia myśli demograficznej; teorie demograficzne; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; prognozy demograficzne; globalne problemy ludnościowe; migracje w skali globalnej; polityka ludnościowa; wskaźniki reprodukcji ludności; ruch naturalny ludności w Polsce; ruch przestrzenny ludności w Polsce; struktura społeczno-zawodowa ludności oraz struktura etniczna społeczeństwa Polski; procesy urbanizacji; polityka społeczna wobec problemów ludnościowych.

Literatura:

Sytuacja demograficzna Polski; Raport, RzRL [bieżący]

Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa, [bieżący]

Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa, [bieżący]

J. Balicki, E. Frątczak, Ch. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – oceny. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, Warszawa 2003.

J. Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, WN Scholar, Warszawa 2004

M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, WN Scholar, Warszawa 2004

Eurostat Yearbook [bieżacy]

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student identyfikuje czynniki warunkujące przebieg procesów demograficznych w przeszłości i współcześnie, dostrzega konsekwencje społeczne, ekonomiczne i polityczne procesów demograficznych, potrafi dokonać analizy tabel statystycznych obrazujących przebieg procesów ludnościowych, potrafi wyciągać wnioski z analizy danych statystycznych dotyczących przebiegu procesów demograficznych, potrafi podjąć próbę zaprojektowania działań mających oddziaływać na procesy ludnościowe w skali regionalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy w formie sprawdzianu egzaminacyjnego. Przedmiotem sprawdzianu jest ocena stopnia znajomości pojęć demograficznych oraz podstawowych wartości i tendencji statystycznych w procesach ludnościowych, a także znajomość procesów ludnościowych i potencjalnych działań w ich zakresie.

Praktyki zawodowe:

nie zaplanowano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hut
Prowadzący grup: Paweł Hut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia demograficzne; teorie demograficzne; problemy ludnościowe w ujęciu globalnym; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; rozwój ludności świata i Polski; przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności Polski; procesy migracyjne; kształtowanie procesów demograficznych w ramach polityki ludnościowej; polityka społeczna wobec procesów ludnościowych;

Pełny opis:

Przedmiot demografii, historia myśli demograficznej; teorie demograficzne; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; prognozy demograficzne; globalne problemy ludnościowe; migracje w skali globalnej; polityka ludnościowa; wskaźniki reprodukcji ludności; ruch naturalny ludności w Polsce; ruch przestrzenny ludności w Polsce; struktura społeczno-zawodowa ludności oraz struktura etniczna społeczeństwa Polski; procesy urbanizacji; polityka społeczna wobec problemów ludnościowych.

Literatura:

Sytuacja demograficzna Polski; Raport, RzRL [bieżący]

Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa, [bieżący]

Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa, [bieżący]

J. Balicki, E. Frątczak, Ch. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – oceny. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, Warszawa 2003.

J. Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, WN Scholar, Warszawa 2004

M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, WN Scholar, Warszawa 2004

Eurostat Yearbook [bieżacy]

Uwagi:

Wymagana obecność na zajęciach. Student ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hut
Prowadzący grup: Paweł Hut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia demograficzne; teorie demograficzne; problemy ludnościowe w ujęciu globalnym; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; rozwój ludności świata i Polski; przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności Polski; procesy migracyjne; kształtowanie procesów demograficznych w ramach polityki ludnościowej; polityka społeczna wobec procesów ludnościowych;

Pełny opis:

Przedmiot demografii, historia myśli demograficznej; teorie demograficzne; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; prognozy demograficzne; globalne problemy ludnościowe; migracje w skali globalnej; polityka ludnościowa; wskaźniki reprodukcji ludności; ruch naturalny ludności w Polsce; ruch przestrzenny ludności w Polsce; struktura społeczno-zawodowa ludności oraz struktura etniczna społeczeństwa Polski; procesy urbanizacji; polityka społeczna wobec problemów ludnościowych.

Literatura:

Sytuacja demograficzna Polski; Raport, RzRL [bieżący]

Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa, [bieżący]

Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa, [bieżący]

J. Balicki, E. Frątczak, Ch. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – oceny. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, Warszawa 2003.

J. Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, WN Scholar, Warszawa 2004

M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, WN Scholar, Warszawa 2004

Eurostat Yearbook [bieżacy]

Uwagi:

Wymagana obecność na zajęciach. Student ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych.

Student ma możliwość kontaktu w sprawie zajęć w dowolnym momencie via mail (pawel.hut@uw.edu.pl), niezależnie od czasu wolnego czy świątecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)