Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D4MTBS
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczony I rok studiów pierwszego stopnia na kierunku polityka społeczna. Brak innych formalnych założeń wstępnych. Założenia merytoryczne - znajomość przez studenta podstawowych kategorii nauk społecznych i podstaw logiki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy wiedzy o metodologicznych i metodycznych aspektach badań społecznych. Kształtowanie i rozwijanie

umiejętności warsztatowych w zakresie prowadzenia badań społecznych.

Zakres zagadnień: proces badawczy w naukach społecznych; składniki koncepcji badań; zmienne socjologiczne i ich

wskaźniki; badania jakościowe i wybrane niesondażowe metody badawcze; badania sondażowe; badania przekrojowe,

dynamiczne i pseudodynamiczne; badania całościowe i na próbach badawczych; eksperyment w naukach społecznych;

badania ewaluacyjne.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zaprezentować podstawowe treści dotyczące metodologii i metodyki badań społecznych. Jego tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

Metody i techniki badawcze – nauka o polityce społecznej na tle innych nauk. Typologie badań.

Proces badawczy w naukach społecznych.

Składniki koncepcji badań.

Zmienne socjologiczne i ich wskaźniki

Badania jakościowe i wybrane niesondażowe metody badawcze.

Badania sondażowe.

Badania przekrojowe, dynamiczne i pseudodynamiczne.

Badania całościowe i na próbach badawczych.

Eksperyment w naukach społecznych.

Badania ewaluacyjne.

Ćwiczenia poświęcone są pogłębieniu wiedzy studentów na temat kluczowych składników procesu badawczego w empirycznych badaniach społecznych oraz zdobycie umiejętności warsztatowych w zakresie wybranych metod badawczych – analizy treści i badań sondażowych. Na ćwiczeniach będzie kładziony szczególny nacisk na samodzielną, twórczą pracę studentów oraz na systematyczne zdobywanie wiedzy metodologicznej.

Literatura:

PODSTAWOWA

• E.Babbie, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

• Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i Ska Wydawnictwo, Poznań 2001.

UZUPEŁNIAJĄCA

• R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. PWN, Warszawa 1985.

• S. Nowak, Metodologia badań społecznych. PWN. Warszawa 1985.

• A. Sułek (oprac.), Metody analizy socjologicznej. IS UW, Warszawa 1986.

• B. Szatur-Jaworska (oprac.), Wprowadzenie do metod i technik badań społecznych. Wyd. UW, Warszawa 1988.

• B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej - metody i problemy, Elipsa, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Poprzez realizację przedmiotu student zdobywa podstawową wiedzę metodologiczną z zakresu empirycznych badań społecznych oraz metodyki badań społecznych. Zdobywa też umiejętności w zakresie stosowania wybranych technik badawczych.

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student/ka:

K_W01 zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań w obszarze polityki społecznej – w zakresie warsztatu socjologicznego

K_U01 potrafi – na podstawie badań empirycznych – interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne

K_U04 potrafi zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne w obszarze polityki społecznej, prawidłowo dobierając i stosując odpowiednie metody i narzędzia

K_U06 potrafi tworzyć pisemne raporty z prowadzonych przez siebie badań empirycznych

K_U09 potrafi planować i organizować własną pracę, a także zbudować mały zespół badawczy

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy i zewnętrznych komunikatów z obszaru polityki społecznej odwołujących się do wyników badań empirycznych

K_K02 jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych z obszaru polityki społecznej, wykorzystując zdobytą w czasie studiów wiedzę oraz potrafiąc ją uzupełniać, w tym korzystając ze wsparcia ekspertów, jak też skutecznie współpracując z innymi osobami.

Metody i kryteria oceniania:

Warsztaty: ocena znajomości zalecanej literatury oraz ocena umiejętności samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników, ze szczególnym naciskiem na tworzenie ich koncepcji i narzędzi badawczych; obecność na zajęciach; zaliczenie sprawdzianu wiedzy.

Wymagania egzaminacyjne (egzamin pisemny): znajomość zagadnień omawianych na wykładzie i warsztatach oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Studenci nieobecni na 3 lub więcej wykładach w semestrze są niedopuszczani do egzaminu końcowego i nie uzyskują zaleczenia przedmiotu.

Formą zaliczenia PRZEDMIOTU jest egzamin pisemny. Przedmiotem egzaminu są wiedza i umiejętności przekazywane podczas wykładów i ćwiczeń. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU jest uzyskanie zaliczenia warsztatów oraz obecność na wykładach.

Studenci, którzy szczególnie dobrze zaliczyli ćwiczenia (bardzo dobre oceny ze sprawdzianu i prac) otrzymują stosowny komentarz w USOS, który skutkuje podniesieniem oceny z przedmiotu o 0,5.

WSZYSTKIE OSOBY POWTARZAJĄCE PRZEDMIOT, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWODEM JEST NIEZALICZENIE ĆWICZEŃ (WARSZTATÓW) CZY NIEZDANIE EGZAMINU, MAJĄ OBOWIĄZEK UDZIAŁU W WARSZTATACH I WYKŁADACH NA ZASADACH OGÓLNYCH. O ILE KIEROWNIK STUDIÓW NIE ZDECYDUJE INACZEJ.

Praktyki zawodowe:

PRZEDMIOT NIE JEST POWIĄZANY Z PRAKTYKAMI ZAWODOWYMI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Szatur-Jaworska
Prowadzący grup: Marta Bożewicz, Barbara Szatur-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady i warsztaty badawcze poświęcone są podstawowym aspektom metodologicznym badań społecznych. Podczas zajęć studenci

poznają główne schematy prowadzenia badań oraz ilościowe i jakościowe techniki badawcze. Wykłady wprowadzają studentów w

podstawy wiedzy o metodologicznych i metodycznych aspektach badań społecznych. Ćwiczenia koncentrują się na rozwijaniu

praktycznych umiejętności studentów w zakresie prowadzenia badań. Cały kurs prowadzi do zapoznania studentów z głównymi zasadami

badań społecznych i ukształtowania umiejętności badawczych potrzebnych w dalszej pracy.

Pełny opis:

KONTYNUACJA WARSZTATÓW BADAWCZYCH I WYKŁADÓW Z SEMESTRU ZIMOWEGO.

Wykłady są zaplanowane co dwa tygodnie. Możliwa jest ich kumulacja w pierwszej lub drugiej połowie semestru.

Literatura:

• Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 (lub kolejne dodruki).

• Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

• Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985 (lub następne wydania)

• Leszek A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003 (wyd. 4 zmienione).

• Janet Buttolph Johnson, Henry T.Reynolds, Jason D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Uwagi:

PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM PISEMNYM W SESJI EGZAMINACYJNEJ SEMESTRU LETNIEGO. DO EGZAMINU DOPUSZCZANE SĄ OSOBY, KTÓRE MAJĄ ZALICZONE WARSZTATY I NIE PRZEKROCZYŁY LIMITU NIEOBECNOŚCI NA WYKŁADACH.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)