Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia pracy i organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D3PPIO
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia pracy i organizacji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Program zajęć uwzględnia specyfikę studiów w zakresie organizowania rynku pracy, niektóre przedmioty realizowane w toku studiów są rozwinięciem zagadnień związanych z psychologią pracy i organizacji. W ramach przedmiotu psychologia pracy i organizacji studenci poznają główne obszary zainteresowań tego działu psychologii stosowanej ujęte w kilka bloków tematycznych, jak: reguły życia społecznego i funkcjonowania człowieka w środowisku pracy; psychologiczne aspekty działania organizacji; dopasowanie człowieka do środowiska pracy i satysfakcja z pracy. Celem zajęć jest poznanie czynników, które mają wpływ na sprawność działania organizacji i dobrostan ludzi z nią związanych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie psychologicznych aspektów środowiska pracy i możliwości oddziaływania na ten obszar, aby poprawić efektywność i satysfakcję ludzi z pracy. Zajęcia koncentrują się wokół zagadnień dopasowania człowieka do miejsca pracy i zapobiegania problemom psychologicznym związanym z miejscem pracy oraz psychologicznych aspektów funkcjonowania organizacji. Omawiane są między innymi takie zagadnienia jak: metody badawcze wykorzystywane w psychologii organizacji i pracy, systemy motywacyjne, planowanie ścieżki kariery zawodowej i rozwoju kompetencji; rozpoznawanie i eliminowanie przyczyn zakłóceń relacji interpersonalnych w sytuacji pracy; kultura i zmiany w organizacji; stres i patologie pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Pełny opis:

W ramach psychologii pracy i organizacji będą omawiane następujące zagadnienia:

1. Historia i obszary zainteresowań psychologii pracy i organizacji.

2. Metody i techniki badawcze w psychologii pracy i organizacji.

3. Możliwości i ograniczenia człowieka w środowisku pracy. Procesy poznawcze, percepcja i błędy poznawcze. Stereotypy w miejscu pracy. Organizacyjne koszty uprzedzeń i dyskryminacji. Znaczenie pracy w życiu człowieka.

4. Analiza pracy. Cele badania pracy, narzędzia do analizy pracy, trafność analizy pracy.

5. Dobór i ocena pracowników. Rekrutacja i selekcja. Diagnoza psychologiczna w psychologii pracy.

6. Kompetencje jako podstawa polityki personalnej. Dopasowanie kompetencyjne człowieka do pracy.

7. Rozwój zawodowy pracowników. Ocena pracy. Szkolenia.

8. Motywacja do pracy. Systemy motywacyjne i rozwojowe.

9. Satysfakcja z pracy. Przegląd teorii i badań. Pomiar jakości życia w pracy. Równowaga między życiem a pracą - work-life balance.

10. Ergonomia i architektura miejsca pracy. Psychologia inżynieryjna.

11. Komunikacja w organizacji. Rozpoznawanie i eliminowanie przyczyn zakłóceń relacji interpersonalnych w sytuacji pracy. Narzędzia komunikacji w organizacji i ich efektywność.

12. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

13. Struktura, rozwój i zmiana w organizacji. Kształtowanie się organizacji. Modele zarządzania procesem zmiany w organizacji.

14. Kierowanie i przywództwo w organizacjach. Pojęcia przywództwa, władzy i kierowania. Wybrane teorie.

15. Kultura organizacyjna. Klimat organizacji. Typologie kultur organizacyjnych. Sposoby badania klimatu i kultury organizacyjnej.

16. Postawy i zachowania organizacyjne. Dysfunkcje i patologie w organizacjach. Przemoc w miejscu pracy, mobbing, pracoholizm, dyskryminacja.

17. Stres w pracy i wypalenie zawodowe. Przeciwdziałanie psychologicznemu obciążeniu pracą.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Schultz, D., Schultz, S.E.(2002) Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa: PWN

Ratajczak, Z. (2007) Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: PWN

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (2006) Psychologia społeczna, Poznań: Zysk i S-ka. (Rozdziały: 3-8, 11,13).

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę na temat:

- obszarów zainteresowań psychologii organizacji i pracy;

- czynników związanych z dopasowaniem człowieka do pracy i satysfakcją z pracy;

- doboru i rozwoju zawodowego pracowników, systemów motywacyjnych,

- ergonomii miejsca pracy;

- specyfiki funkcjonowania organizacji - komunikacji w organizacji, rozwiązywania konfliktów, kultury i klimatu organizacji, rozwoju i zmian w organizacji, postaw organizacyjnych;

- zapobiegania wypaleniu zawodowemu i patologiom w miejscu pracy.

Student potrafi:

- identyfikować czynniki wpływające na dopasowanie człowieka do środowiska pracy;

- tworzyć charakterystyki stanowisk pracy;

- rozpoznawać warunki wpływające na obciążenie pracownika na stanowisku pracy;

- identyfikować czynniki umożliwiające dobre współdziałanie oraz przyczyny problemów w organizacji, a także źródła stresu i jego skutki;

- zaproponować rozwiązania służące podniesieniu satysfakcji z pracy oraz poprawie funkcjonowania organizacji;

Student rozwija następujące kompetencje i postaw:

- ma świadomość złożoności problemów związanych z diagnozą i interwencją w środowisku pracy;

- dostrzega wpływ cech indywidualnych człowieka warunkujących dobre funkcjonowanie na danym stanowisku;

- dostrzega związek między środowiskiem pracy, doborem pracowników a ich efektywnością, bezpieczeństwem i satysfakcją z pracy;

- szanuje odmienność światopoglądową innych osób oraz ich różnorodność.

- docenia rolę przestrzegania zasad etyki w środowisku pracy.

W ramach przedmiotu studenci realizują następujące efekty uczenia się określone w programie studiów:

W zakresie wiedzy, student zna i rozumie:

K_W02 - więzi społeczne budowane w kontekście wykonywanej pracy, a także powstające na ich fundamencie normy i reguły życia społecznego.

K_W05 - w praktyce narzędzia pozyskiwania danych na temat wytwarzanych w kontekście pracy więzi społecznych, norm i reguł oraz tworzonych przez nie instytucji, struktur i organizacji.

W zakresie umiejętności, student potrafi:

K_U08 - zbudować zespół zadaniowy, planować i organizować jego pracę oraz współpracować aktywnie z innymi osobami.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach.

Test.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kordas-Surowiec
Prowadzący grup: Mariola Kordas-Surowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Program zajęć uwzględnia specyfikę studiów w zakresie organizowania rynku pracy, niektóre przedmioty realizowane w toku studiów są rozwinięciem zagadnień związanych z psychologią pracy i organizacji. W ramach przedmiotu psychologia pracy i organizacji studenci poznają główne obszary zainteresowań tego działu psychologii stosowanej, ujęte w dwa bloki tematyczne - dopasowanie człowieka do środowiska pracy i satysfakcja z pracy oraz psychologiczne aspekty funkcjonowania organizacji. Celem zajęć jest zrozumienie na czym polega dopasowanie człowieka do środowiska pracy i jakie czynniki mają wpływ na satysfakcje z pracy, a także jak zwiększać sprawność działania organizacji i dobrostan ludzi z nią związanych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu psychologia pracy i organizacji będą omawiane następujące zagadnienia:

1. Obszary zainteresowań psychologii pracy i organizacji. Aspekty organizacji diagnozowane przez psychologów. Techniki i metody badawcze w psychologii pracy i organizacji.

DOPASOWANIE CZŁOWIEKA DO ŚRODOWISKA PRACY I SATYSFAKCJA Z PRACY

2. Możliwości i ograniczenia człowieka w środowisku pracy. Procesy poznawcze, percepcja i błędy poznawcze. Stereotypy w miejscu pracy. Organizacyjne koszty uprzedzeń i dyskryminacji. Znaczenie pracy w życiu człowieka.

3. Analiza pracy. Cele badania pracy, narzędzia do badania pracy, trafność analizy pracy.

4. Dobór i ocena pracowników. Rekrutacja i selekcja. Diagnoza psychologiczna w psychologii pracy.

5. Kompetencje jako podstawa polityki personalnej. Dopasowanie kompetencyjne człowieka do pracy.

6. Rozwój zawodowy pracowników. Szkolenia.

7. Motywacja do pracy. Systemy motywacyjne i rozwojowe.

8. Satysfakcja z pracy. Przegląd teorii i badań. Pomiar jakości życia w pracy. Równowaga między życiem a pracą - work-life balance.

9. Ergonomia i architektura miejsca pracy. Psychologia inżynieryjna.

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI

10. Komunikacja w organizacji. Rozpoznawanie i eliminowanie przyczyn zakłóceń relacji interpersonalnych w sytuacji pracy. Narzędzia komunikacji w organizacji i ich efektywność.

11. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

12. Struktura, rozwój i zmiana w organizacji. Kształtowanie się organizacji i zarządzanie procesem zmiany w organizacji.

13. Kierowanie i przywództwo w organizacjach. Pojęcia przywództwa, władzy i kierowania. Wybrane teorie.

14. Kultura i klimat organizacji. Postawy i zachowania organizacyjne.

15. Dysfunkcje w organizacjach. Przemoc, mobbing, pracoholizm, dyskryminacja.

16. Stres w pracy i wypalenie zawodowe. Przeciwdziałanie psychologicznemu obciążeniu pracą.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Schultz, D., Schultz, S.E.(2002) Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa: PWN

Ratajczak, Z. (2007) Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: PWN

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (2006) Psychologia społeczna, Poznań: Zysk i S-ka. (Rozdziały: 3-8, 11,13).

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)