Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D5PRDY
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej, pod względem technicznym i merytorycznym. Omawiane są zasady dotyczące przypisów, bibliografii, cytowania, umieszczania w pracy grafik, map, tabel, spisu, treści wykazów, itp. Studenci nabywają również umiejętności dotyczący pozyskiwania źródeł i ich selekcji, strukturyzowania analizy.

Pełny opis:

Opis problematyki seminariów licencjackich;

Dr Anita Oberda-Monkiewicz

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie. Relacje międzyamerykańskie (historia i współczesność). System międzyamerykański. USA a Ameryka Łacińska. Integracja polityczno-gospodarcza w zachodniej hemisferze. Problemy bezpieczeństwa zachodniej hemisfery. Stosunki Polski z państwami Ameryki Łacińskiej. Polityka państw andyjskich. Wojna domowa w Kolumbii. Populizm latynoamerykański. Współpraca energetyczna w zachodniej hemisferze. Wojna z komunizmem w Ameryce Łacińskiej. Krucjata antyterrorystyczna na zachodniej półkuli. Polityka migracyjna USA. Polityka antynarkotykowa Stanów Zjednoczonych oraz państw latynoamerykańskich. Problem dysproporcji rozwojowych (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Rewolucje latynoamerykańskie. Konflikty w Ameryce Łacińskiej. Współpraca iberoamerykańska.

Dr Barbara-Regulska Ingielewicz

Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych, stosunki gospodarcze USA z poszczególnymi regionami, strategie przedsiębiorstw międzynarodowych, kulturowe aspekty biznesu

Dr Marek Tabor

Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozbrojenie, kontrola zbrojeń, środki budowy zaufania – porozumienia rozbrojeniowe. Polityka zagraniczna państw – aspekty polityczno – wojskowe. Problemy globalne współczesnego świata.

Dr hab. Sylwester Gardocki

Współczesne międzynarodowe stosunki handlowe – aspekty prawne. Międzynarodowe prawo prywatne. Międzynarodowe prawo handlowe.

Prof. dr hab Marcin Gawrycki

Seminarium jest poświęcone zagadnieniom związanym ze stosunkami politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi państw Południa, w szczególności krajów Ameryki Łacińskiej. Poruszane są zagadnienia zarówno historyczne, jak i współczesne. Istotnym problemem są także relacje Południe-Południe oraz Północ-Południe (np. stosunki UE z krajami Południa). Oddzielnym zagadnieniem są stosunki międzynarodowe na zachodniej półkuli (USA-Ameryka Łacińska) oraz polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych.

Dr hab. Małgorzata Mizerska-Wrotkowska

Hiszpania w stosunkach międzynarodowych i na forum UE; polityka zagraniczna państw europejskich; organizacje międzynarodowe w Europie; prawo dyplomatyczne i konsularne; protokół dyplomatyczny; prawo międzynarodowe publiczne; prawa człowieka.

Dr hab. Irena Rysińska

Organizacje międzynarodowe powszechne i regionalne, w tym m. in. : ONZ, organizacje wyspecjalizowane systemu NZ, Unia Europejska – instytucje, polityki, działalność, NATO, Rada Europy, Unia Afrykańska Organizacja Państw Amerykańskich, OECD; globalne kwestie społeczne, takie jak ubóstwo, mieszkalnictwo, problemy ludnościowe, rozwoju społeczno-gospodarczego, międzynarodowa ochrona praw kobiet i dzieci, ludności tubylczej; międzynarodowe stosunki polityczne ( zagadnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, państwo w stosunkach międzynarodowych, suwerenność)

Prof dr hab. Mirosław Sułek

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wojna gospodarcza i sankcje ekonomiczne. Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa. Militarne podstawy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w regionie. Kontrola zbrojeń i rozbrojenia. Studia strategiczne. Szacunki i pomiar potęgi jednostek politycznych (potęgometria). Analizy geopolityczne. Globalny i regionalny układ sił. Analiza interesów państw. Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych. Relacje między gospodarką a polityką. Wartości moralne w polityce międzynarodowej. Prognozowanie międzynarodowe. Organizacja i zarządzanie. Prakseologia (teoria sprawnego działania).

Dr Kamil Ławniczak

System instytucjonalny Unii Europejskiej; podejmowanie decyzji w UE; legitymizacja władzy w UE i demokracja na poziomie ponadnarodowym; zastosowanie teorii integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych; koncepcje polityczne integracji; działania UE w zakresie polityki równościowej i antydyskryminacyjnej; polityka UE w sektorze TIK. Mile widziane wszelkie prace z badaniami empirycznymi, zwłaszcza z wykorzystaniem metod jakościowych.

Dr hab. Dorota Heidrich

Organizacje międzynarodowe (w tym organizacje pozarządowe). Migracje międzynarodowe. Uchodźcy. Odpowiedzialność karna jednostek w prawie międzynarodowym. Międzynarodowe trybunały karne. Problemy krajów rozwijających się, zwłaszcza krajów Afryki. Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne.

Dr Anna Solarz

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie. Polityka zagraniczna Izraela i innych państw regionu. Religia i etyka w stosunkach międzynarodowych. Dialog międzyreligijny. Problem fundamentalizmu religijnego. Stolica Apostolska i inne podmioty religijne w stosunkach międzynarodowych. Problemy kultury i tożsamości kulturowej w stosunkach międzynarodowych. Międzynarodowe stosunki polityczne, polityka zagraniczna, teoria stosunków międzynarodowych.

Doc. dr Bohdan Kaczmarek

Problematyka organizacji i zarządzania oraz mechanizmów władzy i polityki na różnych poziomach organizacji życia społecznego, relacji polityki i ekonomiki, władzy i własności i ich osadzenia i uwikłania w sprzecznościach globalnego systemu-świata. Zastosowanie paradygmatu krytycznego do badania polityki, władzy i zarządzania. Rola polityczna transnarodowych korporacji oraz różnych agregatów, kompleksów i multipleksów interesów. Teoretyczne i metodologiczne problemy badania współczesnych zjawisk w sferze polityki i organizacji.

Literatura:

- Wójcicki, Prace i egzaminy dyplomowe, 2006

- Waldemar Wołupik, Jak napisać pracę dyplomową?, 2007

- Edward Haliżak, Roman Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006;

- Marek Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006;

- Janusz Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006;

- Stanisław Parzymies, Irena Popiuk-Rysińska (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1998;

- Stanisław Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2004;

- Ryszard Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje - struktury - funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004;

- Stanisław Bieleń (opr.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza

zna zasady pisania prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe;

zna cechy charakteryzujące tekst naukowy oraz potrafi go odróżnić od innych tekstów;

jest przygotowany do napisania pracy licencjackiej w ramach seminarium licencjackiego.

Umiejętności

potrafi określić obszar interesującej go tematyki badawczej;

potrafi wyszukać źródła bibliograficzne adekwatne do wybranego obszaru badań, ocenić ich przydatność, odnaleźć w nich potrzebne informacje i cytować je;

Kompetencje:

jest świadomy kwestii etycznych, wynikających z prowadzenia badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w oparciu o plan pracy oraz opis założeń pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wróbel
Prowadzący grup: Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Sylwester Gardocki, Marcin Gawrycki, Bohdan Kaczmarek, Elżbieta Kossewska, Wiesław Lizak, Anna Materska-Sosnowska, Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Anita Oberda-Monkiewicz, Barbara Regulska-Ingielewicz, Anna Solarz, Piotr Śledź, Kinga Torbicka, Iwona Wyciechowska, Jakub Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)