Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia, kultura i cywilizacja państw Południa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2HKPP-SRG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia, kultura i cywilizacja państw Południa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności SRG
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma charakter propedeutyczny i jego celem jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat specyfiki kulturowo-cywilizacyjnej krajów globalnego Południa oraz wprowadzenie do ich historii.

Skrócony opis:

Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych – historyczne czynniki odrębności. Procesy historyczne kształtujące tożsamość

regionów zaliczanych do Południa. Kolonializm, dekolonizacja, postkolonializm. Cywilizacje Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej – specyfika,

granice, tożsamość. Społeczne, kulturowe i gospodarcze uwarunkowania procesów zmian cywilizacyjnych.

Pełny opis:

1. Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych - cechy, specyfika, kryteria wyodrębnienia

2. Historyczne przesłanki odrębności

3. Tożsamość regionalna państw Południa (regiony, subregiony) - ich specyfika

4. Cywilizacje Azji Wschodniej

5. Cywilizacja Azji Południowej

6. Cywilizacje Bliskiego Wschodu (Azji Zachodniej)

7. Cywilizacje Afryki

8. Cywilizacje Ameryki Łacińskiej

9. Kolonializm i jego rola w procesie kształtowania tożsamości regionów pozaeuropejskich

10. Czynniki zmian cywilizacyjnych - społeczne, kulturowe, religijne, gospodarcze

Literatura:

A.L. Basham, Indie, Warszawa 2000

P. Curtin, S. Feierman, L. Thompson, J. Vansina, HIstoria Afryki, Gdańsk 2003

J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2001

J.K. Fairbank, Histora Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996

A. Gordon, Nowożytna historia Japonii, Warszawa 2010

M. Granet, Cywilizacja chińska, Warszawa 1995

M. Grant, Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1991

A. Hourani, Historia Arabów, Gdańsk 1995

J. Kieniewicz,Historia Indii, Wrocław 2003

A. Krasnowolska (red.), Historia Iranu, Wrocław 2010

B. Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003

T. Łepkowski (red.), Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. I-III, Warszawa 1977, 1979, 1983

A. Mez Renesans islamu, Warszawa 1994

J.P. Roux, Historia Turków, Gdańsk 2003

M. Tymowski, Historia Mali, Wrocław 1979

J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, Wrocław 2004

J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wrocław 2010

Efekty uczenia się:

Student powinien posiadać wiedzę o specyfice, tożsamości i znaczeniu - historycznym i współczesnym - poszczególnych cywilizacji w ramach globalnego Południa.

Student powinien umieć wskazać specyficzne cechy decydujące o odrębności poszczególnych cywilizacji. Powinien także umieć krytycznie oceniać informacje i źródła naukowe analizujące procesy polityczne, gospodarcze i kulturowe w państwach Południa.

S4_W01, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_U01, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_K01, S4_K02

Metody i kryteria oceniania:

Test, projekt

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Lizak, Bogusław Zaleski
Prowadzący grup: Wiesław Lizak, Bogusław Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych - cechy, specyfika, kryteria wyodrębnienia

2. Historyczne przesłanki odrębności

3. Tożsamość regionalna państw Południa (regiony, subregiony) - ich specyfika

4. Cywilizacje Azji Wschodniej

5. Cywilizacja Azji Południowej

6. Cywilizacje Bliskiego Wschodu (Azji Zachodniej)

7. Cywilizacje Afryki

8. Cywilizacje Ameryki Łacińskiej

9. Kolonializm i jego rola w procesie kształtowania tożsamości regionów pozaeuropejskich

10. Czynniki zmian cywilizacyjnych - społeczne, kulturowe, religijne, gospodarcze

Literatura:

A.L. Basham, Indie, Warszawa 2000

P. Curtin, S. Feierman, L. Thompson, J. Vansina, HIstoria Afryki, Gdańsk 2003

J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2001

J.K. Fairbank, Histora Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996

A. Gordon, Nowożytna historia Japonii, Warszawa 2010

M. Granet, Cywilizacja chińska, Warszawa 1995

M. Grant, Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1991

A. Hourani, Historia Arabów, Gdańsk 1995

J. Kieniewicz,Historia Indii, Wrocław 2003

A. Krasnowolska (red.), Historia Iranu, Wrocław 2010

B. Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003

T. Łepkowski (red.), Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. I-III, Warszawa 1977, 1979, 1983

A. Mez Renesans islamu, Warszawa 1994

J.P. Roux, Historia Turków, Gdańsk 2003

M. Tymowski, Historia Mali, Wrocław 1979

J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, Wrocław 2004

J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wrocław 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)