Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konflikty i spory w Ameryce Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D3KSAL-SRG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konflikty i spory w Ameryce Łacińskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności SRG
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot mający na celu pogłębienie tematyki związanej z historią polityczną i społeczną, sytuacją gospodarczą oraz kulturą regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów w XX i XXI wieku. Podczas zajęć omówione zostaną różne konflikty oraz spory obecne w tym regionie, które w istotny sposób wpływają na sposób kształtowania się współczesnego społeczeństwa.

Pełny opis:

Ameryka Łacińska często jest postrzegana przez pryzmat powszechnie funkcjonujących stereotypów, kojarzona z przemocą i ruchami partyzanckimi z jednej strony, albo z niewydolnością gospodarczą z drugiej. Celem przedmiotu jest identyfikacja i wyjaśnienie wciąż toczących się, jak i dawno minionych, sporów związanych z sytuacją polityczną, gospodarczą i społeczną, które wpływają na taki właśnie sposób odbierania tego regionu, pomimo jego wielopłaszczyznowego zróżnicowania.

Tematyka zajęć:

1. Kryzys demokracji w Ameryce Łacińskiej? – nierówności, kultura polityczna i tematyka konfliktów.

2. Argentyna – jak ruch społeczny wywalczył prawo do aborcji.

3. Brazylia – prawicowy populizm czy powrót Partii Pracujących?

4. Salwador – kraj krwią i bitcoinem płynący.

5. Boliwia – era post-Evo?

6. Kolumbia – wojny domowej ciąg dalszy?

7. Chile – ile kosztuje wykształcenie?

8. Wenezuela – kraj na skraju zapaści.

9. Meksyk – kto tak naprawdę płaci za mur?

10. Peru – długa historia skandali korupcyjnych.

11. Nikaragua – nowe starego początki.

12. Opracowanie tematycznej mapy konfliktów w Ameryce Łacińskiej.

13. Prezentacja tematycznej mapy konfliktów w Ameryce Łacińskiej.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Gocłowska-Bolek, J. (2019). Panorama wyborcza Ameryki Łacińskiej w 2019 roku. Nowe wyzwania, stare problemy? OAP UW. Warszawa.

Lektury dodatkowe:

Hellinger, D. C. (2011). Comparative politics of Latin America: Democracy at last?. Routledge.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- posiada podstawową wiedzę z zakresu historii politycznej i społecznej regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów;

- potrafi wyróżnić tematykę najważniejszych w XX oraz XXI wieku konfliktów politycznych, społecznych i gospodarczych Ameryki Łacińskiej oraz potrafi wskazać ich przyczyny i skutki;

- rozumie działanie mechanizmów kształtujących współczesne społeczeństwo latynoamerykańskie;

- potrafi skutecznie korzystać z różnych źródeł naukowych oraz obiektywnie analizować informacje w nich zawarte;

- potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w celu wyjaśnienia zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy – 50%

Prezentacja – 25%

Obecność i aktywność na zajęciach – 25%

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kałaska
Prowadzący grup: Maciej Kałaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)