Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1MI2
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEMen
Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki specjalności MSEM
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

analiza matematyczna na podstawowym poziomie (funkcje wielu zmiennych, rachunek różniczkowy, optymalizacja funkcji jednej i wielu zmiennych, maksymalizacja przy ograniczeniu)

Założenia wstępne

Mikroekonomia A

Analiza Matematyczna


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych z podażową stroną rynku. Kurs będzie zaliczany na podstawie następujących elementów: ocena z ćwiczeń (30%), egzamin końcowy (70%). Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru, sprawdzającego stopień opanowania niezbędnego materiału teoretycznego i praktycznego.

Pełny opis:

1. Technologia 1 (czynniki produkcji, funkcja produkcji, krótki / długi okres, produktywność czynników, izokwanty, MRTS)

2. Technologia 2 (przychody skali, elastyczność technicznej substytucji czynników, izokliny, własności funkcji produkcji)

3. Koszty 1 (koszty księgowe, koszty ekonomiczne, koszty utopione, koszty alternatywne, funkcja kosztów, krótki / długi okres, przychody skali, przychody zakresu, krzywa uczenia się)

4. Koszty 2 (optymalny wybór producenta – minimalizacja kosztów, izokoszta, popyt warunkowy, ścieżka ekspansji, optymalny podział produkcji)

5. Maksymalizacja zysku (firma konkurencyjna, optymalny wybór producenta – maksymalizacja zysków, dualność wyboru producenta, wybór czynników produkcji, przerwanie produkcji w krótkim / długim okresie)

6. Model konkurencji doskonałej (założenia, podaż firmy w krótkim / długim okresie, zyski firmy konkurencyjnej, równowaga długookresowa, elastyczność podaży, nadwyżka producenta, efektywność)

7. Monopol (założenia, analiza monopolu, elastyczność popytu a cena, narzut, siła monopolu – pomiar i źródła, monopol wielozakładowy, koszty społeczne istnienia monopolu, regulacja monopolu, monopol naturalny)

8. Praktyki monopolistyczne (dyskryminacja cenowa I, II, III stopnia, monopol na kilku rynkach, taryfy dwuczęściowe, peak-load pricing, sprzedaż wiązana – bundling, tying)

9. Teoria gier 1 (podstawowe pojęcia, strategie dominujące / zdominowane, strategie racjonalizowane, równowaga Nasha, strategie mieszane, gry powtarzalne, gry ewolucyjne, gry sekwencyjne, funkcje reakcji, typowe przykłady gier)

10. Teoria gier 2 (wiarygodność, równowaga doskonała, aukcje)

11. Oligopol 1 (konkurencja monopolistyczna, model łamanej krzywej popytu, model Cournot, model Bertranda)

12. Oligopol 2 (model Stackelberga, model przywództwa cenowego, konkurencyjny skraj, kartel, stabilność kartelu)

13. Oligopol 3 (produkt heterogeniczny w modelu Cournot i Bertranda, blokowanie wejścia w modelu Stackelberga, metody uwiarygodniania strategii)

14. Oligopol 4 (modele lokalizacyjne, model Hotellinga)

15. Podsumowanie materiału

Literatura:

zalecane podręczniki:

podstawowe

• Varian, H. R., Intermediate Microeconomics with Calculus: A Modern Approach, Norton, 2014

uzupełniające

• Varian, H., Mikroekonomia, Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, ed. 4

• Perloff, J. M., Microeconomics: Theory and Applications with Calculus, Prentice Hall, 2013

• Nicholson, W., Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Cengage Learning, 2011, ed. 11

• Besanko, D., R. R. Braeutigam, Microeconomics, Wiley, 2010, ed. 4

• Browning, E. K., Zupan M. A., Microeconomics: Theory and Applications, Wiley, 2011, ed. 11

uzupełniające ('beletrystyka')

• Pindyck, R., D. Rubinfeld, Microeconomics, Prentice Hall, 2012, ed. 8

• Mansfield, E., G. Yohe, Microeconomics: Theory and Applications, Norton, 2004, ed. 11

• Hubbard, G., A. O'Brien, Microeconomics, 2012, ed. 4

• O'Sullivan, A., S. Sheffrin, S. Perez, Microeconomics: Principles, Applications, and Tools, Prentice Hall, 2011, ed. 7

• McConnell, C., S. Brue, S. Flynn, Microeconomics, Irwin/McGraw-Hill, 2014, ed. 20

• Case, K., R. Fair, S. Oster, Principles of Microeconomics, Prentice Hall, 2011, ed. 9

uzupełniające (‘hardcore’)

• Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995

• Jehle, G. A., P. J. Reny, Advanced Microeconomic Theory, Addison Wesley, 2011, ed. 3

• Varian, H. R., Microeconomic Analysis, Norton., 1992, ed. 3

uzupełniające (‘na kłopoty z analizą matematyczną’)

• Sydsater, K., P. Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2012, ed. 4

• Sydsater, K., P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom, Further Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2008, ed. 2

zbiory zadań

• Bergstrom, T., H. Varian, Mikroekonomia, ćwiczenia, PWN 2003

• Varian, H., T. Bergstrom, Workouts in intermediate microeconomics: For intermediate microeconomics and intermediate microeconomics with calculus, ninth edition, Norton, 2014

• testy – dostępne na stronie przedmiotu

• dodatkowe materiały przygotowujące do egzaminu – dostępne na stronie przedmiotu

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią producenta w ramach teorii mikroekonomii. Pomyślne zakończenie kursu daje podstawy do teoretycznej i praktycznej analizy zjawisk rynkowych w oparciu o solidną wiedzę mikroekonomiczną na pozioime średniozaawansowanym.

KK03, KW01, KW02, KU01, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia B odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego.

1.1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.

1.2. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 50% możliwych punktów.

1.3. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie następującego wzoru:

0,7·(procentowy wynik z egzaminu) + 0,3·(0,25·(ocena z ćwiczeń) - 0,25)

Wyjaśnienie: wynik z egzaminu liczy się z wagą 70%, ocena z ćwiczeń z wagą 30% (3 z ćwiczeń zapewnia 50%, a 5 – 100% możliwych do uzyskania punktów z ćwiczeń).

1.4. Egzamin:

1.4.1. Ma formę testu jednokrotnego wyboru.

1.4.2. Za błędne odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne, w wysokości zapewniającej zerową wartość oczekiwaną udzielania losowych odpowiedzi (‘strzelania’).

2. Inne zasady

2.1. Możliwe terminy organizacji kolokwiów i egzaminów określa regulamin WNE UW, w szczególności – planowany okres sesji i sesji poprawkowej określony w Kalendarzu Akademickim WNE.

2.2. Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego, a studentów każdej grupy ćwiczeniowej – wspólny termin kolokwium i kolokwium poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia (taka ewentualność możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko decyzją Dziekana).

2.3. Nieobecność na egzaminie lub kolokwium w oznaczonym terminie jest równoznaczna z jego niezaliczeniem (NK).

2.4. Zajęcia w języku angielskim realizują ten sam program i podlegają tym samym zasadom zaliczenia. Egzamin dla studentów polsko i angielskojęzycznych organizowany jest wspólnie – istnieje możliwość wyboru wersji językowej egzaminu.

2.5. Obowiązuje zasada ‘0 tolerancji dla ściągania’

2.6. Obowiązująca skala ocen:

wynik (%) ocena

<50-60) 3

<60-70) 3,5

<70-80) 4

<80-90) 4,5

<90-100) 5

100 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wilamowski
Prowadzący grup: Ewa Aksman, Magdalena Brzozowicz, Bartosz Jusypenko, Natalia Starzykowska, Marta Sylwestrzak, Maciej Wilamowski, Katarzyna Zagórska, Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zagórska, Ewa Zawojska
Prowadzący grup: Ewa Aksman, Magdalena Brzozowicz, Olimpia Markiewicz, Natalia Starzykowska, Marta Sylwestrzak, Katarzyna Zagórska, Ewa Zawojska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)