Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ageing Society and the Economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS30
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ageing Society and the Economy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium będzie poświęcone studiom nad gospodarczymi i społecznymi zmianami wynikającymi ze starzenia się populacji. Proces ten już wpływa, albo będzie wpływał na wszystkie aspekty naszego życia. Nie chodzi tylko o kwestie związane z pracą i emeryturą; powinniśmy rozpatrzeć również wiele innych zagadnień, od zdrowia i relacji rodzinnych po wzorce konsumpcji i tworzenie nowych rynków. Tak szeroki zakres zagadnień oznacza, że seminarium jest przeznaczone dla studentów wszystkich kierunków i specjalności, którzy są zainteresowani badaniem efektów starzenia się w ich dziedzinie. W czasie seminariów studenci zyskają wiedzę na temat starzenia się populacji i nauczą się jak prowadzić badanie naukowe, aby napisać pracę magisterską. Ocena będzie zależała od postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Tematy seminarium zależą do zainteresowań studentów. Główne zagadnienia, spośród których wybierają studenci, to między innymi:

1. Zmiany w zachowaniach indywidualnych i relacjach społecznych,

2. Zabezpieczanie środków niezbędnych do utrzymania się w podeszłym wieku,

3.Problemy z finansowaniem wsparcie dla osób starszych przez sektor publiczny,

4.Zmiany na rynku pracy,

5. Reformy systemów emerytalnych,

6. Tworzenie nowych rynków, zmiany popytu na dobra i usługi,

7. Itd.

Literatura:

W ramach seminarium nie ma wymaganej literatury. Dobór pozycji do przeczytania będzie zależał od zainteresowań studentów. Przykładowa literatura obejmuje:

Atkinson A.B. (1999), The Economic Consequences of Rolling Back the Welfare State, The MIT Press

Auerbach A.J., M.S. Feldstein (eds.), Handbook of Public Economics, Elsevier, North-Holland

Averting the Old Age Crisis. A World Bank Policy Research Report (1994), Oxford University Press.

Barr N., P. Diamond (2008), Reforming Pensions. Principles and Policy Choices, Oxford University Press

Clark, R.L., R.V. Burkhauser, M. Moon, J.F. Quinn, T.M. Smeeding (2004), The Economics of an Aging Society, Blackwell Publishing, Oxford

Gruber Jonathan, David A. Wise (eds.) , Social Security and Retirement around the World, The University of Chicago Press, Chicago 1999

Efekty uczenia się:

a) Wiedza

1. Student ma wiedzę o starzeniu się populacji i jego konsekwencjach dla społeczeństwa, gospodarki i pastwa

2. Student zna metody i narzędzia używane do analizy procesu starzenia się i jego konsekwencji .

b) Umiejętności

1. Student potrafi modelować, analizować i interpretować społeczne i ekonomiczne procesy wynikające ze starzenia się populacji

2. Student wykorzystuje wiedzę uzyskaną w czasie studiów i swoje własne analizy do rozwiązywania problemów badawczych

3. Student potrafi przeprowadzić analizę ekonometryczną, dokonać wyboru danych, zaprezentować wyniki badania i spisać je w formie pracy magisterskiej

c) Kompetencje społeczne

1. Student jest w stanie zdefiniować priorytety procesu badawczego

2. Student jest w stanie zdobywać i podnosić swoją wiedzę i umiejętności

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium jest zaliczone, jeżeli student złoży pracę magisterską i zostanie ona zaakceptowane przez promotora. W semestrze zimowym zaliczenie jest na podstawie postępów studenta i prezentacji wygłoszonej na seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)