Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakładanie i prowadzenie firmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW720
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zakładanie i prowadzenie firmy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia I stopnia EP - moduł A (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczący zakładania i prowadzenia firmy pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia samodzielnego przedsiębiorstwa i poznanie podstawowych zasad funkcjonowania firm w gospodarce.

Pełny opis:

Prowadzenie własnej firmy jest jedną z dróg kariery zawodowej. Dla wielu osób jest to nieznana rzeczywistość, skok na głęboką wodę, szansa na samodzielność i perspektywa wysokich zarobków. Przedmiot dotyczący zakładania i prowadzenia firmy pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia samodzielnego przedsiębiorstwa.

Tematyka zajęć będzie obejmować zagadnienia:

1. Firma a przedsiębiorstwo – różnice, definicje i wprowadzenie

2. Co warto wiedzieć i zrobić przed rozpoczęciem działalności

3. Biznes plan

4. Dostępne na polskim rynku formy prawne – wady, zalety, różnice

5. Procedury rejestracyjne

6. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw

7. Kilka słów o funduszach unijnych i ich zastosowaniu w finansowaniu przedsiębiorstw

8. Różne formy opodatkowania przedsiębiorstw

9. Rozliczenia z ZUSem i inne ubezpieczenia w firmie

10. O czym warto pamiętać prowadząc działalność

Zajęcia mają formę konwersatorium, gdzie studenci będą wciągani w interakcje, pracę w grupach, analizę sytuacji i wyciąganie wniosków.

Prowadząca zajęcia od 2008 roku posiada własną firmę, ciągle zdobywa i rozwija praktyczne umiejętności. Zajęcia będą łączyć teorię z praktyką – wprowadzać w tajniki zakładania firmy w Polsce, a z drugiej strony jak najwięcej odnosić się do praktyki, z odwołaniem do przykładów z życia gospodarczego, rzeczywistych wymagań urzędników, realnych zagrożeń i prawdziwych korzyści.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• P.Drucker, Menedżer skuteczny,

• R.Kiyosaki, Bogaty ojciec, biedny ojciec

• Fragmenty ustaw wymienionych poniżej

Literatura pomocnicza:

• B.Tracy, Zjedz tę żabę – 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania.

• L.Czarnecki, Biznes po prostu

• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 z późniejszymi zmianami)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student posiada wiedzę z zakresu zasad zakładania firm w Polsce, ma umiejętności dotyczące rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa, zna etyczne i prawne zasady postępowania w działalności gospodarczej.

Wiedza:

Po zakończeniu zajęć student zna procedury zakładania i prowadzenia własnej firmy, potrafi omówić formy prawne prowadzenia przedsiębiorstw, zna podstawowe zasady opodatkowania działalności przedsiębiorstw, umie wskazać obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników i ubezpieczeniami społecznymi.

Umiejętności:

Po zakończeniu zajęć student potrafi wybrać formę prawną i formę opodatkowania swojej firmy, przeprowadzić analizę SWOT działalności, określić źródła finansowania, potrafi założyć firmę i rozpocząć jej prowadzenie.

Kompetencje społeczne – postawy:

Po zakończeniu zajęć student wyraża chęć postępowania zgodnie z zasadami etycznymi w swojej firmie, podejmuje staranność o przestrzeganie norm i zasad prawnych, rozumie rzetelność w prowadzeniu działalności gospodarczej, ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, rozumie potrzebę nieustannego doskonalenia się, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot, należy zdobyć min. 60 % ogólnej liczby punktów. Na ocenę końcową składa się prezentacja oparta o bieżące aktywności do wykonania w trakcie semestru (zadania problemowe, praca w grupach), oceniana zarówno przez prowadzącą, jak i studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Agnieszka Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Agnieszka Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)