Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW755(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia I stopnia EP - moduł A (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty w ramach Akredytowanych Programów ACCA
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne Wymagania formalne Znajomość podstawowych zasad rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej

Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu

( max 1 tyś znaków) Celem kursu jest przedstawienie narzędzi do kontroli procesów ekonomicznych niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem (ale mających również zastosowanie w administracji publicznej). W trakcie kursu studenci zapoznają się ze sposobami raportowania informacji finansowych i niefinansowych, w krótkim i długim okresie, tworzenia własnych zestawów wskaźników oraz obiektywnej oceny menedżerów lub jednostek decyzyjnych. Zajęcia koncentrują się na praktycznych aspektach controllingu i wymagają rozwiązywania zadań przy wsparciu komputera, a także przygotowywania indywidualnych projektów w ramach zespołu.

Formy zaliczenia są następujące: egzamin końcowy oraz prezentacja projektów końcowych.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu

(max 65 tyś. znaków)

Przedmiot obejmuje następujące tematy:

1. Wprowadzenie do zagadnień controllingu

Idea controllingu w przedsiębiorstwie, rodzaje controllingu, wdrażanie systemu controllingu, raporty zarządcze, systemy informatyczne wykorzystywane w controllingu, rachunkowość odpowiedzialności, systemy informatyczne zarządzania wynikami.

2. Narzędzia controllingu

Wyznaczanie celów strategicznych i metody pomiaru, pozycjonowanie konkurencyjne, benchmarking, długoterminowe zarządzanie zasobami, odpowiedzialność przedsiębiorstwa, sprawozdawczość wewnętrzna, tworzenie mierników i wskaźników, analiza wyników w organizacjach sektora prywatnego.

3. Rachunek kosztów cyklu życia

4. Analiza rentowności klienta

5. Rachunkowość środowiskowa

Informacje o efektach zewnętrznych i efektywności środowiskowej, pomiar wyników systemów informacyjnych.

6. Rachunkowość przepustowości

7. Decyzje typu „wytwórz lub kup” i inne decyzje krótkoterminowe

8. Źródła informacji zarządczej

Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji zarządczej, koszty gromadzenia informacji zarządczej, systemy ERP (Enterprise Resource Planning), identyfikacja kosztów pośrednich w przedsiębiorstwach i sektorze publicznym, czynniki kosztotwórcze.

9. Raporty zarządcze

10. Analiza osiągnięć w organizacjach sektora prywatnego

Analiza wskaźników strategicznych i operacyjnych w instytucjach prywatnych, wykorzystanie miar finansowych i niefinansowych.

11. Analiza osiągnięć w organizacjach non-profit i sektorze publicznym

Wyzwania controllingu w administracji publicznej i organizacjach non-profit, analiza wskaźników strategicznych i operacyjnych w sektorze publicznym i organizacjach non-profit, budżetowanie efektywności w sektorze publicznym, porównanie efektywności podmiotów, mierniki pomocnicze w ocenie efektywności administracji publicznej, projektowanie raportów controllingowych i dashboardów w sektorze publicznym.

12. Uwarunkowania zewnętrzne i aspekty behawioralne

Mierniki wpływu społecznego i zarządzania, ograniczona racjonalność, heurystyki.

Literatura:

Literatura Required readings:

ACCA, Performance management (PM), Study text, BPP Learning Media, London 2019

ACCA, Performance management (PM), Practice$Revision Kit, BPP Learning Media, London 2019

Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan. Horngren's Cost Accounting. A Managerial Emphasis. 17th Edition, Global Edition. Pearson 2021

Suggested readings:

Malcolm Smith, Performance measurement & management. A strategic approach to management accounting, SAGE Publications, London, 2005

Ch. S. Chapman, Controlling strategy. Management, Accounting and Performance Measurement, Oxford University Press, USA 2005

Efekty uczenia się:

Metody i kryteria oceniania Efekty uczenia się są oceniane na podstawie egzaminu końcowego (60% oceny końcowej) oraz projektów pracy zespołowej (40% oceny końcowej). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności).

Egzamin podzielony jest na dwie części: Część A składająca się z 30 pytań wielokrotnego wyboru (każde pytanie warte jest 1 punkt) oraz Część B składająca się z 2 pytań otwartych (każde pytanie warte jest 10 punktów).

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie następującej skali:

Procent całkowitej sumy punktów / ocena

(0-50%) / 2

<50%-60%) / 3

<60%-70%) / 3.5

<70%-80%) / 4

<80%-90%) / 4.5

<90%-100%> / 5

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia Warunkiem ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego oraz przygotowanie projektów końcowych. Ponadto ukończenie kursu wymaga aktywnego uczestnictwa w zajęciach warsztatowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dwórznik, Piotr Modzelewski
Prowadzący grup: Marcin Dwórznik, Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dwórznik, Piotr Modzelewski
Prowadzący grup: Marcin Dwórznik, Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)