Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budżetowanie (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW766(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budżetowanie (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia I stopnia EP - moduł A (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty w ramach Akredytowanych Programów ACCA
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Aby zarejestrować się na przedmiot Student musi uprzednio zaliczyć kurs Rachunkowość zarządcza!"

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką procesu budżetowania w przedsiębiorstwie, w tym jego z tradycyjnymi i nowoczesnymi koncepcjami oraz wykształcenie u słuchaczy poczucia znaczenia procesu budżetowania dla zarządzania przedsiębiorstwem. Podczas zajęć studenci dowiedzą się jakie są cele i funkcje budżetowania w przedsiębiorstwie, jakie są różne metody tworzenia budżetu, nauczą się go sporządzać oraz poznają zasady kontroli budżetowej, w tym nauczą się przeprowadzać analizę odchyleń od wartości budżetowanych. Przedmiot jest przedmiotem wolnego wyboru przeznaczonym dla studentów wszystkich kierunków i lat studiów, jest również przedmiotem obowiązkowym dla studentów chcących uzyskać zaliczenie modułu F5 (Performance Management) ACCA. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie pisemnej i jest złożone z testu jednokrotnego wyboru i zadań. Na ocenę końcową wpływa również praca (także w grupach) podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Istota, cele i funkcje budżetowania.

2. Miejsce budżetowania w procesie zarządzania. Budżetowanie jako element planowania. Etapy budżetowania.

3. Rodzaje budżetów. Metody tworzenia budżetu: budżetowanie konwencjonalne i kroczące, budżetowanie od zera i przyrostowe, budżetowanie odgórne i partycypacyjne, budżetowanie kosztów działań, budżetowanie funkcjonalne.

4. Wykorzystanie metod ilościowych w budżetowaniu.

5. Elementy budżetu wiodącego: budżet operacyjny i finansowy i ich poszczególne części. Tworzenie budżetu – case study.

6. Kontrola budżetowa w przedsiębiorstwie. Budżet rzeczywisty, planowany i przeliczony.

7. Rachunek kosztów standardowych.

8. Kalkulacja różnego rodzaju odchyleń od wielkości budżetowanych. Analiza przyczynowa odchyleń.

9. Behawioralne aspekty budżetowania.

10. Krytyka tradycyjnego budżetowania. Zarządzanie bez budżetów – koncepcja beyond budgeting.

Literatura:

1. Materiały przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. Materiały dostępne na stronie internetowej ACCA http://www.accaglobal.com/zm/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f5/technical-articles.html

3. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2014.

4. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H.BECK, Warszawa 2009.

5. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza; Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H.BECK, Warszawa 2006.

6. Jarugowa A., Szychta A., Kabalski P., Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, Wolters Kluwer, Łódź 2010.

7. G. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003, t. I i II.

Efekty uczenia się:

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie na podstawie kolokwium na koniec semestru (80% oceny końcowej), aktywności i pracy podczas zajęć (20% oceny końcowej). Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać co najmniej 50% punktów z kolokwium, a także – przynajmniej 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

Aby móc uczestniczyć w zajęciach student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu różnic między układem rodzajowym i funkcjonalnym kosztów oraz podstawowych elementów sprawozdania finansowego. Studenci, którzy nie wykażą się znajomością tych zagadnień zostaną wyrejestrowani z przedmiotu przez Dziekanat Studiów na początku semestru bez żadnych konsekwencji i będą mieli możliwość zarejestrowania się na inne zajęcia (nie wyczerpuje to regulaminowego prawa studenta do rezygnacji z zaliczania przedmiotu w ramach prawa do jednokrotnej rezygnacji podczas studiów danego stopnia; wyrejestrowanie następuje w tym przypadku w innym trybie).

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na podstawie kolokwium na koniec semestru (80% oceny końcowej), aktywności i pracy podczas zajęć (20% oceny końcowej). Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać co najmniej 50% punktów z kolokwium, a także – przynajmniej 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Rusiecki
Prowadzący grup: Karol Rusiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Rusiecki
Prowadzący grup: Karol Rusiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)