Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Decyzje w przedsiębiorstwach: kształtowanie rynku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW781
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Decyzje w przedsiębiorstwach: kształtowanie rynku
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia I stopnia EP - moduł A (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest analiza przedsiębiorstw z perspektywy struktury rynku na którym funkcjonują i ograniczeń z tego wynikających. Przedsiębiorstwa w swoich decyzjach uwzględniają te ograniczenia, ale mają także możliwość kształtowania rynku budując swój model biznesowy i dostosowując do niego odpowiednio dobrane strategie.

Studenci muszą zrozumieć procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i umieć je powiązać z zewnętrznymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej.

Pełny opis:

I część (wprowadzenie)

1. Modele podejmowania decyzji: racjonalny i ograniczonej racjonalności (ograniczenia obiektywne, ograniczenia subiektywne, model kosza na śmiecie). Teoria racjonalnych decyzji (H.A.Simon). Logika rezultatu i logika kontekstu. Ograniczona racjonalność – przyczyny. Nierealistyczność teorii racjonalnych decyzji (Ch.E.Lindblom). Decyzje w warunkach ryzyka i niepewności.

2. Struktura rynku. Co decyduje o strukturze rynku? Jak struktura rynku wpływa na zachowanie przedsiębiorstw działających na tym rynku. Struktura rynku a strategie rozwoju przedsiębiorstw. Zdolność firm do wpływania na rynek – czynniki.

I część (analityczna, realizowana przez Studentów)

Wybór przez Studentów spółek do analizy (z grupy przedsiębiorstw niefinansowych, których akcje notowane są na GPW w Warszawie). Studenci pracują w 2-osobowych zespołach.

Przygotowanie i prezentacja przez Studentów informacji (prezentacja) o wybranej spółce, m.in. opis (z wykorzystaniem wykresów) struktury rynku na którym działa spółka, misja, cele strategiczne, opis produktowy i geograficzny, udział w rynku, struktura akcjonariatu, struktura grupy kapitałowej, najważniejsze regulacje prawne mające wpływ na działalność spółki.

II część (podejmowanie decyzji, analiza strategiczna – omówienie narzędzi)

1. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie - etapy.

2. Strategia przedsiębiorstwa – cztery szkoły: planistyczna, ewolucyjna, pozycyjna, zasobów i umiejętności.

3. Analiza przewagi konkurencyjnej i analiza strategiczna (w tym m.in. analiza makrootoczenia, analiza strukturalna sektora, ekstrapolacja trendów, luka strategiczna, analiza konkurencji, model łańcucha wartości, analiza KPI, metody portfelowe, m.in. macierz BCG, analiza SPACE, analiza SWOT.

II część (analityczna, realizowana przez Studentów)

Studenci przygotowują i prezentują analizę strategiczną spółek w oparciu o wybrane przez siebie narzędzia. Analizę kończy prezentacja modelu biznesowego oraz analiza SWOT wybranej spółki. Celem tej części konwersatorium jest pokazanie wpływu decyzji przedsiębiorstw podjętych w przeszłości na rynek na którym działa spółka.

III część (kształtowanie rynku – strategie)

1. Strategiczna kongruencja – zasoby, otoczenie (na bazie analizy SWOT), wartości (wizja, misja).

2. Strategie rozwoju firmy – kształtowanie rynku, strategiczne alternatywy, strategia wzrostu firmy m.in. Ansoffa, Druckera, model Andrewsa, strategie konkurencji Portera. Strategie adaptacji, strategie sterowania.

III część (analityczna, realizowana przez Studentów)

Studenci przygotowują i prezentują swoje pomysły na zmiany w modelu biznesowym spółki (decyzje), które pozwolą jej na efektywne oddziaływanie na rynek, kształtowanie rynku. Prezentują wynikające z tego potencjalne zmiany (na wykresach) w strukturze rynku, na którym działa spółka. Wybierają i omawiają strategie, które spółka powinna wykorzystać, aby proponowana zmiana modelu biznesowego mogła zostać zrealizowana.

Celem tej części jest pokazanie wpływu decyzji spółek (zmiany w modelu biznesowym), wspartych wybranymi przez Studentów strategiami, na zmiany struktury rynku na którym te spółki działają.

Literatura:

1. Podręcznik do mikroekonomii (do wyboru np. Hal R. Varian 2024)

2. Allaire Y., Firsirotu M.E. (2000), Myślenie strategiczne, PWN

3. Analiza rynku (2003), Mruk H. (red.), PWE

4. Berliński L. (2003), Projektowanie i ocena strategii innowayjnych, AJG

5. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE

6. Chwistecka H., Sroka W. (2000), Alianse strategiczne, WPSB

7. Cygler J. (2002), Alianse strategiczne, Difin

8. De Wit B., Meyer R (2007), Synteza strategii, PWE

9. Doz Y.L., G.Hamel G. (2006), Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę

10. Drążek Z., Niemczynowicz B. (2003), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa

11. Gierszewska G., Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

12. Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE

13. Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J. (2001), Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, USzczeciński

14. Johnson G., Scholes K. (2002), Exploring Corporate Strategy, Pearson Educationl

15. Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście (2002), Skawińska E. (red.), PWN

16. Kotler Ph., Trias de Bes F. (2004), Marketing lateralny, PWE

17. Lisiński M. (2004), Metody planowania strategicznego, PWE

18. Obłój K. (2001), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE

19. Obłój.K (2017), Praktyka strategii Irmy, Poltext

20. Peng M.W. (2001), The Resource-Based View and International Business, Journal of Management,

21. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie (2001), Lichtarski J. (red.), WAE im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław

22. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjne, PWE

23. Romanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE

Efekty uczenia się:

Student nabywa kompetencji w zakresie:

a) wiedza

• wiedza i rozumienie ograniczeń działania przedsiębiorstwa wynikających ze struktury rynku,

• wiedza i rozumienie znaczenia czynników makroekonomicznych dla decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie,

• wiedza na temat wpływu decyzji podjętych w przedsiębiorstwie w przeszłości na jego zdolność do kształtowania rynku,

• znajomość różnych narzędzi analizy konkurencji i analizy strategicznej, modeli biznesowych przedsiębiorstw i rozumienie potrzeby ich zmian.

b) umiejętności

• umiejętność oceny struktury rynku na którym działa przedsiębiorstwo,

• umiejętność wykorzystania metod analitycznych, w tym narzędzi analizy strategicznej, do oceny decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo w przeszłości i ich wpływu na pozycję przedsiębiorstwa na rynku,

• umiejętność interpretacji uzyskanych wyników analiz i zaproponowania zmian (decyzji) w modelu biznesowym spółek,

• umiejętność dostosowania strategii do planowanych zmian w modelu biznesowym.

c) kompetencje społeczne

• umiejętności pracy w grupie,

• zdolność do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny i metody oceny:

Ocena końcowa będzie składać się z trzech części:

1. zadanie indywidualne (praca domowa) oraz

2. zadanie zespołowe (prezentacja),

3. egzamin końcowy (egzamin pisemny).

Zadanie indywidualne (praca domowa) to przeprowadzenie i przedstawienie na zajęciach wyników analizy wybranej przez siebie spółki w trzech aspektach:

a) analiza opisująca wybraną spółkę,

b) analiza konkurencji i analiza strategiczna,

c) propozycja zmian w modelu biznesowym i zastosowania nowych strategii.

Zadanie zespołowe to prezentacja zadanego tematu z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw lub otoczenia gospodarczego.

Dla powyższych zadań oceny będą w dwóch kategoriach:

- zawartość merytoryczna i

- prezentacja w formacje ppt.

Ze wszystkich ocen liczona jest średnia. Otrzymane oceny dają 40% ostatecznej oceny.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego, student musi spełnić dwa pierwsze warunki.

Wynik końcowy składa się z dwóch części:

• 40% punktacji za zadania indywidualne i zespołowe,

• 60% punktów z egzaminu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Prowadzący grup: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Spirzewski
Prowadzący grup: Krzysztof Spirzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)