Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW785
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia I stopnia EP - moduł B (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez słuchaczy pogłębionej wiedzy umożliwiającej podejmowanie podstawowych decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie oraz zrozumienie najważniejszych kategorii i procesów występujących w zarządzaniu marketingowym.

Pełny opis:

1/Czym jest marketing?

a/definicje

b/orientacja sprzedażowa

c/orientacja marketingowa

d/marketing relacyjny i jego rola

e/inne rodzaje marketingu

f/etyka a marketing

2/Wartość dla klienta, satysfakcja klienta, lojalność klienta

a/czynniki kształtujące owe kategorie

3/Mieszanka marketingowa

4/Składniki otoczenia marketingowego

5/Planowanie marketingowe

a/składniki i rola planu marketingowego

6/Badania marketingowe

7/Zachowanie nabywcy:

a/ na rynku dóbr konsumpcyjnych

b/ na rynku dóbr instytucjonalnych

8/Segmentacja, wybór rynku docelowego, usytuowanie produktu na rynku docelowym

9/ Strategia produktu

10/ Strategie cenowe

11/Strategia dystrybucji

12/Strategia promocji

13/Specyfika marketingu usług

14/Marketing w Internecie

15/Podstawowe założenia marketingu międzynarodowego

Literatura:

1/ P. Kotler, K.L. Keller: Marketing. Warszawa 2012.

2/L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing, punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa 2001.

3/E. Michalski: Marketing, podręcznik akademicki. Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje pogłębioną wiedzę o podstawowych programach, procesach i działaniach marketingowych jak również o ich koncepcyjnej i teoretycznej podbudowie. Poruszane zagadnienia i problemy odnoszą się m.in. do: budowania strategii i planów marketingowych, budowania i utrzymywania korzystnych relacji z nabywcami/klientami, budowania silnych marek, kształtowania ofert rynkowych, dostarczania i komunikowania nabywcom oczekiwanych przez nich wartości.

Student uzyskuje także pogłębioną wiedzę o wieloprzekrojowym wpływie wszystkich czynników otoczenia marketingowego firmy/organizacji na zachowanie i decyzje zarówno producentów jak i nabywców dóbr i usług.

Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i zakresu badań marketingowych umożliwiających budowanie i realizację strategii marketingowych w różnych gałęziach gospodarki.

Student potrafi wyszukiwać oraz identyfikować informacje służące do określenia czynników kształtujących zachowanie nabywców na rynkach różnych gałęzi gospodarki oraz strategii i ofert dóbr i usług producentów/sprzedawców. Student potrafi analizować dane z punktu widzenia m.in. teorii segmentacji rynków zarówno dóbr konsumpcyjnych jak i instytucjonalnych, wyboru rynków/segmentów docelowych, pozycjonowania oferty na wybranych rynkach/segmentach docelowych oraz teorii cyklu życia produktu w celu oceny zakresu stosowania i adaptacji odpowiednich strategii i konkretnych narzędzi marketingowych.

Student wykazuje umiejętność profesjonalnego wykonywania zadań (odnoszenie do stanu wiedzy teoretycznej dotyczącej marketingu )

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów składników i całościowych strategii marketingowych przedsiębiorstw i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki ekonomiczne i społeczne owych strategii.

Student potrafi myśleć i działać w sposób w sposób zgodny z holistycznym pojmowaniem marketingu.

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U01, S_U02, S_U03, S_U04, S_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji oraz ocena z zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)