Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia behawioralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW791
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia behawioralna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia I stopnia EP - moduł B (1*30h)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zamierzeniem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z szybko rozwijającym się nurtem ekonomii – ekonomią behawioralną, której celem jest zrozumienie i pokazanie faktycznego zachowania uczestników życia gospodarczego – kupowania, oszczędzania, gospodarowania finansami, oceniania poziomu ryzyka, dokonywania wyborów w czasie. Uczeni, rozwijający ten nurt otrzymali ostatnio 6 Nagród Nobla w dziedzinie Ekonomii. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z tekstami teoretycznymi jak i wynikami eksperymentów i badań empirycznych wyborów ekonomicznych różnych grup społecznych.

Pełny opis:

1.Zajęcia wstępne. Geneza Ekonomii Behawioralnej i główne pola i metody badawcze. (2 godz.)

2.Zmienne jakościowe wpływające na decyzje ekonomiczne. Pojęcie i funkcje postaw. Związek między postawą a użytecznością, postawy wobec pieniądza. Związek między poziomem życia a zadowoleniem z życia (4 godz.)

3.Problemy podejmowania decyzji: fizjologiczne ograniczenia poznawcze człowieka, oszczędzanie wysiłku poznawczego, racjonalność myślenia „na skróty”, racjonalność ograniczona, paradoksy wyboru w czasie, (4godz.)

4.Teoria Perspektywy i jej implikacje – przykłady z mikro i makroekonomii (4 godz.)

5. Subiektywna ocena ryzyka. (2 godz.)

6. Wpływ emocji, systemów wartości (szczególnie poczucia sprawiedliwości) i efektu własności na decyzje ekonomiczne. księgowanie umysłowe, efekt dysonansu poznawczego (4 godz.)

7.Teoria konsumpcji Garry’ego Beckera. Użyteczność zakupu w ujęciu Richarda Thalera. Motywacyjne aspekty konsumpcji. Wykorzystanie wiedzy o czynnikach kształtujących wzory konsumpcji w marketingu, percepcja reklamy. Wpływ osobowości na zachowania konsumentów. (4 godz.)

8. Libertariański paternalizm – propozycja Richarda Thalera (2 godz.)

10. Podsumowanie (2 godz.)

Przygotowanie do zajęć wymaga podobnej ilości godzin, co realizacja poszczególnych tematów. Przygotowanie prezentacji wybranego zagadnienia wymaga ok.6-8 godzin pracy. Łączne obciążenie zajęciami ok.70 godz.

Literatura:

Obowiązkowa:

George Akerlof i J.Shiler, Złowić frajera, ekonomia manipulacji i oszustwa, PTE 2018 (wybrane fragmenty)

Gerrit Antonides, Psychology in Economics and Business, Kluwer Academic Publishers, wyd.2 1996 wstęp i r.2.

Garry Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich

r. VII, “O nowej teorii zachowań konsumenta”

Colin Cramer, Behavioral Economics, Current Biology, vol.4/2015 nr 18

Janusz Czapiński I inni, Diagnoza Społeczna 2015, pts.stat.gov.pl , fragment

Daniel Kahneman's Nobel Prize lecture http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/economics/2002/kahneman-lecture.html, fragment

D.Kahneman and A.Tversky(eds) Choices, Values and Frames, Cambridge University Press, Cambridge UK 2003 (fragmenty)

Dominika Maison, Polak w Świecie Finansów, PWN 2014

Karolina Safarzyńska, referat na seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zorganizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN „Ekonomia behawioralna a ekonomia głównego nurtu” 17 stycznia 2018 r.

Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison, Psychologia konsumenta, PWN 2014, fragment

Fred van Raaij, Understanding Consumer Financial Behavior, Money Management in an Age of Financial Illiteracy, Palgrave Macmillan 2016, fragment

Richard Thaler, Cass Sunstein, Impuls, jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia., Wyd. Zysk i ska, 2018. ( wybrane fragmenty)

Tadeusz Tyszka (red). Psychologia ekonomiczna. Gdańskie wydawnictwo psychologiczne 2003.R.2, 3, 14,17

Nick Wilkinson, An Introduction to Behavioral Economics. Palgrave Macmilan 2008 (wybrane fragmenty)

Zalecana:

Janusz Czapiński, Szczęście – złudzenia czy konieczność? W: Złudzenia, które pozwalają żyć, szkice z psychologii społecznej, red. Mirosław Kofta i Teresa Szustrowa, PWN 2009

Gordon R.Foxall – Model kupowania i konsumpcji z perspektywy zachowań konsumenta, czyli od teorii zachowania konsumenta do praktyki marketingowej (cz.2) w: Gerrit Antonides, W.Fred van Raaij. Zachowanie konsumenta. PWN 2003

Hersh Shefrin, Beyond Greed and Fear Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing, Harvard Business School Press, 2000, r.1,2,3

Tadeusz Tyszka, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Scholar 2010

Efekty uczenia się:

Umiejętność pokazania złożoności i różnorodności czynników wpływających na zachowania ekonomiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie wynikiem obecności i aktywności na zajęciach – uczestnictwa w dyskusji, ewentualnego przygotowania referatu. Studenci będę poproszeni o wykonanie 2 krótkich prac domowych.

Alternatywna forma oceny –sprawdzian pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gucwa-Leśny
Prowadzący grup: Ewa Gucwa-Leśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gucwa-Leśny
Prowadzący grup: Ewa Gucwa-Leśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)