Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacyjne modele biznesowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW808-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Innowacyjne modele biznesowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie metod sporządzania modeli biznesowych dla firm, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji jako sposobu budowania przewagi konkurencyjnej. Zajęcia będą opierać się o rzeczywiste przykłady modeli biznesowych oraz o stosowane w praktyce metody ich budowania. Dzięki aplikacyjnemu charakterowi zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami niezbędnymi do przygotowana własnych modeli biznesowych.

Pełny opis:

W ramach zajęć przewidziano omówienie następujących zagadnień:

Blok 1: Innowacje

- Rodzaje innowacji

- Bariery innowacji

- Innowacyjny produkt vs. Innowacyjna firma

Blok 2: Modele biznesowe

- Zasady budowy modeli biznesowych

- Budowa modeli biznesowych w oparciu o Business Model Canvas i Odyssey 3.14

- Przykłady modeli biznesowych

Blok 3: Innowacje a firma

- Red Ocean vs. Blue Ocean

- Innowacja wartości

- Krzywa wartości

- Analiza wybranego przykładu krzywej wartości

Blok 4: Zasady budowy innowacyjnego modelu biznesowego

- Archetypy innowacyjnego modelu biznesowego

- Kolejność działań w innowacyjnym modelu biznesowym

- Rodzaje innowacji w zakresie wartości dla klienta

- Rodzaje innowacji w zakresie architektury biznesu

Blok 5: Budowa innowacyjnego modelu biznesowego w praktyce

- Propozycja wartości

- Architektura wartości

- Formuła zysku

- Przygotowanie własnego modelu biznesowego

Blok 6: Modele biznesowe dla gospodarki cyrkularnej

- Definicja gospodarki cyrkularnej

- Innowacyjne modele biznesowe dla zrównoważonego rozwoju

- Innowacyjne modele biznesowe dla gospodarki cyrkularnej

- Archetypy cyrkularnych modeli bizesowych

- Eco-kanwa modelu biznesowego

Literatura:

Literatura:

Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera., Warszawa, 2012

Christensen C., Przełomowe innowacje. Możliwości rozwoju czy zagrożenia dla przedsiębiorstwa., Warszawa, 2010

Lehmann-Ortega L., Musikas H., Schoetl J., (Re)invent your business model., Paris, 2020

Efekty uczenia się:

Dzięki przedmiotowi student będzie w stanie samodzielnie analizować modele biznesowe, wskazać podstawowe elementy innowacyjności biznesu oraz budować proste innowacyjne modele biznesowe.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie 1 pracy grupowej oraz 2 prac indywidualnych w zajęć (60%) oraz test końcowy (40%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)