Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Text mining w języku Python

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW853
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Text mining w języku Python
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uczestnictwo w zajęciach “Wprowadzenie do programowania w języku Python” lub w innym kursie z zbliżonym programemSkrócony opis:

W ramach zajęć studentki i studenci poznają podstawowe metody przetwarzania języka naturalnego oraz text-miningu.

Nabyte umiejętności umożliwią im samodzielną pracę z wykorzystaniem metod data science na studiach magisterskich lub na przedmiocie „Nowe technologie i wyzwania społeczne”.

Pełny opis:

- Przegląd zastosowań języka Python: pozyskiwanie danych, analiza, wizualizacja

- Przegląd metod Natural Language Processing

- Regular expressions

- Tokenizacja słów, stemming, n-gramy, lematyzacja

- Tagowanie części mowy

- Klasyfikacja tekstu

- Analiza sentymentu

- Wektory TF-IDF

- Analiza Semantyczna, modelowanie tematyczne (LSA, LDA, PCA)

- Wykorzystanie sieci neuronowych w text-miningu

- Wektory słów: Word2Vec

- Klastrowanie tekstów z wykorzystaniem algorytmu t-SNE

- Konsultacje wyboru tematu i metodologii do case study

- Prezentacja case study wykorzystującego wybraną technikę poznaną w trakcie kursu (2 zajęcia)

Literatura:

Zajęcia opierać się będą na materiałach przygotowanych przez prowadzącego lub źródłach internetowych. Literatura obowiązkowa nie jest przewidziana.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Student zna popularne zastosowania języka Python w różnych obszarach badawczych

- Student zna podstawowe biblioteki służące do analizy tekstu w języku Python

- Student zna popularne metody analizy tekstu stosowane przy użyciu języka Python

- Student zna najważniejsze techniki wizualizacji danych

UMIEJĘTNOŚCI

- Student potrafi stworzyć i zarządzać bazą danych w języku Python

- Student umie przeanalizować duży zbiór tekstowy przy użyciu technik text miningowych

- Student umie sprawnie wizualizować dane z wykorzystaniem dobrych praktyk prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student jest zaznajomiony z zasadami etycznego oraz legalnego przetwarzania danych

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja końcowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Kristóf Gyódi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)