Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia idei - historia społeczna - historia środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1L3SEM23F3
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia idei - historia społeczna - historia środowiskowa
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Seminarium licencjackie adresowane do osób planujących pisać pracę licencjacką w obszarze historii kultury, historii społecznej, historii idei i historii środowiskowej.


Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów naukowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą wypracowaniu warsztatu badawczego umożliwiającego przygotowanie pracy naukowej w obszarze historii kultury, historii idei, historii społecznej i historii środowiskowej a także napisaniu pracy licencjackie i przygotowaniu do jej obrony.

Pełny opis:

Zajęcia będą składać się z dwóch części.

W pierwszej części semestru (ok. 6 zajęć) będziemy czytać teksty naukowe z obszaru historii kultury, historii idei, historii społecznej i historii środowiskowej, analizując źródła wykorzystywane w ramach tych dyscyplin i sposób pracy z nimi, różne podejścia metodologiczne i ważne kategorie badawcze. W szczególność będą nas interesować podejścia sytuujące się na przecięciu tych dziedzin i interdyscyplinarne. Ta część zajęć pomoże uczestnikom wypracować warsztat badawczy potrzebny do pracy nad indywidualnymi projektami prac licencjackich.

W drugiej części semestru odbywać się będą indywidualne konsultacje, dotyczące powstających prac.

Literatura:

Literatura (wybór ten ma charakter orientacyjny. Dokładna lista lektur zostanie uzgodniona z uczestniczkami i uczestnikami seminarium tak, by odzwierciedlać również ich zainteresowania badawcze:

- Stephen Mosley, Common Ground: Integrating Social and Environmental History, “Journal of Social History” 2006, nr 39

-Sławomir Łotysz, Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku, Kraków 2022

-Matej Spurný, Making the Most of Tomorrow. A Laboratory of Socialist Modernity in Czechoslovakia, Praha 2019

- John Bellamy Foster, Return of nature. Socialism and ecology, 2020

Efekty uczenia się:

Absolwent/ka zna i rozumie: w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze, w szczególności z obszaru historii kultury, historii środowiskowej; metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury.

Absolwent/ka potrafi: wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych; interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny; pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki

swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

Absolwent/ka jest gotów/a do dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium kończy się zaliczeniem bez oceny. Na zaliczenie seminarium student/studentka przedstawia pracę pisemną o minimalnej objętości 40 000 znaków wraz z bibliografią spełniającą formalne standardy tekstu naukowego. Na podstawie odbytych konsultacji i złożenia pracy student/studentka dopuszczany/a jest do egzaminu licencjackiego. Do zaliczenia seminarium konieczna jest obecność na 2 konsultacjach.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Parfianowicz
Prowadzący grup: Weronika Parfianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)