Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia seksualności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K25
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia seksualności
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą prezentacji i analizie kilku pól problemowych związanych z seksualnością, które są obecnie przedmiotem kulturowych sporów, obszarem intensywnych działań sensotwórczych oraz wypracowywania nowych strategii politycznych. Będziemy zajmować się takimi zagadnieniami jak edukacja seksualna i ciałopozytywność, praca seksualna, życie seksualne osób GSD (transpłciowość, aseksualność, homoseksualność), przemiany polskiej seksuologii, coaching seksualny. Analizę tekstów uzupełnią warsztaty z zaproszonym gośćmi – ekspertami i aktywistami zaangażowanymi w działania polityczne i społeczne. Studenci/tki są zachęcani do współtworzenia programu zajęć i warsztatów.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą prezentacji i analizie kilku pól problemowych związanych z seksualnością, które są obecnie przedmiotem kulturowych sporów, obszarem intensywnych działań sensotwórczych oraz wypracowywania nowych strategii politycznych. Będziemy zajmować się takimi zagadnieniami jak edukacja seksualna i ciałopozytywność, praca seksualna, życie seksualne osób GSD (transpłciowość, aseksualność, homoseksualność), przemiany polskiej seksuologii, coaching seksualny. Analizę tekstów uzupełnią warsztaty z zaproszonym gośćmi – ekspertami i aktywistami zaangażowanymi w działania polityczne i społeczne. Studenci/tki są zachęcani do współtworzenia programu zajęć i warsztatów.

Wstępna lista proponowanych gości:

– Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton (liberalna edukacja seksualna)

– Stowarzyszenie Program Stacja (edukacja seksualna i streetworking, nurt redukcji szkód)

– Sexed.pl (seksualność osób z niepełnosprawnościami)

– Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej: program Archipelag Skarbów (chrześcijańska edukacja seksualna i profilaktyka pierwszorzędowa)

– Instytut Pozytywnej Seksualności (edukacja seksualna i wsparcie seksuologiczne dorosłych, coaching seksualny)

– Sex Work Polska (działania na rzecz pracowników seksualnych)

– Fundacja Trans-Fuzja (seksualność osób transpłciowych)

– Stowarzyszenie Asfera (społeczność osób aseksualnych)

Literatura:

Wstępna lista proponowanych lektur:

– Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, red. A Kościańska, przeł. M. Petryk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

– Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, przeł. M. Sutowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

– Kościańska A., Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

– A. Kościańska, Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

– Eva Illouz, Dlaczego miłość rani. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej: Warszawa 2016.

– Illouz E., Uczucia w dobie kapitalizmu, przeł. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie:

– swoistość nauk o kulturze i ich użyteczność w analizie ludzkiej seksualności

– w stopniu pogłębionym współczesne teorie tożsamości jako narzędzie do zrozumienia tożsamości płciowej i orientacji seksualnej

– metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze użyteczne do studiowania seksualności

Student/ka potrafi:

– wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki

– zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, zachować kulturę debaty w sytuacjach różnorodności światopoglądów i systemów aksjologicznych

– inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; prowadzić zespół; organizować pracę indywidualną i zespołową

Student/ka jest gotów/gotowa do:

– krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

– przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

– zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy ze zrozumieniem i empatią

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć (udział w dyskusji, współorganizowanie warsztatów), wykonania kilku zadań na platformie google classroom oraz projektu zespołowego. Część zajęć z gośćmi może odbywać się online (zoom).

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2. Nieobecność na 30% zajęć uniemożliwia ich zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zimniak-Hałajko
Prowadzący grup: Marta Zimniak-Hałajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)