Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy teorii komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K33-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy teorii komunikacji
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Kultury Polskiej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia będą poświęcone omówieniu podstaw teoretycznych teorii komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem teorii oralności, roli pisma w kulturze, proksemiki oraz zagadnień związanych z mnemoniką, a także pamięcią kulturową.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Obok podstaw teoretycznych wskazane zostaną możliwości stosowania wybranych elementów teorii komunikacji do analizy konkretnych realizacji z dziedziny literatury i sztuk plastycznych. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z proksemiką, a także koncepcja tzw. dramatu społecznego.

Pełny opis:

1. Zajęcia wstępne. Omówienie programu.

2. Teoria komunikacji a wiedza o kulturze (A. Mencwel).

3. Psychodynamika oralności wg W. J. Onga.

4. Interioryzacja pisma w kulturze (E. A. Havelock).

5. Pismo a organizacja społeczeństwa (J. Goody).

6. Proksemika jako system komunikacji (E. Hall).

7. Mnemonika oralna i mnemonika piśmienna (F. A. Yates).

8. Pamięć komunikatywna a pamięć kulturowa (J. Assmann).

9. Pamięć społeczna w ujęciu P. Connertona

10. Zapominanie jako proces społeczny (P. Ricoeur).

11. Dramat społeczny w teorii V. Turnera.

12. Pismo uroczyste w kulturze (A. Petrucci).

13. Pismo a intencja komunikacyjna (D. R. Olson)

14. Agon jako element koncepcji ludyczności (J. Huizinga).

15. Historyczna zmienność postaci zabawy (J. E. Combs).

Literatura:

J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008, Wprowadzenie, z rozdz. I Uwagi wstępne; 1. Społeczny charakter przeszłości: Maurice Halbwachs; 2. Formy pamięci zbiorowej. Pamięć komunikatywna.

J. E. Combs, Świat zabaw. Narodziny nowego wieku ludycznego, Warszawa 2011, rozdz. I Dynamika zabawy.

P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, Warszawa 2012, rozdz. Pamięć społeczna.

J. Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa 2006, rozdz. II.

E. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 1997 lub 2005, rozdz. I Kultura jako komunikowanie się; rozdz. X Dystanse u człowieka.

E. A. Havelock, Przedmowa do Platona, Warszawa 2007, z cz. I Myślenie obrazami rozdz. III Poezja jako przekaz komunikacyjny; cz. II Konieczność platonizmu, rozdz. XI i XIV.

J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985, rozdz. III Zabawa i współzawodnictwo jako funkcja kulturotwórcza.

A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006, z cz. I Strona teorii, rozdz. Wiedza o kulturze w kulturze współczesnej; Antropologia słowa i historia kultury.

D. R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, Warszawa 2010, rozdz. V Jak teksty powinny być traktowane, czyli czego pismo nie przedstawia; rozdz. VI Problem interpretacji: odzyskanie intencji komunikacyjnej.

W. J. Ong, Oralność I piśmienność, Lublin 1992 lub Warszawa 2012, 2. Odkrycie pierwotnych kultur oralnych; 3. Nieco o psychodynamice oralności.

A. Petrucci, Pismo. Idea i przedstawienie, Warszawa 2010, rozdz. I Pismo i miasto; rozdz. II Imitacja, rywalizacja, „cyfra”.

P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2006, z cz. III Kondycja historyczna rozdz. 3 Zapomnienie, podrozdział III: Zapomnienie przywołania: użycie i nadużycie.

V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory, Kraków 2005, 1. Gry społeczne i obrzędowe metafory.

F. A. Yates, Sztuka pamięci, Warszawa 1977, rozdz. II Sztuka pamięci w Grecji: pamięć a dusza.

Efekty uczenia się:

Student nabywa umiejętności samodzielnego poznawania literatury przedmiotu oraz wypracowuje podstawy teoretyczne wybranej przez siebie metodologii, które umożliwią mu efektywne uczestniczenie w seminarium magisterskim.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będzie podlegać aktywność podczas dyskusji nad wcześniej przeczytanymi tekstami.

Zaliczenie na ocenę. Możliwość opuszczenia dwóch spotkań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Prejs
Prowadzący grup: Marek Prejs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)