Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Alternatywy dla wzrostu. W poszukiwaniu nowych modeli społeczno-gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K35
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Alternatywy dla wzrostu. W poszukiwaniu nowych modeli społeczno-gospodarczych
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

The basis for passing classes is attendance and active participation. The exact form of passing the exam will be agreed with the participants during the first classes.

Skrócony opis:

W dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego coraz wyraźniej rysuje się konieczność przebudowy dominującego obecnie modelu ekonomiczno-społecznego, opartego na wzroście. Idee takie jak postwzrost (dewzrost, degrowth) zdobywają coraz większą popularność, inspirują liczne inicjatywy społeczne, ale też budzą kontrowersje. Na zajęciach porozmawiamy o różnych alternatywnych modelach społeczno-ekonomicznych, które mogą stanowić odpowiedź na kryzys klimatyczno-ekologiczny.

Pełny opis:

Koncepcja odejścia od wzrostu gospodarczego w stronę modelu opartego na sprawiedliwości społecznej i środowiskowej, zapewniającego wszystkim dobrostan przy jednoczesnym zminimalizowaniu presji na środowisko naturalne, określana jako degrowth [fr. décroissance] (postwzrost/dewzrost) zaczęła zdobywać popularność we wczesnych latach 2000, ale jej korzenie sięgają lat 70. i dyskusji wywołanych publikacją raportu Klubu Rzymskiego. Jeżeli spojrzymy jeszcze dalej wstecz, znajdziemy w historii kultury liczne tradycje nawołujące do życia z umiarem i w harmonii ze środowiskiem naturalnym, z których czerpać mogą współczesne ruchy.

Na zajęciach przyjrzymy się postwzrostowi i innym nurtom stanowiącym alternatywę dla kapitalistycznej gospodarki ciągłego wzrostu. Będziemy dyskutować o źródłach tych idei i ich praktycznych realizacjach. Będziemy analizować kluczowe dla tych koncepcji teksty i przyglądać się konkretnym działaniom. Przyjrzymy się także dyskursom towarzyszącym gospodarce opartej na wzroście i perspektywie ekomodernistycznej.

Opis zajęć ma wstępny charakter. Dokładny program zostanie stworzony na podstawie dyskusji z uczestniczkami i uczestnikami zajęć i będzie uwzględniał ich zainteresowania.

Literatura:

Wybrana literatura

- Degrowth: A vocabulary for a new era, red. Federico Demaria et. al., 2015

- Jason Hickel, Less is More: How Degrowth Will Save the World, 2020

- John Bellamy Foster, Brett Clark, Richard York, "The Ecological Rift. Capitalism’s War on the Earth", New York 2010

- John Bellamy Foster, "The Return of Nature. Socialism nad ecology", 2020

- Michael Löwy, "Ecosocialism. A Radical Alternative to Capitalist Catastrophe" 2015

- Lewis Akenji "Sustainable Consumption or Consumer Scapegoatism?"

- Fuchs D, Sahakian M, Gumbert T, et al. (2021) Consumption Corridors: Living a Good Life within Sustainable Limits. New York: Routledge.

- David Graeber, "Fragmenty antropologii anarchistycznej", Poznań 2021

- Giorgos Kallis, Limits: why Malthus was wrong and why environmentalists should care, 2019

- Joan Martınez-Alier, Environmental Justice and Economic Degrowth: An Alliance between Two Movements, "Capitalism, nature, socialism", 2012, nr 23

- Daniel W. O’Neill et. al., A good life for all within planetary boundaries, "Nature sustainability" 2018, nr 1

- Federico Demaria et. al, What is Degrowth? From an Activist Slogan to a Social Movement, "Environmental values" 2013, nr 22

- Dennis Meadows et. al., Granice wzrostu, 1973

- Nicholas Georgescu-Roegen, Energy and Economic Myths, "Southern Economic Journal", Vol. 41, No. 3 (Jan., 1975)

- Stuart Chase, Tragedy of waste, 1925

- Housing for degrowth. Principles, Models, Challenges and Opportunities, red. Anitra Nelson, François Schneider, 2019

- Giorgos Kallis, Socialism without growth, "Capitalism, nature, socialism" 2017

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie w stopniu pogłębionym koncepcje ekonomiczno-społecznych związanych z krytyką wzrostu gospodarczego. Student/ka potrafi interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny, w szczególności dostrzega zależności między systemami gospodarczymi, normami społecznymi i kulturowymi oraz środowiskiem naturalnym, potrafi je również zrekonstruować w kontekście przemian historycznych. Student/ka posiada kompetencje do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność i aktywny udział. Dokładna forma zaliczenia zostanie ustalona wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Parfianowicz, Jakub Rok
Prowadzący grup: Weronika Parfianowicz, Jakub Rok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)