Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura wizualna i codzienne praktyki pocztowe w epoce modernizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K6-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura wizualna i codzienne praktyki pocztowe w epoce modernizmu
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Kultury Polskiej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na przełomie XIX i XX wieku istniał już telegraf, telefon i kinematograf,

ale – wbrew potocznym ujęciom medioznawczym – znaczenie tych

wynalazków w życiu codziennym było minimalne. Realne życie –

indywidualne i społeczne – toczyło się „w” i „dzięki” analogowej SIECI

komunikacji pocztowej, która zaczęła masowo wykorzystywać

fotograficzne karty ilustrowane.

Zajęcia opierać się będą na archiwalnych materiałach z epoki (głównie

francuskich). Ich analiza pozwoli, jak sądzę, na istotną „rekonfigurację”

wielu aspektów „modernizmu na co dzień”, zwłaszcza zaś

charakterystycznych dla tej epoki praktyk obrazowych.

Pełny opis:

Na przełomie XIX i XX wieku istniał już telegraf, telefon i kinematograf,

ale – wbrew potocznym ujęciom medioznawczym – znaczenie tych

wynalazków w życiu codziennym było minimalne. Realne życie –

indywidualne i społeczne – toczyło się „w” i „dzięki” analogowej SIECI

komunikacji pocztowej, która zaczęła też masowo wykorzystywać

fotograficzne karty ilustrowane.

Zajęcia opierać się będą na rzeczywistych, archiwalnych materiałach z

epoki (głównie francuskich). Ich analiza pozwoli, jak sądzę, na istotną

„rekonfigurację” wielu aspektów „modernizmu na co dzień”, zwłaszcza

zaś charakterystycznych dla tego okresu praktyk obrazowych.

Omówione zostaną m.in. popularne gatunki ówczesnych wydawnictw

pocztowych (w następnych dopiero dekadach wyparte przez film):

wieloodcinkowe, składające się niekiedy z kilkudziesięciu kart foto-

reportaże z aktualnych wydarzeń; inscenizowane w studiu, także

wieloodcinkowe foto-opowieści o zróżnicowanej tematyce. Należy jednak

podkreślić, że głównym celem badawczym, podjętym na zajęciach, nie

będą same te wydawnictwa, ale przede wszystkim realne sposoby ich

wykorzystania przez użytkowników „sieci” (jak powiedziałby Michel de

Certeau: ich „wtórnie wytwarzane”). Podobnie przeanalizowane zostaną

inne obszary praktyk korespondencyjnych. Jednym z nich jest uprawiana

wówczas na co dzień „sztuka pocztowa” (Mail Art), polegająca m.in. na

szczególnej personalizacji strony widokowej wysyłanych kart.

Literatura:

Wybrana literatura:

– Małgorzata Baranowska, Posłaniec uczuć, Warszawa 2003.

– Paweł Banaś, Orbis pictus. Świat dawnej karty pocztowej, Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005

– Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł.

Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków 2008

– Rafał Drozdowski, Wokół społecznych badań nad codziennością, w: Życie

codzienne [w] archiwum, Poznań 1019.

– Wojciech Michera, „Cras leges”. Pocztowe jutro, „Konteksty” 2022, nr 1–2.

– Wojciech Michera, Brakujące ogniwo w historii modernizmu: poczta,

„Konteksty” 2022, nr 3

– Aline Ripert, Claude Frère, La carte postale, son histoire, sa fonction sociale,

CNRS Éditions, Paris 1983 (2001)

– Naomi Schor, Cartes Postales: Representing Paris 1900, „Critical Inquiry”

1992, t. 18, nr 2

– David Scott, European Stamp Design. A Semiotic Approach To Designing

Messages, Academy Editions, London 1995

– Zef Segal, Postal Communication as a Social Network, [w:] tenże, The Political

Fragmentation of Germany, Palgrave MacMilan 2019

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o

kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze; metody analizy oraz

interpretacji praktyk i tekstów kultury; wybrane nurty i narzędzia historii sztuk

wizualnych i filmu.

Absolwent potrafi interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst

historyczny, społeczny i polityczny; wykorzystywać metodologię badawczą oraz

narzędzia nauk humanistycznych;

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na wszystkich zajęciach. Końcowa praca pisemna.

Zaliczenie ustne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Michera
Prowadzący grup: Wojciech Michera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)