Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia seksualności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2024K4-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia seksualności
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Kultury Polskiej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą prezentacji i analizie kilku pól problemowych związanych z seksualnością, które są obecnie przedmiotem kulturowych sporów, obszarem intensywnych działań sensotwórczych oraz wypracowywania nowych strategii politycznych. Będziemy zajmować się takimi zagadnieniami jak edukacja seksualna i ciałopozytywność, praca seksualna, życie seksualne osób GSD (transpłciowość, aseksualność, homoseksualność), przemiany polskiej seksuologii, coaching seksualny. Analizę tekstów uzupełnią warsztaty z zaproszonym gośćmi – ekspertami i aktywistami zaangażowanymi w działania polityczne i społeczne. Studenci/tki są zachęcani do współtworzenia programu zajęć i warsztatów.

Pełny opis:

Proponowana lista tematów (do wyboru studiujących w głosowaniu za pomocą ankiety):

Proponowana lista tematów (do wyboru studiujących w głosowaniu za pomocą ankiety):

– pojęcie seksualności: jego historia i konteksty kulturowe

– prawa seksualne

– edukacja seksualna (liberalna i konserwatywna)

– pozytywna seksualność i coachnig seksualny

– przemoc seksualna i przestępstwo zgwałcenia

– seksualność osób z niepełnosprawnościami

– seksualność osób transpłciowych

– aseksualność i orientacja seksualna

– pornografia i postpornografia

– BDSM

– praca seksualna.

Wstępna lista proponowanych gości:

– Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton (liberalna edukacja seksualna)

– Stowarzyszenie Program Stacja (edukacja seksualna i streetworking, nurt redukcji szkód)

– Sexed.pl (seksualność osób z niepełnosprawnościami)

– Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej: program Archipelag Skarbów (chrześcijańska edukacja seksualna i profilaktyka pierwszorzędowa)

– Instytut Pozytywnej Seksualności (edukacja seksualna i wsparcie seksuologiczne dorosłych, coaching seksualny)

– Kolektyw Kamelia (działania na rzecz pracowników seksualnych)

– Fundacja Trans-Fuzja (seksualność osób transpłciowych)

– Stowarzyszenie Asfera (społeczność osób aseksualnych).

Literatura:

Wstępna lista proponowanych lektur:

– Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, red. A Kościańska, przeł. M. Petryk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

– Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, przeł. M. Sutowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

– Kościańska A., Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

– A. Kościańska, Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

– Eva Illouz, Dlaczego miłość rani. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej: Warszawa 2016.

– Illouz E., Uczucia w dobie kapitalizmu, przeł. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Osoba studiująca:

– zna antropologiczne koncepcje seksualności i praw seksualnych

– orientuje się w literaturze przedmiotu z zakresu antropologii seksualności

– zna metody badawcze i zasady etyczne stosowane w studiach nad seksualnością.

Umiejętności

Osoba studiująca:

– potrafi zastosować narzędzia antropologiczne do analizy kulturowych uwarunkowań sfer seksualności i reprodukcji

– potrafi wskazać ideologiczne uwarunkowania koncepcji seksualności i badań nad seksualnością oraz ocenić ich wpływ na kształt dyskursu publicznego

– potrafi refleksyjnie zabierać głos w debacie publicznej na temat przemian seksualności i aspektów kultury z nią związanych.

Kompetencje społeczne

Osoba studiująca:

– przejawia postawę tolerancji i szacunku dla innych systemów aksjologicznych i sposobów życia

– jest gotowa do upowszechniania wiedzy opartej na rozpoznaniach naukowych i etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1.Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru jest uczestniczenie w zajęciach. Nieobecności należy usprawiedliwiać u prowadzącej zajęcia. Osoba studiująca ma prawo do dwóch usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Osoba mająca od trzech do pięciu nieobecności w semestrze musi nadrobić je w ramach dyżuru prowadzącej. Nieobecności (nawet usprawiedliwione!) na więcej niż pięciu zajęciach skutkują niedopuszczeniem do zaliczenia zajęć - jedynie osoby z przyznaną Indywidualną Organizacją Studiów w oparciu o opinię BON mogą mieć zwiększony limit nieobecności, jednak nie więcej niż do 50%.

2. Ocena na zaliczenie zostanie wystawiona na podstawie aktywności na zajęciach w postaci zabierania głosu w dyskusji lub uczestniczenia w dyskusji w grupach (50%) oraz przygotowania projektu grupowego (projekt edukacji seksualnej na wybrany temat, stworzony metodą design thinking i prezentacja tego projektu w formacie PechaKucha: 50%).

3. Szacunkowy nakład pracy osoby studiującej: 3 ECTS (90h) - udział w zajęciach 30h (1 ECTS), przygotowanie do zajęć 30h (1 ECTS), przygotowanie zaliczenia 30h (1 ECTS);

4. Sposób wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w prezentacjach określają zapisy § 3 i 4 uchwały nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 roku. W związku z tym, że jedną z podstawowych umiejętności zdobywanych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki jest sprawne i profesjonalne posługiwanie się polszczyzną pisaną, a w szczególności stylem naukowym, zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty i redakcji tekstów a także generowania tekstu i slajdów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zimniak-Hałajko
Prowadzący grup: Marta Zimniak-Hałajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)