Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka słoweńskiego (2M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU8SLN
Kod Erasmus / ISCED: 09.105 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka słoweńskiego (2M)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Kontynuacja nauki języka specjalności na 2M
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słoweński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poziom biegłości językowej

Skrócony opis:

Rozszerzanie praktycznej znajomości języka słoweńskiego o treści związane z składnią, socjolingwistyką i translatologią. Utrwalenie już zdobytych wiadomości i kompetencji.

Pełny opis:

Zajęcia zostaną poświęcone zrównoważonemu rozwojowi wszystkich elementów składających się na kompetencje językowe i będzie zawierać między innymi:

- analizę i tłumaczenia tekstów specjalistycznych

- pisanie gatunkowo zróżnicowanych tekstów o skomplikowanej strukturze i bogatym słownictwie

- analizę i tłumaczenie tekstów literackich

- rozwój kompetencji socjokulturowych

Efekty uczenia się:

Student rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta, a usłyszane i przeczytane informacje potrafi w sposób spójny przedstawić i krytycznie omówić.

Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, precyzyjnie, nie popełnia błędów gramatycznych.

Potrafi odróżnić odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Rozpoznaje elementy socjolektów

Rozumie znaczenie neologizmów

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

przygotowanie do lektoratu

przygotowanie prac międzysemestralnych

zaliczenie testu semestralnego

egzamin pisemny i ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jasmina Šuler-Galos
Prowadzący grup: Jasmina Šuler-Galos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)