Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki autoprezentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1B1TP
Kod Erasmus / ISCED: 05.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki autoprezentacji
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty 1 roku specjalizacji nauczycielskiej - stacjonaren 2-go stopnia
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze warsztatowym, których celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do sprawnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Ćwiczenie umiejętności komunikowania się z grupą w relacjach nauczyciel-uczeń, wychowawca-uczeń, nauczyciel-rodzice itp. Ćwiczenie umiejętności sprawnego wykorzystywania technik prezentacji, dialogu, perswazji itp. w procesie edukacji i wychowania szkolnego.

Pełny opis:

1. Komunikacja interpersonalna – wprowadzenie.

2. Ars bene dicendi – teoria i praktyka.

3. Lekcja jako spektakl retoryczny.

4. Dialog, dyskusja, rozmowa.

5. Sztuka przekonywania.

6. Werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji.

7. Sztuka przemawiania.

8. Wybór, rozplanowanie, aranżacja materiału;

9. Intonacja i gra głosem.

10. Egzamin ustny – przygotowanie i ocenianie.

11. Komunikacja z rodzicami.

Literatura:

1. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych, o sztuce autoprezentacji, Gdańsk 1999.

2. S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Berge, Komunikacja między ludźmi, Warszawa 2007.

3. W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.

4. A. Sztejnberg, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2006.

5. Dawid Bałutowski, O co ci chodzi? : praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej, Kraków 2019.

6. Michał Rusinek, Aneta Załazińska, Jak się dogadać czyli retoryka codzienna, Kraków 2018.

Podczas pierwszych zajęć prowadzący w porozumieniu z grupą może zmodyfikować powyższą listę, np. rozszerzyć ją o teksty omawiające zagadnienia zgodne ze szczególnymi potrzebami i zainteresowaniami studentów.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Student/Studentka zna i rozumie:

 zasady autoprezentacji w perspektywie teorii spostrzegania społecznego i komunikacji;

 zasady prawidłowego konstruowania wypowiedzi w sytuacjach szkolnych;

 istotę autentycznego dialogu i dyskusji w procesie kształtowania umiejętności współpracy uczniów oraz ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych, współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;

 zasady planowania działań edukacyjnych i organizowania materiału.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.1/E.1.W4, D.1/E.1.W13, B.1.W3, C.W7

W zakresie umiejętności Student/Studentka potrafi:

 konstruować spójne, skuteczne i edukacyjnie użyteczne wypowiedzi (również w sytuacjach trudnych i konfliktowych);

 organizować celowo i racjonalnie realizację założonego materiału dydaktycznego z uwzględnieniem poziomu rozwojowego uczniów i ich zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych;

 opracowywać egzaminy i sprawdziany oraz przygotowywać uczniów do ich zdawania.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.1/E.1.U4, D.1/E.1.U6, D.1/E.1.U7, B.1.U2, B.1.U3, B.1.U4, B.1.U7

W zakresie kompetencji społecznych Student/Studentka jest gotów/gotowa do:

 prowadzenia dialogu z zachowaniem wzajemnego poszanowania stanowisk, a jednocześnie służącemu edukacji, budowaniu systemu wartości i rozwijaniu postaw etycznych uczniów oraz kształtowaniu ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

 popularyzowania wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym wiedzy i umiejętności wykorzystywania retorycznych środków wzbogacających przekaz i czyniących go atrakcyjnym i skutecznym edukacyjnie.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.1/E.1.K2, D.1/E.1.K6

Grupa zajęć z rozporządzenia MNISW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 25 lipca 2019 r.: D

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy:

Udział w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć (w tym czytanie wskazanej literatury, przygotowanie prezentacji cząstkowych): 30 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej/prezentacji: 15 godzin

Podstawa zaliczenia:

 frekwencja (dopuszczalne 2 nieobecności);

 przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach;

 przygotowana prezentacja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Piotr Ślusarczyk
Prowadzący grup: Piotr Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Piotr Ślusarczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)