Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka łotewskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA3GLO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka łotewskiego
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka łotewskiego co najmniej na poziomie A2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ten jest zorientowanym na aspekt praktyczny przeglądem istotnych zagadnień gramatyki współczesnego języka łotewskiego. Obejmuje on wszystkie ważne działy systemu gramatycznego – fonetykę i fonologię, morfologię (przegląd kategorii gramatycznych) oraz składnię.

Pełny opis:

Podstawowym celem kursu jest przedstawienie systemu gramatycznego współczesnego języka łotewskiego, objaśnienie funkcji kategorii gramatycznych, budowy gramatycznej poszczególnych form językowych, jak również systematyzowanie i uzupełnianie wiedzy zdobytej podczas zajęć z praktycznej nauki języka łotewskiego.

Podczas zajęć wiele uwagi poświęca się aspektom praktycznym, tj. regułom tworzenia form fleksyjnych oraz konstruowaniu pełnych paradygmatów odmiany na podstawie form podstawowych. Zagadnienia z zakresu historii języka czy zjawiska zachodzące w odmianach substandardowych języka są uwzględnione w programie kursu tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do pełniejszego ujęcia opisu synchronicznego współczesnego języka literackiego.

Literatura:

Materiały (handouty i karty pracy) przygotowane przez prowadzącą zajęcia.

Literatura pomocnicza:

Latviešu valodas gramatika. (2013) Autoru kol. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.

Latvian Grammar. (2021) Andra Kalnača, Ilze Lokmane. Rīga: University of Latvia Press.

Laua, Alise. (1997) Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga: Zvaigzne.

Kalme, Vilma, Smiltniece, Gunta. (2001) Latviešu literārās valodas vārddarināšana un morfoloģija. Liepāja: LiePA.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- posiada wiedzę na temat struktury gramatycznej współczesnego języka łotewskiego;

- rozumie istotę teorii językoznawczych i metodologię prowadzenia badań z zakresu językoznawstwa;

- zna podstawową terminologię językoznawczą w języku łotewskim;

- rozumie kompleksową naturę języka oraz ma świadomość jego zmienności historycznej.

(UMIEJĘTNOŚCI)

- posługuje się podstawowymi pojęciami teoretycznymi właściwymi dla opisu synchronicznego języka;

- opisuje wybrane problemy językoznawcze z perspektywy filologicznej;

- potrafi praktycznie zastosować teoretyczną wiedzę o cechach fonetycznych i fonologicznych języka łotewskiego, również o tych, których nie odzwierciedla standardowa pisownia (jak np. iloczas spółgłoskowy oraz przeciwstawienie <e> i <æ>);

- właściwie rozpoznaje wszystkie formy fleksyjne, zna główne zasady ich tworzenia i funkcjonowania.

(POSTAWY)

- jest świadomy zdobytej przez siebie wiedzy i zna zakres zdobytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składa się z dwóch części. Jego pierwsza część, na którą składają się zagadnienia omawiane w semestrze zimowym (fonologia, prozodia, kategorie imienne opisujące frazę imienną), odbywa się w zimowej sesji egzaminacyjnej, natomiast druga z zakresu zagadnień omawianych w semestrze letnim (kategorie gramatyczne frazy werbalnej i podstawy składni) – w letniej sesji egzaminacyjnej. Ocena z egzaminu końcowego jest oceną łączną uzyskaną z obu części egzaminu pisemnego.

Pisemny egzamin końcowy składa się z pytań typu otwartego oraz pytań testowych: jednokrotnego wyboru, prawda-fałsz, test uzupełnień, sprawdzających znajomość zarówno zagadnień teoretycznych, jak i ich praktycznego zastosowania.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego (zarówno jego pierwszej, jak i drugiej części) jest obecność na zajeciach (student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącym; nieobecność na 50 proc. zajęć wyklucza przystąpienie do egzaminu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)