Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka łotewskiego (B1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA3NLO
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka łotewskiego (B1)
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka łotewskiego na poziomie A2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka łotewskiego dla studentów filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę na poziomie A2. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy osiągają biegłość znajomości języka na poziomie B1 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

Pełny opis:

Kurs języka łotewskiego dla studentów filologii bałtyckiej, rozpoczynających naukę na poziomie A2. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy osiągają biegłość znajomości języka na poziomie B1 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Podczas kursu studenci:

a) poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu gramatyki języka łotewskiego, poznają nowe struktury gramatyczne (formy imiesłowowe: czynne i bierne, odmienne i nieodmienne; czasy złożone; formy określone i nieokreślone przymiotników; zaimki: wskazujące, względne, nieokreślone, zwrotne; zdania podrzędnie złożone);

b) poszerzają leksykę z dotychczas opanowanych zakresów tematycznych (życie codzienne), opanowują leksykę z zakresu nowych zagadnień tematycznych (życie kulturalne, problemy społeczne, pojęcia abstrakcyjne);

c) rozwijają wcześniej zdobyte umiejętności komunikacyjne i doskonalą wymowę;

e) konstruują dłuższe i bardziej złożone pod względem gramatycznym wypowiedzi pisemne (streszczenie, list nieformalny) i ustne w zakresach poznanych zagadnień tematycznych.

Literatura:

Podręczniki:

1. Klēvere-Velhli, I., Naua, N. Latviešu valoda studentiem: mācību līdzeklis latviešu valodas kā svešvalodas apguvei. Mācību grāmata un CD. Rīga: LVA, 2012.

2. Auziņa I., M. Berķe, A. Lazareva, A. Šalme, V. Vaivade. Laipa. Latviešu valoda B1. Mācību grāmata.

3. Auziņa I., M. Berķe, A. Lazareva, A. Šalme, V. Vaivade. Laipa. Latviešu valoda B1. Darba burtnīca.

https://elaipa.lv/Home/B1

Dodatkowo:

1. Auziņa I., M. Berķe, A. Lazareva, A. Šalme. Laipa. Latviešu valoda A2. Mācību grāmata.

2. Auziņa I., M. Berķe, A. Lazareva, A. Šalme. Laipa. Latviešu valoda A2. Darba burtnīca.

3. Palīgā! 2007. Mācībgrāmata pieaugšajiem 2. līmenis. Rīga: Apgāds ZVAIGZNE ABC.

4. Palīgā! 2007. Darba burtnīca 2. līmenis. Rīga: Apgāds ZVAIGZNE ABC.

5. Aina Rubīna. Latviešu valodas rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

6. http://www.sazinastilts.lv/

7. https://maciunmacies.valoda.lv

8. Materiały dydaktyczne i teksty samodzielnie przygotowane przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- właściwie określa i interpretuje opanowane podczas kursu struktury gramatyczne, bardziej świadomie używa ich, konstruując pełniejsze wypowiedzi pisemne i ustne;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- właściwie odczytuje myśl przewodnią autentycznego tekstu mówionego (wypowiedzianego w naturalnym tempie, o prostej strukturze);

- potrafi adekwatnie, choć przy użyciu ograniczonego zasobu leksykalnego i narzędzi językowych, reagować w spontanicznych sytuacjach komunikacyjnych;

- potrafi napisać tekst o ustalonej strukturze (list oficjalny, list prywatny, podanie), jak również zbudować dłuższą wypowiedź pisemną o nieskomplikowanej strukturze na tematy dotyczące życia codziennego czy zawodowego;

- stosuje strategie kompensacyjne.

(POSTAWY)

- rozumie potrzebę systematyczności i aktywnego uczestniczenia we własnym uczeniu się.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczony pod warunkiem terminowego zaliczenia przez niego ćwiczeń.

Obowiązkowe jest uzyskanie zaliczenia od każdego z prowadzących; zaliczenia za semestr zimowy student musi uzyskać najpóźniej w sesji poprawkowej semestru zimowego, a zaliczenie za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu końcowego.

Warunki uzyskania zaliczenia semestralnego (na ocenę):

a) kontrola obecności – dopuszczająca (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze u każdego z wykładowców, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób wcześniej uzgodniony z prowadzącym; nieobecność na 50 % zajęć (u każdego z prowadzących) wyklucza uzyskanie zaliczenia;

b) pozytywne oceny z kolokwiów pisemnych śródsemestralnych i semestralnych;

c) bieżące przygotowanie do zajęć;

d) terminowe złożenie wszystkich prac pisemnych zadanych przez prowadzących;

e) aktywny udział w zajęciach.

Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej.

W części pisemnej sprawdzane są:

a) rozumienie autentycznego tekstu słuchanego;

b) rozumienie autentycznego tekstu pisanego;

c) wiedza z zakresu form i konstrukcji gramatycznych (test uzupełnień, transformacje);

d) zasób leksykalny z zakresu omawianych zagadnień tematycznych;

e) umiejętność tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej o określonej formie na podany temat.

Część ustna obejmuje:

a) rozumienie autentycznego tekstu pisanego i krótka wypowiedź ustna na jego temat (streszczenie tekstu, parafrazowanie, wyrażanie własnego stanowiska, krótka argumentacja);

b) sprawność komunikacyjna (komunikatywność, adekwatność reakcji językowych).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Alicja Kitlasz, Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)